Indeks 
Protokół
PDF 419kWORD 101k
Środa, 15 listopada 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Składanie dokumentów
 6.Przesunięcie środków
 7.Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (debata)
 8.Plan na zimę dla osób starających się o azyl (debata)
 9.Uroczyste posiedzenie - Słowacja
 10.Oficjalne powitanie
 11.Skład Parlamentu
 12.Skład komisji
 13.Głosowanie
  13.1.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (na miejsce Ildikó Gáll-Pelcz)
  13.2.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (na miejsce Alexandra Grafa Lambsdorffa)
  13.3.Okres przyjmowania aktów delegowanych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  13.4.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Karel Pinxten (art. 150 Regulaminu)(głosowanie)
  13.5.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Pietro Russo (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  13.6.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Hannu Takkula (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  13.7.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Baudilio Tomé Muguruza (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  13.8.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Bettina Jakobsen (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  13.9.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  13.10.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Iliana Ivanova (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  13.11.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej***I (głosowanie)
  13.12.Rządy prawa na Malcie (głosowanie)
  13.13.Negocjacje wielostronne przed 11. konferencją ministerialną WTO (głosowanie)
  13.14.Partnerstwo Wschodnie: szczyt w listopadzie 2017 r. (głosowanie)
  13.15.Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki (głosowanie)
  13.16.Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 15.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 18.Spuścizna totalitarnej rewolucji bolszewickiej w Rosji w 1917 r. (debata na aktualny temat)
 19.Decyzja w sprawie drugiego pakietu dotyczącego mobilności (debata)
 20.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. (debata)
 21.Skład Parlamentu
 22.Skład komisji
 23.Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska (debata)
 24.Zwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi (debata)
 25.Embargo rosyjskie: unijny sektor owoców i warzyw (debata)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (na miejsce Ildikó Gáll-Pelcz)
 Załącznik 2 - Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (na miejsce Alexandra Grafa Lambsdorffa)
 Załącznik 3 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Karel Pinxten
 Załącznik 4 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Pietro Russo
 Załącznik 5 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Hannu Takkula
 Załącznik 6 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Baudilio Tomé Muguruza
 Załącznik 7 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Bettina Jakobsen
 Załącznik 8 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 Załącznik 9 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Iliana Ivanova


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że grupa posłów w liczbie stanowiącej średni próg przekazała mu wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji komisji LIBE o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych w oparciu o sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca - Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0345/2017), ogłoszony w protokole posiedzenia z poniedziałku 13 listopada 2017 r. (pkt 9 protokołu z dnia 13.11.2017).

Głosowanie odbędzie się jutro, w czwartek 16 listopada 2017 r.

Przewodniczący poinformował, że nie otrzymał innych wniosków o poddanie pod głosowanie decyzji komisji LIBE o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych ogłoszonych w protokole posiedzenia w poniedziałek 13 listopada 2017 r. (pkt 9 protokołu z dnia 13.11.2017).

Komisja LIBE mogła zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu, o którym mowa w art. 69c ust. 2 Regulaminu.


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Wolność słowa w Sudanie, w szczególności sprawa Mohameda Zine'a El Abidine'a (2017/2961(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Monica Macovei i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, sur la liberté d'expression au Soudan, notamment le cas de Mohamed Zine El Abidine (B8-0634/2017);

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie wolności słowa w Sudanie, w szczególności sprawy Mohameda Zine'a El Abidine'a (B8-0636/2017);

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Bodil Valero i Igor Šoltes, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, sur la liberté d'expression au Soudan, notamment le cas de Mohamed Zine El Abidine (B8-0637/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou i Neoklis Sylikiotis, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie wolności słowa w Sudanie, w szczególności sprawy Mohameda Zine'a El Abidine'a (B8-0638/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D, w sprawie wolności słowa w Sudanie, w szczególności sprawy Mohameda Zine'a El Abidine'a (B8-0639/2017);

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie wolności słowa w Sudanie, w szczególności sprawy Mohameda Zine'a El Abidine'a (B8-0640/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Seán Kelly, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso i Anna Záborská, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie wolności słowa w Sudanie, w szczególności sprawy Mohameda Zine'a El Abidine'a (B8-0642/2017).

II.   Ataki terrorystyczne w Somalii (2017/2962(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Anna Elżbieta Fotyga, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie ataków terrorystycznych w Somalii (B8-0600/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou i Neoklis Sylikiotis, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie ataków terrorystycznych w Somalii (B8-0631/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Cécile Kashetu Kyenge, w imieniu grupy S&D, Judith Sargentini, Bart Staes, Barbara Lochbihler i Igor Šoltes, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie ataków terrorystycznych w Somalii (B8-0632/2017);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie ataków terrorystycznych w Somalii (B8-0633/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Záborská i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie ataków terrorystycznych w Somalii (B8-0635/2017).

III.   Madagaskar (2017/2963(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR, w sprawie Madagaskaru (B8-0641/2017);

—   Judith Sargentini, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Igor Šoltes i Ignazio Corrao, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Madagaskaru (B8-0643/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou i Takis Hadjigeorgiou, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Madagaskaru (B8-0644/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Boris Zala, w imieniu grupy S&D, w sprawie Madagaskaru (B8-0645/2017);

—   Louis Michel, Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Madagaskaru (B8-0646/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Seán Kelly, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Anna Záborská i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Madagaskaru (B8-0647/2017).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


4. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zezwalające na stosowanie alternatywnych włoków T90 wpołowach wMorzu Bałtyckim na zasadzie odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 (C(2017)07101 - 2017/2949(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 października 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 przez dodanie Etiopii do wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka zawartego wtabeli wpkt I załącznika (C(2017)07136 - 2017/2944(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 27 października 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON, LIBE

Projekty aktów delegowanych, dla których na wniosek właściwej komisji termin wyrażenia sprzeciwu został zmieniony z 1 na 3 miesiące:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 149/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych (C(2017)06270 – 2017/2859(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 września 2017 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.:ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ujednoliconej terminologii unijnej w zakresie najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym (C(2017)06451 – 2017/2882(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 września 2017 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.:ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wysokości progu istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego (C(2017)06940 – 2017/2912(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 października 2017 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


5. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 31/2017 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0075/2017 - C8-0380/2017 - 2017/2242(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 32/2017 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0076/2017 - C8-0381/2017 - 2017/2243(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 6/2017 - Komitet Regionów (N8-0077/2017 - C8-0382/2017 - 2017/2244(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 1/2017 - Sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (N8-0078/2017 - C8-0383/2017 - 2017/2245(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 5/2017 - Trybunał Sprawiedliwości (N8-0079/2017 - C8-0384/2017 - 2017/2246(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 6/2017 - Trybunał Sprawiedliwości (N8-0080/2017 - C8-0385/2017 - 2017/2247(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-11/C/17 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0081/2017 - C8-0386/2017 - 2017/2248(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-12/C/17 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0082/2017 - C8-0387/2017 - 2017/2249(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-13/C/17 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0083/2017 - C8-0388/2017 - 2017/2250(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-14/C/17 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0084/2017 - C8-0389/2017 - 2017/2251(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 7/2017 - Trybunał Sprawiedliwości (N8-0085/2017 - C8-0399/2017 - 2017/2252(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


6. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 19/2017 i DEC 20/2017 - Sekcja 3 - Komisja

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 1/2017 - Sekcja 7 - Komitet Regionów

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zdecydowała, że nie wniesie sprzeciwu wobec przesunięcia środków INF 6/2017 - Komitet Regionów

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciu środków INF 5/2017 i INF 6/2017 – Trybunał Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków DEC 1/2017 - Sekcja 7 - Komitet Regionów

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciu środków INF 2/2017 i INF 3/2017 - Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciu środków INF 5/2017 - Rzecznik Praw Obywatelskich

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciu środków INF 1/2017 - Europejski Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 19/2017, DEC 21/2017, DEC 23/2017, DEC 24/2017, DEC 29/2017 i DEC 30/2017 - Sekcja 3 - Komisja.


7. Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (2017/2931(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jacka Saryusza-Wolskiego, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Barbarę Kudrycką, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatę Gosiewską, Marek Jurek, na temat wystąpienia Guy Verhofstadta, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Michał Marusik w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatriz Becerrę Basterrechea, Roberta Metsola, Bogusław Liberadzki, Sophia in 't Veld, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kosmę Złotowskiego, Malin Björk, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Terry Reintke, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Peter Lundgren, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gunnara Hökmarka, Auke Zijlstra, Jacek Saryusz-Wolski, Frank Engel, Josef Weidenholzer, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Sippel, Gerolf Annemans (Przewodniczący poprosił posła o niekierowanie obraźliwych uwag do kolegów) i Tanja Fajon.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić i Diane James.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Matti Maasikas.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Edward Czesak, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska i Kosma Złotowski, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (2017/2931(RSP)) (B8-0594/2017);

—   Roberta Metsola, w imieniu grupy politycznej PPE, Sophia in ’t Veld, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Gérard Deprez i Nathalie Griesbeck, w imieniu grupy politycznej ALDE, Josef Weidenholzer, w imieniu grupy S&D, Barbara Spinelli, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Judith Sargentini, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht i Ska Keller, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (2017/2931(RSP)) (B8-0595/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 15 listopada 2017 r.


8. Plan na zimę dla osób starających się o azyl (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Plan na zimę dla osób starających się o azyl (2017/2958(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Elissavet Vozemberg-Vrionidi w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Kristina Winberg w imieniu grupy EFDD, Mara Bizzotto w imieniu grupy ENF, Jeroen Lenaers, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Birgit Sippel, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Barbarę Lochbihler, Jean Lambert, Carlos Coelho, Elena Valenciano, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dimitriosa Papadimoulisa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ernesta Urtasuna, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Elly Schlein, Knut Fleckenstein i Miltiadis Kyrkos.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Barbara Lochbihler, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Matti Maasikas.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

9. Uroczyste posiedzenie - Słowacja

W godz. od 12.08 do 12.33 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wizyty prezydenta Republiki Słowackiej Andreja Kiski.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Głos zabrali: Gerard Batten, Richard Corbett, David Coburn, Jacqueline Foster i Jane Collins.


10. Oficjalne powitanie

Jo Leinen (przewodniczący Delegacji do spraw Stosunków z Chińską Republiką Ludową) oraz Przewodniczący powitali w imieniu Parlamentu delegację Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych pod przewodnictwem Wanga Xiaochu, wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych; delegacja zajęła miejsca na trybunie honorowej.


11. Skład Parlamentu

Właściwe organy Niderlandów powiadomiły o wyborze Caroline Nagtegaal-Van Doorn w miejsce Cory Van Nieuwenhuizen na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 14 listopada 2017 r.

Parlament odnotował jej wybór.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Caroline Nagtegaal-Van Doorn bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.


12. Skład komisji

Przewodniczący otrzymał od grupy ALDE następujący wniosek o nominację:

komisja ECON: Caroline Nagtegaal-Van Doorn

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


13. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


13.1. Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (na miejsce Ildikó Gáll-Pelcz)

Przewodniczący poinformował, że otrzymał kandydatury Lívii Járóki i Indreka Taranda.

Kandydaci poinformowali, że zgadzają się na swoje kandydatury.

Przewodniczący postanowił przystąpić do elektronicznego głosowania tajnego.

Przystapiono do głosowania.

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Liczba głosujących       660

Liczba oddanych głosów      486

Głosy nieważne      174

Większość bezwzględna       244

Wyniki:

Lívia Járóka         290 głosów

Indrek Tarand      196 głosów

(Lista posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, została załączona do niniejszego protokołu (załącznik 1 protokołu z dnia 15.11.2017).)

Przewodniczący ogłosił wybór Lívii Járóki na wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego i pogratulował posłance.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Regulaminu zajmie ona w porządku pierwszeństwa miejsce ustępującej wiceprzewodniczącej Ildikó Gáll-Pelcz.


13.2. Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (na miejsce Alexandra Grafa Lambsdorffa)

Przewodniczący poinformował, że otrzymał kandydatury Fabia Massima Castaldo i Gesine Meissner.

Kandydaci poinformowali, że zgadzają się na swoje kandydatury.

Przewodniczący postanowił przystąpić do elektronicznego głosowania tajnego.

Przystapiono do głosowania.

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Liczba głosujących       676

Liczba oddanych głosów      563

Głosy nieważne       113

Większość bezwzględna       282

Wyniki:

Fabio Massimo Castaldo   325 głosów

Gesine Meissner      238 głosów

(Lista posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, została załączona do niniejszego protokołu (załącznik 2 protokołu z dnia 15.11.2017).)

Przewodniczący ogłosił wybór Fabia Massima Castaldo na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego i pogratulował posłowi.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Regulaminu zajmie on w porządku pierwszeństwa miejsce ustępującego wiceprzewodniczącego Alexandra Grafa Lambsdorffa.


13.3. Okres przyjmowania aktów delegowanych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/40/UE w odniesieniu do okresu przyjmowania aktów delegowanych [COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Gesine Meissner (A8-0332/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0429)


13.4. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Karel Pinxten (art. 150 Regulaminu)(głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie mianowania Karela Pinxtena na członka Trybunału Obrachunkowego [10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)
(głosowanie tajne)
Lista posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, została załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 3 protokołu z dnia 15.11.2017)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Odrzucony (P8_TA(2017)0430)

Wystąpienia

Przed głosowaniem Indrek Tarand (sprawozdawca) złożył oświadczenie zgodnie z art. 150 ust. 4 Regulaminu.

Parlament wydał negatywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Karela Pinxtena na członka Trybunału Obrachunkowego i zgodnie z art. 121 ust. 4 Regulaminu Przewodniczący wezwał Radę do jej wycofania i przedstawienia Parlamentowi nowej kandydatury.


13.5. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Pietro Russo (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie mianowania Pietra Russa na członka Trybunału Obrachunkowego [11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)
(głosowanie tajne)
Lista posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, została załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 4 protokołu z dnia 15.11.2017)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0431)

Parlament wydał opinię pozytywną w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Pietra Russo na członka Trybunału Obrachunkowego.


13.6. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Hannu Takkula (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie mianowania Hannu Takkuli na członka Trybunału Obrachunkowego [12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0338/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)
(głosowanie tajne)
Lista posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, została załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 5 protokołu z dnia 15.11.2017)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0432)

Parlament wydał opinię pozytywną w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Hannu Takkuli na członka Trybunału Obrachunkowego.


13.7. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Baudilio Tomé Muguruza (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie mianowania Baudilio Tomé Muguruzy na członka Trybunału Obrachunkowego [11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)
(głosowanie tajne)
Lista posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, została załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 6 protokołu z dnia 15.11.2017)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0433)

Parlament wydał pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Baudilia Tomé Muguruzy na członka Trybunału Obrachunkowego.


13.8. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Bettina Jakobsen (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie mianowania Bettiny Jakobsen na członkinię Trybunału Obrachunkowego [10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)
(głosowanie tajne)
Lista posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, została załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 7 protokołu z dnia 15.11.2017)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0434)

Parlament wydał pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Bettiny Jakobsen na członkinię Trybunału Obrachunkowego.


13.9. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie mianowania João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredy na członka Trybunału Obrachunkowego [11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)
(głosowanie tajne)
Lista posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, została załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 8 protokołu z dnia 15.11.2017)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0435)

Parlament wydał pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania João Alexandre’a Tavaresa Gonçalvesa de Figueiredo na członka Trybunału Obrachunkowego.


13.10. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Iliana Ivanova (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie mianowania Iliany Ivanovej na członkinię Trybunału Obrachunkowego [12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0344/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)
(głosowanie tajne)
Lista posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, została załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 9 protokołu z dnia 15.11.2017)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0436)

Parlament wydał pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Iliany Iwanowej na członkinię Trybunału Obrachunkowego.


13.11. Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0437)

Wystąpienia

Salvatore Cicu (sprawozdawca), przed głosowaniem.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca


13.12. Rządy prawa na Malcie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0596/2017 i B8-0597/2017 (2017/2935(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0596/2017

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0597/2017

Przyjęto (P8_TA(2017)0438)

Wystąpienia

Birgit Sippel, aby zaproponować poprawkę ustną do motywu B, który został przyjęty. Poprawka ustna została w związku z tym odrzucona.


13.13. Negocjacje wielostronne przed 11. konferencją ministerialną WTO (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0593/2017 (2017/2861(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0439)


13.14. Partnerstwo Wschodnie: szczyt w listopadzie 2017 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Partnerstwa Wschodniego w perspektywie szczytu w listopadzie 2017 r. [2017/2130(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Współsprawozdawcy: Laima Liucija Andrikienė i Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0440)


13.15. Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0589/2017 (2017/2130(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0441)


13.16. Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0594/2017 i B8-0595/2017 (2017/2931(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0594/2017

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0595/2017

Przyjęto (P8_TA(2017)0442)


14. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Salvatore Cicu - A8-0236/2017
Krisztina Morvai, Molly Scott Cato, Michaela Šojdrová, Xabier Benito Ziluaga, Neena Gill, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Jan Zahradil i Stanislav Polčák

Projekt rezolucji w sprawie praworządności na Malcie (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017)
Csaba Sógor, Michela Giuffrida i Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji w sprawie negocjacji wielostronnych w kontekście 11. konferencji ministerialnej WTO odbywającej się w Buenos Aires w dniach 10–13 grudnia 2017 r. (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017)
Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Jan Zahradil i Bogdan Andrzej Zdrojewski

Sprawozdanie Laima Liucija Andrikienė i Knut Fleckenstein - A8-0308/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Rupert Matthews, Notis Marias, Jiří Pospíšil i Marek Jurek

Projekt rezolucji w sprawie „Planu działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki” (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017)
Krisztina Morvai, Monica Macovei i Notis Marias

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (2017/2931(RSP)) (B8-0595/2017)
Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Jiří Payne, Marek Jurek i Anna Záborská.


15. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.03.)


PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

16. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


17. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


18. Spuścizna totalitarnej rewolucji bolszewickiej w Rosji w 1917 r. (debata na aktualny temat)

Spuścizna totalitarnej rewolucji bolszewickiej w Rosji w 1917 r. (2017/2933(RSP))

Głos zabrała Sandra Kalniete, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę PPE.

Głos zabrali: Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Andrey Kovatchev w imieniu grupy PPE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, i Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE.

Parlament uczcił minutą ciszy pamięć ofiar totalitarnej rewolucji bolszewickiej w Rosji w 1917 r.

Głos zabrali: Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, João Ferreira, w sprawie przebiegu obrad, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Andrejs Mamikins, Bernd Lucke, Dita Charanzová, Merja Kyllönen, Tim Aker, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Francisco Assis, John Flack, Yana Toom, Jiří Maštálka, Nathan Gill, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Cécile Kashetu Kyenge, Kosma Złotowski, Ivan Jakovčić, João Ferreira, David Coburn, Georg Mayer, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eleonora Forenza, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Boris Zala, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Nicolas Bay i Jaromír Štětina.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Brando Benifei, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Steeve Briois, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Paulo Rangel, László Tőkés, Manolis Kefalogiannis, Asim Ademov, Elmar Brok, Michaela Šojdrová i Cristian-Silviu Buşoi.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Matti Maasikas.

Debata została zamknięta.


19. Decyzja w sprawie drugiego pakietu dotyczącego mobilności (debata)

Oświadczenie Komisji: Decyzja w sprawie drugiego pakietu dotyczącego mobilności (2017/2894(RSP))

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tiemo Wölkena, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Jill Seymour w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Andor Deli, David-Maria Sassoli, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Tania González Peñas, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Deirdre Clune i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mark Demesmaeker, Matthijs van Miltenburg, Kateřina Konečná, Henna Virkkunen, Isabella De Monte, Evžen Tošenovský, Izaskun Bilbao Barandica, Cláudia Monteiro de Aguiar, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel, Lara Comi, Carlos Zorrinho, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Tiemo Wölken, Claude Turmes i Bogusław Liberadzki.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Maria Grapini, Notis Marias, Igor Šoltes, Michaela Šojdrová i Karl-Heinz Florenz.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič i Violeta Bulc.

Debata została zamknięta.


20. Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. [2017/2126(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawczyni: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

Marlene Mizzi przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Emily O'Reilly (Europejska Rzeczniczka Praw Obywatelskich ) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Jarosław Wałęsa w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Jeppe Kofod w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Peter Jahr, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Liadh Ní Riada, Margrete Auken, Edouard Martin, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Bogusław Liberadzki, Julie Ward i Caterina Chinnici.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Kostadinka Kuneva i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrał Frans Timmermans.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrały: Emily O'Reilly i Marlene Mizzi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 16 listopada 2017 r.


21. Skład Parlamentu

Właściwe organy niemieckie poinformowały o wyborze do Parlamentu Europejskiego Wolfa Klinza, ze skutkiem od dnia 6 listopada 2017 r., Nadji Hirsch, Martina Schirdewana i Jörga Meuthena, ze skutkiem od dnia 8 listopada 2017 r., w miejsce odpowiednio Michaela Theurera, Alexandera Grafa Lambsdorffa, Fabio De Masiego i Beatrix Von Storch.

Parlament przyjął do wiadomości tę informację.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Martin Schirdewan i Jörg Meuthen biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


22. Skład komisji

Przewodniczący otrzymał od grupy ALDE następujące wnioski o nominację:

komisja ECON: Wolf Klinz

komisja INTA: Nadja Hirsch

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


23. Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000065/2017), które skierowali Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan i Benedek Jávor, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000066/2017), które skierowali Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan i Benedek Jávor, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017).

Benedek Jávor rozwinął pytania.

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Phil Hogan (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Annie Schreijer-Pierik w imieniu grupy PPE, Simona Bonafè w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL, Julia Reid w imieniu grupy EFDD, Daciana Octavia Sârbu, Piernicola Pedicini, Jiří Pospíšil i Mireille D'Ornano.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias i Kateřina Konečná.

Głos zabrali: Phil Hogan i Matti Maasikas.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan i Benedek Jávor, w imieniu komisji ENVI, w sprawie przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska UE (2017/2705(RSP)) (B8-0590/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 16 listopada 2017 r.


24. Zwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi (debata)

Sprawozdanie w sprawie zwalczania nierówności jako czynnika sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi [2016/2269(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Javi López (A8-0340/2017)

Javi López przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Marisa Matias (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Ádám Kósa w imieniu grupy PPE, Georgi Pirinski w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Thomas Mann, Elena Gentile i Czesław Hoc.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Yana Toom, João Pimenta Lopes, Tim Aker, Anne Sander, Liliana Rodrigues, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Sven Schulze, Sergio Gaetano Cofferati, Tania González Peñas, Sofia Ribeiro, Julie Ward, Csaba Sógor, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Brando Benifei i Flavio Zanonato.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ivica Tolić, Maria Grapini, Sotirios Zarianopoulos, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Phil Hogan i Javi López.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 16 listopada 2017 r.


25. Embargo rosyjskie: unijny sektor owoców i warzyw (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000082/2017), które skierował Czesław Adam Siekierski, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Rosyjskie embargo - unijny sektor owoców i warzyw (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017)

Czesław Adam Siekierski rozwinął pytanie.

Phil Hogan (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Ramón Luis Valcárcel Siso w imieniu grupy PPE, Jean-Paul Denanot w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Philippe Loiseau w imieniu grupy ENF, Peter Jahr, Momchil Nekov, Bas Belder, Mario Borghezio, Michel Dantin, Clara Eugenia Aguilera García, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Notis Marias, Marijana Petir, Daniel Buda, Tom Vandenkendelaere, Franc Bogovič, Inese Vaidere i Sofia Ribeiro.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Georgios Epitideios i Sotirios Zarianopoulos.

Głos zabrał Phil Hogan.

Debata została zamknięta.


26. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 613.258/OJJE).


27. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.45.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Wieland, Żółtek


Załącznik 1 - Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (na miejsce Ildikó Gáll-Pelcz)

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal-van Doorn, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:
Adinolfi, Agea, Aiuto, Aker, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.


Załącznik 2 - Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (na miejsce Alexandra Grafa Lambsdorffa)

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal-van Doorn, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Dalunde, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.


Załącznik 3 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Karel Pinxten

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal-van Doorn, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ujhelyi, Valenciano, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.


Załącznik 4 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Pietro Russo

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal-van Doorn, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe.

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dati, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gardini, Gieseke, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Dalunde, Delli, Engström, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.


Załącznik 5 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Hannu Takkula

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal-van Doorn, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli.

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.


Załącznik 6 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Baudilio Tomé Muguruza

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal-van Doorn, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.


Załącznik 7 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Bettina Jakobsen

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal-van Doorn, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Swinburne, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Lösing, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos.

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lenaers, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Dalunde, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.


Załącznik 8 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal-van Doorn, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.


Załącznik 9 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Iliana Ivanova

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal-van Doorn, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gál, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Vana, Waitz, Ždanoka.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności