Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2950(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000082/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000082/2017 (B8-0610/2017)

Συζήτηση :

PV 15/11/2017 - 25
CRE 15/11/2017 - 25

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

25. Η απαγόρευση που επέβαλε η Ρωσία στις εισαγωγές οπωροκηπευτικών προϊόντων από την ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000082/2017) που κατέθεσε ο Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Η απαγόρευση που επέβαλε η Ρωσία στις εισαγωγές οπωροκηπευτικών προϊόντων από την ΕΕ (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017)

Ο Czesław Adam Siekierski αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jean-Paul Denanot, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Philippe Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Peter Jahr, Momchil Nekov, Bas Belder, Mario Borghezio, Michel Dantin, Clara Eugenia Aguilera García, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Marijana Petir, Daniel Buda, Tom Vandenkendelaere, Franc Bogovič, Inese Vaidere και Sofia Ribeiro.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Γεώργιος Επιτήδειος και Σωτήριος Ζαριανόπουλος.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου