Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 16. november 2017 - Strasbourg

13. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ja direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.
Aluslepingu artikli 304 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta, määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta, määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) 2015/760 Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta, määrust (EL) nr 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ja määrust (EL) nr 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 – 2017/0230(COD))

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.
President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklile 304 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ seoses Brasiilias söödakultuuri- ja teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsusega ning Brasiilias toodetud söödakultuuri- ja teraviljaseemne samaväärsusega ning Moldovas teravilja-, köögivilja-, õli- ja kiudtaimede seemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsusega ning Moldovas toodetud teravilja-, köögivilja-, õli- ja kiudtaimede seemne samaväärsusega (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – SE kandidaat (14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – IE kandidaat (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013 ja (EL) nr 652/2014 (COM(2016)0605 [02] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133):

- Morten Messerschmidt. Resolutsiooni ettepanek erinevate ja valikut võimaldavate koostöövormide arendamise kohta (B8-0566/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek algatuse kohta nimetada igal aastal „Euroopa säästva turismi piirkond“ (B8-0583/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek üleujutuste tõrje ja ennetamise kohta (B8-0584/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek ebaseadusliku koertega kauplemise kohta Euroopa Liidus (B8-0585/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Salvatore Domenico Pogliese. Resolutsiooni ettepanek Euroopa strateegia kohta oliiviõli tootmise toetamiseks ELi riikides (B8-0586/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek eCG-hormooniga kauplemise ja selle impordi keelustamise kohta (B8-0587/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Joëlle Mélin ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek võikriisi kohta (B8-0588/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika