Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 16. listopadu 2017 - Štrasburk

14. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o methanol (D047602/02 - 2017/2965(RPS) - lhůta: 10. února 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity glycidylesterů mastných kyselin v rostlinných olejích a tucích, počáteční kojenecké výživě, pokračovací kojenecké výživě a potravinách pro zvláštní léčebné účely určených pro kojence a malé děti (D048378/04 - 2017/2953(RPS) - lhůta: 9. února 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (D050888/01 - 2017/2940(RPS) - lhůta: 28. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o sorban vápenatý (E 203) (D051559/03 - 2017/2954(RPS) - lhůta: 9. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoře EU v oblasti kontaminujících látek v krmivech a potravinách (D051590/06 - 2017/2941(RPS) - lhůta: 28. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o 1-methyl-2-pyrrolidon (D052862/02 - 2017/2938(RPS) - lhůta: 27. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o interpretaci 22 Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (D052864/01 - 2017/2929(RPS) - lhůta: 25. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní účetní standard (IAS) 40 (D052931/01 - 2017/2930(RPS) - lhůta: 25. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise o použití bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o použití uvedené látky v materiálech z plastů určených pro styk s potravinami (D052935/03 - 2017/2942(RPS) - lhůta: 28. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání sladidel v jemném pečivu (D052936/02 - 2017/2955(RPS) - lhůta: 9. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace mikrokrystalické celulosy (E 460(i)) (D052937/02 - 2017/2945(RPS) - lhůta: 31. prosince 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (D052940/03 - 2017/2946(RPS) - lhůta: 4. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, chlorpyrifosmethyl, cyprokonazol, difenokonazol, fluazinam, flutriafol, prohexadion a chlorid sodný v některých produktech a na jejich povrchu (D052943/02 - 2017/2943(RPS) - lhůta: 28. prosince 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- rozhodnutí Komise, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví hodnoty pro klasifikace monitorovacích systémů členských států vyplývající z mezikalibračního porovnání a kterým se ruší rozhodnutí 2013/480/EU (D053019/02 - 2017/2939(RPS) - lhůta: 27. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoř EU pro přenosné spongiformní encefalopatie (D053569/02 - 2017/2947(RPS) - lhůta: 4. února 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoř Evropské unie pro sledování virové a bakteriální kontaminace mlžů (D053570/02 - 2017/2948(RPS) - lhůta: 4. února 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- rozhodnutí Komise o odvětvovém referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví zemědělství podle nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (D053660/02 - 2017/2966(RPS) - lhůta: 13. února 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (D053681/02 - 2017/2971(RPS) - lhůta: 15. prosince 2017)
předáno příslušnému výboru: IMCO

Právní upozornění - Ochrana soukromí