Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2963(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0641/2017

Συζήτηση :

PV 16/11/2017 - 4.3
CRE 16/11/2017 - 4.3

Ψηφοφορία :

PV 16/11/2017 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0445

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

4.3. Μαδαγασκάρη
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 και B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

Οι Νότης Μαριάς, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.11.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.36.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου