Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. novembra 2017 - Štrasburg

13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda konzultovať tento návrh s Európskou centrálnou bankou.
V súlade s článkom 304 zmluvy bude predseda konzultovať tento návrh s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

DEVE, ITRE, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo); nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov); nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy); nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu; nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania; nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi; nariadenie (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch; nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov; a nariadenie (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 – 2017/0230(COD))
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda konzultovať tento návrh s Európskou centrálnou bankou.
V súlade s článkom 304 zmluvy bude predseda konzultovať tento návrh s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Brazílii v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva krmovín a množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín a v prípade rovnocennosti osiva krmovín a osiva obilnín vyprodukovaného v Brazílii, a pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Moldavsku v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, množiteľského porastu pre produkciu osiva zelenín a množiteľského porastu pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín a v prípade rovnocennosti osiva obilnín, zelenín, olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaného v Moldavsku (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda tento návrh konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – švédsky kandidát (14085/2017 - C8-0401/2017 –2017/0819(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – írsky kandidát (14272/2017 - C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 652/2014 (COM(2016)0605 [02] - C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Morten Messerschmidt. Návrh uznesenia o rozvoji diferencovaných a individualizovaných foriem spolupráce (B8-0566/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

stanovisko :

JURI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o udeľovaní každoročného titulu európskeho regiónu udržateľného cestovného ruchu (B8-0583/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o protipovodňových opatreniach a predchádzaní povodniam (B8-0584/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o nezákonnom obchodovaní so psami v Európskej únii (B8-0585/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Salvatore Domenico Pogliese. Návrh uznesenia o európskej stratégii na podporu výroby olivového oleja v krajinách EÚ (B8-0586/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zákaze obchodovania s hormónom eCG a jeho dovozu (B8-0587/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Joëlle Mélin a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o kríze v súvislosti s maslom (B8-0588/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia