Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 november 2017 - Straatsburg

13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.
Overeenkomstig artikel 304 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

DEVE, ITRE, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit); Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen); Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten); Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen; Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen; Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten; Verordening (EU) 2015/760 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen; Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten; en Verordening (EU) 2017/1129 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 – 2017/0230(COD))
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.
Overeenkomstig artikel 304 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in Brazilië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad van groenvoedergewassen en gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Brazilië voortgebrachte zaaizaden van groenvoedergewassen en zaaigranen, alsook wat betreft de gelijkwaardigheid van in Moldavië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen, gewassen voor de teelt van groentezaad en gewassen voor de teelt van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en de gelijkwaardigheid van in Moldavië voortgebrachte zaaigranen, groentezaden en zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat SE (14085/2017 - C8-0401/2017 – 2017/0819(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat IE (14272/2017 - C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0605 [02] - C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

2) van de leden ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Morten Messerschmidt. Ontwerpresolutie over de ontwikkeling van gedifferentieerde en "à la carte" vormen van samenwerking (B8-0566/2017)

verwezen naar

bevoegd :

AFCO

advies :

JURI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het instellen van de "Europese regio van duurzaam toerisme van het jaar" (B8-0583/2017)

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over maatregelen voor het beheersen en voorkomen van overstromingen (B8-0584/2017)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de illegale handel in honden in de Europese Unie (B8-0585/2017)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

- Salvatore Domenico Pogliese. Ontwerpresolutie over de Europese strategie voor de ondersteuning van de productie van olijfolie in de landen van de EU (B8-0586/2017)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over een verbod op de handel in en de invoer van het hormoon eCG (B8-0587/2017)

verwezen naar

bevoegd :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Joëlle Mélin en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over de botercrisis (B8-0588/2017)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

Juridische mededeling - Privacybeleid