Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2017)


4.1. Ελευθερία της έκφρασης στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του Mohamed Zine al-Abidine

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 και B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

Οι Charles Tannock, Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post, Javier Nart και Tunne Kelam παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Lars Adaktusson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pavel Svoboda, Julie Ward και Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Michaela Šojdrová και Carlos Iturgaiz.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.11.2017.


4.2. Τρομοκρατικές επιθέσεις στη Σομαλία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 και B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

Οι Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Soraya Post, Hilde Vautmans και Joachim Zeller παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Pavel Svoboda, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Angelo Ciocca, Wajid Khan και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Krzysztof Hetman.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.11.2017.


4.3. Μαδαγασκάρη

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 και B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

Οι Νότης Μαριάς, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.11.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.36.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου