Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

6. Σύνθεση των επιτροπών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας GUE/NGL, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο διορισμό:

επιτροπή ECON: Martin Schirdewan

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου