Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. lapkričio 16 d. - Strasbūras

13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (MokumasII) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.
Pagal Sutarties 304 straipsnį Pirmininkas konsultuotis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

DEVE, ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų, Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų, Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, ir Reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 – 2017/0230(COD))

Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.
Pagal Sutarties 304 straipsnį Pirmininkas konsultuotis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl Brazilijoje atliekamo pašarinių sėklinių augalų ir sėklinių javų aprobavimo lygiavertiškumo ir Brazilijoje užaugintos pašarinių augalų bei javų sėklos lygiavertiškumo, taip pat dėl Moldovoje atliekamo sėklinių javų, sėklinių daržovių ir sėklinių aliejinių bei pluoštinių augalų aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Moldovoje užaugintos javų, daržovių ir aliejinių bei pluoštinių augalų sėklos lygiavertiškumo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Švedijos kandidatas (14085/2017 - C8-0401/2017 – 2017/0819(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Airijos kandidatas (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013 (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 652/2014 (COM(2016)0605 [02] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis):

- Morten Messerschmidt. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl diferencijuotų ir „à la carte“ bendradarbiavimo būdų vystymo (B8-0566/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

Nuomonė :

JURI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl iniciatyvos įsteigti konkursą „Metų Europos regionas tvaraus turizmo srityje“ (B8-0583/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl potvynių kontrolės ir prevencijos (B8-0584/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neteisėtos prekybos šunimis Europos Sąjungoje (B8-0585/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Salvatore Domenico Pogliese. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos strategijos, kuria siekiama paremti alyvuogių aliejaus gamybą ES šalyse (B8-0586/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo prekiauti eCG hormonu ir jį importuoti (B8-0587/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Joëlle Mélin ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sviesto krizės (B8-0588/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Teisinė informacija - Privatumo politika