Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 16 listopada 2017 r. - Strasburg

13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE wsprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE wsprawie podejmowania iprowadzenia działalności ubezpieczeniowej ireasekuracyjnej (Wypłacalność II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

Zgodnie z przepisami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie tego wniosku.

Zgodnie z przepisami art. 304 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

DEVE, ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 wsprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego); rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 wsprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń iPracowniczych Programów Emerytalnych); rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 wsprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd iPapierów Wartościowych); rozporządzenie (UE) nr 345/2013 wsprawie europejskich funduszy venture capital; rozporządzenie (UE) nr 346/2013 wsprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej; rozporządzenie (UE) nr 600/2014 wsprawie rynków instrumentów finansowych; rozporządzenie (UE) 2015/760 wsprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2016/1011 wsprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne winstrumentach finansowych iumowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych oraz rozporządzenie (UE) 2017/1129 wsprawie prospektu, który ma być publikowany wzwiązku zofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym. (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 – 2017/0230(COD))
Zgodnie z przepisami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie tego wniosku.
Zgodnie z przepisami art. 304 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności inspekcji polowych stosowanych w Brazylii do upraw nasiennych pastewnych roślin uprawnych i upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych oraz w odniesieniu do równoważności materiału siewnego roślin pastewnych i materiału siewnego roślin zbożowych produkowanego w Brazylii, a także w odniesieniu do równoważności inspekcji polowych stosowanych w Mołdawii do upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych, upraw nasiennych warzyw oraz upraw nasiennych roślin oleistych i włóknistych oraz w odniesieniu do równoważności materiału siewnego roślin zbożowych, materiału siewnego warzyw oraz materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych produkowanego w Mołdawii (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat SE (14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat IE (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 652/2014 (COM(2016)0605 [02] - C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Morten Messerschmidt. Projekt rezolucji w sprawie rozwijania zróżnicowanych form współpracy dostosowanych do potrzeb (B8-0566/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

JURI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia konkursu na europejski region roku w dziedzinie zrównoważonej turystyki (REstA) (B8-0583/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania powodziom (B8-0584/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie nielegalnego handlu psami w Unii Europejskiej (B8-0585/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Salvatore Domenico Pogliese. Projekt rezolucji w sprawie europejskiej strategii wspierania produkcji oliwy z oliwek w krajach UE (B8-0586/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zakazu handlu hormonem eCG i jego importu (B8-0587/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Joëlle Mélin i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie kryzysu maślanego (B8-0588/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności