Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 16 ноември 2017 г. - Страсбург

4. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 15.11.2017 г.)


4.1. Свобода на словото в Судан, и по-специално случаят на Мохамед Зин ал Абидин

Предложения за резолюция B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 и B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post, Javier Nart и Tunne Kelam представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Lars Adaktusson, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Pavel Svoboda, Julie Ward и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Michaela Šojdrová и Carlos Iturgaiz.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 16.11.2017 г.


4.2. Терористични нападения в Сомалия

Предложение за резолюция B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 и B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Soraya Post, Hilde Vautmans и Joachim Zeller представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Pavel Svoboda, Josef Weidenholzer, Ангел Джамбазки, Илхан Кючюк, Kateřina Konečná, Angelo Ciocca, Wajid Khan и Notis Marias.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Krzysztof Hetman.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 16.11.2017 г.


4.3. Мадагаскар

Предложения за резолюция B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 и B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

Notis Marias, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel и Tomáš Zdechovský представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Boris Zala, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Nicola Caputo.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 16.11.2017 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.36 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност