Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2962(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0600/2017

Συζήτηση :

PV 16/11/2017 - 4.2
CRE 16/11/2017 - 4.2

Ψηφοφορία :

PV 16/11/2017 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0444

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

4.2. Τρομοκρατικές επιθέσεις στη Σομαλία
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 και B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

Οι Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Soraya Post, Hilde Vautmans και Joachim Zeller παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Pavel Svoboda, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Angelo Ciocca, Wajid Khan και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Krzysztof Hetman.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.11.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου