Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση Charles Tannock - A8-0327/2017
Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan και Seán Kelly

Έκθεση Charles Tannock - A8-0333/2017
Jasenko Selimovic και Angel Dzhambazki

Έκθεση Maurice Ponga - A8-0334/2017
Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki και Andrejs Mamikins

Έκθεση Marlene Mizzi - A8-0328/2017
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Tomáš Zdechovský και Andrejs Mamikins

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Επισκόπηση της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΕΕ (ΕΕΠΠ) (2017/2705(RSP)) (B8-0590/2017)
Maria Grapini

Έκθεση Javi López - A8-0340/2017
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Momchil Nekov, Seán Kelly, Danuta Jazłowiecka και Maria Grapini.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου