Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 3.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Μεταφορές πιστώσεων
 7.Κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία (συζήτηση)
 8.Χειμερινό σχέδιο για τους αιτούντες άσυλο (συζήτηση)
 9.Πανηγυρική συνεδρίαση - Σλοβακία
 10.Υποδοχή
 11.Σύνθεση του Σώματος
 12.Σύνθεση των επιτροπών
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  
13.1.Εκλογή αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σε αντικατάσταση της Ildikó Gáll-Pelcz)
  
13.2.Εκλογή αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σε αντικατάσταση του Alexander Graf Lambsdorff)
  
13.3.Περίοδος έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.4.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Karel Pinxten (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.5.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Pietro Russo (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.6.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Hannu Takkula (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.7.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Baudilio Tomé Muguruza (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.8.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Bettina Jakobsen (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.9.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.10.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Iliana Ivanova (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.11.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης***I (ψηφοφορία)
  
13.12.Κράτος δικαίου στη Μάλτα (ψηφοφορία)
  
13.13.Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ (ψηφοφορία)
  
13.14.Ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 (ψηφοφορία)
  
13.15.Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία (ψηφοφορία)
  
13.16.Κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Επανάληψη της συνόδου
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 18.Η κληρονομιά του ολοκληρωτισμού της επανάστασης των Μπολσεβίκων του 1917 Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων
 19.Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δεύτερη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (συζήτηση)
 20.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016 (συζήτηση)
 21.Σύνθεση του Σώματος
 22.Σύνθεση των επιτροπών
 23.Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ) (συζήτηση)
 24.Η καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλός για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης (συζήτηση)
 25.Η απαγόρευση που επέβαλε η Ρωσία στις εισαγωγές οπωροκηπευτικών προϊόντων από την ΕΕ (συζήτηση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Εκλογή αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σε αντικατάσταση της Ildikó Gáll-Pelcz)
 Παράρτηµα 2 - Εκλογή αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σε αντικατάσταση του Alexander Graf Lambsdorff)
 Παράρτηµα 3 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Karel Pinxten
 Παράρτηµα 4 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Pietro Russo
 Παράρτηµα 5 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Hannu Takkula
 Παράρτηµα 6 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Baudilio Tomé Muguruza
 Παράρτηµα 7 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Bettina Jakobsen
 Παράρτηµα 8 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 Παράρτηµα 9 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Iliana Ivanova
Συνοπτικά πρακτικά (303 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (126 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1528 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (8 kb) 
 
            Παράρτημα 3 (7 kb) Παράρτημα 4 (7 kb) Παράρτημα 5 (7 kb) Παράρτημα 6 (7 kb) Παράρτημα 7 (7 kb) Παράρτημα 8 (7 kb) 
 
            Παράρτημα 9 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (108 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (46 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (116 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (446 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (618 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1625 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου