Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 16 ноември 2017 г. - Страсбург

14. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на метанола (D047602/02 - 2017/2965(RPS) - срок: 10 февруари 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на глицидиловите естери на мастните киселини в растителни масла и мазнини, храни за кърмачета, преходни храни и храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета и малки деца (D048378/04 - 2017/2953(RPS) - срок: 9 февруари 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията относно отказ за разрешаване на здравна претенция за храни, различна от претенциите, които се отнасят до намаляването на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D050888/01 - 2017/2940(RPS) - срок: 28 януари 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на калциев сорбат (E 203) (D051559/03 - 2017/2954(RPS) - срок: 9 януари 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на референтните лаборатории на ЕС в областта на замърсителите във фуражите и храните (D051590/06 - 2017/2941(RPS) - срок: 28 януари 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на 1-метил-2-пиролидон (D052862/02 - 2017/2938(RPS) - срок: 27 януари 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Рeгламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Разяснение 22 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (D052864/01 - 2017/2929(RPS) - срок: 25 януари 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 40 (D052931/01 - 2017/2930(RPS) - срок: 25 януари 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за използването на бисфенол А в лакове и покрития, предназначени за контакт с храни, и за изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011 по отношение на употребата на веществото в материали от пластмаси, предназначени за контакт с храни (D052935/03 - 2017/2942(RPS) - срок: 28 януари 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на подсладители във фини печива (D052936/02 - 2017/2955(RPS) - срок: 9 януари 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на спецификациите на микрокристална целулоза (E 460(i)) (D052937/02 - 2017/2945(RPS) - срок: 31 декември 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (D052940/03 - 2017/2946(RPS) - срок: 4 януари 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и ІV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аметоктрадин, хлорпирифос-метил, ципроконазол, дифеноконазол, флуазинам, флутриафол, прохексадион и натриев хлорид във или върху определени продукти (D052943/02 - 2017/2943(RPS) - срок: 28 декември 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за установяване, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на определените в резултат от процедурата по интеркалибрация на класификационните стойности на мониторинговите системи на държавите членки и за отмяна на Решение 2013/480/ЕС (D053019/02 - 2017/2939(RPS) - срок: 27 януари 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на референтната лаборатория на Европейския съюз за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (D053569/02 - 2017/2947(RPS) - срок: 4 февруари 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на референтната лаборатория на Европейския съюз за наблюдение на вирусното и бактериологичното заразяване на двучерупчестите мекотели (D053570/02 - 2017/2948(RPS) - срок: 4 февруари 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията относно секторния референтен документ за най-добри практики за управление по околна среда, секторни показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на селското стопанство съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (D053660/02 - 2017/2966(RPS) - срок: 13 февруари 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Директива 2009/81/EО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки (D053681/02 - 2017/2971(RPS) - срок: 15 декември 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

Правна информация - Политика за поверителност