Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2963(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0641/2017

Debatter :

PV 16/11/2017 - 4.3
CRE 16/11/2017 - 4.3

Omröstningar :

PV 16/11/2017 - 7.3

Antagna texter :

P8_TA(2017)0445

Protokoll
Torsdagen den 16 november 2017 - Strasbourg

7.3. Madagaskar (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 och B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-641/2017

(ersätter B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 och B8-0647/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Michael Gahler, Inese Vaidere och Ivana Maletić, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Boris Zala, för S&D-gruppen,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen,

—   Louis Michel, Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen,

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez och Xabier Benito Ziluaga, för GUE/NGL-gruppen,

—   Jordi Solé och Maria Heubuch, för Verts/ALE-gruppen,

—   Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0445)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy