Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 16 ноември 2017 г. - Страсбург

13. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка.
В съответствие с член 304 от Договора председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

DEVE, ITRE, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган); Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване); Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари); Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал; Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество; Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти; Регламент (ЕС)2015/760 относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции; Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове; и Регламент (ЕС) 2017/1129 относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 – 2017/0230(COD))

В съответствие с член 282 параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

В съответствие с член 304 от Договора председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Бразилия, на културите за производство на фуражни семена и на културите за производство на зърнено-житни семена и на еквивалентността на фуражните семена и зърнено-житните семена, произведени в Бразилия, както и по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Молдова, на културите за производство на зърнено-житни семена, културите за производство на зеленчукови семена и културите за производство на маслодайни и влакнодайни семена и на еквивалентността на зърнено-житните семена, зеленчуковите семена и маслодайните и влакнодайните семена, произведени в Молдова (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат SE (14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат IE (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (EС) № 1305/2013, (EС) № 1306/2013, (EС) № 1307/2013, (EС) № 1308/2013 и (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2016)0605 [02] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

2) от членове на Парламента предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Morten Messerschmidt. Предложение за резолюция относно разработването на диференцирани форми на сътрудничество и форми на сътрудничество „à la carte“ (по избор) (B8-0566/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

подпомагаща :

JURI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно създаването на форума „Европейски регион на устойчивия туризъм на годината“ (REstA) (B8-0583/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Ivan Jakovčić и Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно контрола и предотвратяването на наводнения (B8-0584/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно незаконната търговия с кучета в Европейския съюз (B8-0585/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Salvatore Domenico Pogliese. Предложение за резолюция относно европейската стратегия за подпомагане на производството на маслиново масло в държавите от ЕС (B8-0586/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно забраната на вноса и търговията с хормона eCG (equine chorionic gonadotropin) (B8-0587/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Joëlle Mélin и Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно кризата с маслото (B8-0588/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

Правна информация - Политика за поверителност