Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 16 listopada 2017 r. - Strasburg

4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 15.11.2017)


4.1. Wolność słowa w Sudanie, w szczególności sprawa Mohameda Zine'a El Abidine'a

Projekty rezolucji B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 i B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post, Javier Nart i Tunne Kelam przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Lars Adaktusson w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Pavel Svoboda, Julie Ward i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, Michaela Šojdrová i Carlos Iturgaiz.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 16.11.2017.


4.2. Ataki terrorystyczne w Somalii

Projekt rezolucji B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 i B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Soraya Post, Hilde Vautmans i Joachim Zeller przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Pavel Svoboda, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Angelo Ciocca, Wajid Khan i Notis Marias.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Krzysztof Hetman.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 16.11.2017.


4.3. Madagaskar

Projekty rezolucji B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 i B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

Notis Marias, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel i Tomáš Zdechovský przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Boris Zala w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly i Nicola Caputo.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 16.11.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.36.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności