Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. novembra 2017 - Štrasburg

7. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Sloboda prejavu v Sudáne, najmä prípad Muhammada Zína al-Ábidína (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 a B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0634/2017

(nahrádzajúci B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 a B8-0642/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere a Ivana Maletić v mene skupiny PPE,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano a Soraya Post, v mene skupiny S&D,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR,

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas a Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0443)

(Návrhy uznesenia B8-0637/2017 a B8-0638/2017 sa stali bezpredmetnými.)


7.2. Teroristické útoky v Somálsku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 a B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0600/2017

(nahrádzajúci B8-0600/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 a B8-0635/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Joachim Zeller, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić a Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D,

—   Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski a Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR,

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE,

—   Maria Heubuch a Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Piernicola Pedicini.

Prijatý (P8_TA(2017)0444)

(Návrh uznesenia B8-0631/2017 sa stal bezpredmetným.)


7.3. Madagaskar (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 a B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-641/2017

(nahrádzajúci B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 a B8-0647/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Michael Gahler, Inese Vaidere a Ivana Maletić v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Boris Zala v mene skupiny S&D,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki a Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR,

—   Louis Michel, Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE,

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez a Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL,

—   Jordi Solé a Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE,

—   Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0445)


7.4. Rozhodnutie začať medziinštitucionálne rokovania: Stanovenie kritérií a mechanizmov na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) [COM(2016)0270 - C8-0173/2016- 2016/0133(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0345/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpili:

João Pimenta Lopes, aby protestoval proti tomu, že text predložený na hlasovanie bol k dispozícii iba v jednom jazyku (predsedajúca uviedla, že sa hlasuje iba o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania) a Cecilia Wikström (spravodajkyňa).


7.5. Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (súhlas) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej v mene Únie [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Charles Tannock (A8-0327/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0446)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.6. Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (uznesenie) (hlasovanie)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej v mene Únie [2017/2050(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Charles Tannock (A8-0333/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0447)


7.7. Stratégia EÚ a Afriky: podpora rozvoja (hlasovanie)

Správa o stratégii EÚ a Afriky: podpora rozvoja [2017/2083(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0448)


7.8. Činnosť európskeho ombudsmana za rok 2016 (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2016 [2017/2126(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajkyňa: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0449)


7.9. Preskúmanie vykonávania právnych predpisov v oblasti životného prostredia (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0590/2017 (2017/2705(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0450)


7.10. Boj proti nerovnostiam ako prostriedok na podporu tvorby pracovných miest a rastu (hlasovanie)

Správa o boji proti nerovnostiam ako prostriedku na podporu tvorby pracovných miest a rastu [2016/2269(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Javi López (A8-0340/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0451)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia