Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 16. november 2017 - Strasbourg

14. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa metanooli osas (D047602/02 - 2017/2965(RPS) - tähtaeg: 10. veebruar 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses glütsidooli rasvhappeestrite piirnormiga taimeõlides ja -rasvades, imiku piimasegudes, jätkupiimasegudes ning meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud imiku- ja väikelastetoidus (D048378/04 - 2017/2953(RPS) - tähtaeg: 9. veebruar 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta teatavat tervisealast väidet, milles ei osutata haigestumise riski vähendamisele ega laste arengule ja tervisele (D050888/01 - 2017/2940(RPS) - tähtaeg: 28. jaanuar 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses kaltsiumsorbaadiga (E 203) (D051559/03 - 2017/2954(RPS) - tähtaeg: 9. jaanuar 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa söödas ja toidus esinevate saasteainete valdkonnas määratud ELi referentlaborite osas (D051590/06 - 2017/2941(RPS) - tähtaeg: 28. jaanuar 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa 1-metüül-2-pürrolidooni osas (D052862/02 - 2017/2938(RPS) - tähtaeg: 27. jaanuar 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite tõlgendamise komitee tõlgendusega nr 22 (D052864/01 - 2017/2929(RPS) - tähtaeg: 25. jaanuar 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 40 (D052931/01 - 2017/2930(RPS) - tähtaeg: 25. jaanuar 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, milles käsitletakse bisfenool A kasutamist toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud lakkides ja pinnakattevahendites ning millega muudetakse määrust (EL) nr 10/2011 kõnealuse aine kasutamise osas toiduga kokkupuutuvates plastmaterjalides (D052935/03 - 2017/2942(RPS) - tähtaeg: 28. jaanuar 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses magusainete kasutamisega valikpagaritoodetes (D052936/02 - 2017/2955(RPS) - tähtaeg: 9. jaanuar 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 231/2012 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid) lisa seoses mikrokristalse tselluloosi (E 460(i)) spetsifikatsioonidega (D052937/02 - 2017/2945(RPS) - tähtaeg: 31. detsember 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -esemete kohta (D052940/03 - 2017/2946(RPS) - tähtaeg: 4. jaanuar 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses ametoktradiini, metüülkloropürifossi, tsüprokonasooli, difenokonasooli, fluasinaami, flutriafooli, proheksadiooni ja naatriumkloriidi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D052943/02 - 2017/2943(RPS) - tähtaeg: 28. detsember 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2000/60/EÜ interkalibreerimise tulemusel liikmesriikide seiresüsteemide klassifikatsioonide väärtused ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/480/EL (D053019/02 - 2017/2939(RPS) - tähtaeg: 27. jaanuar 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 999/2001 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate Euroopa Liidu referentlabori osas (D053569/02 - 2017/2947(RPS) - tähtaeg: 4. veebruar 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa seoses Euroopa Liidu referentlaboriga kahepoolmeliste molluskite viirusliku ja bakteriaalse saastatuse järelevalveks (D053570/02 - 2017/2948(RPS) - tähtaeg: 4. veebruar 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus põllumajandussektori parimaid keskkonnajuhtimistavasid, keskkonnatoime näitajaid ja tipptaseme võrdlusaluseid sisaldava võrdlusdokumendi kohta, mis on ette nähtud määrusega (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) (D053660/02 - 2017/2966(RPS) - tähtaeg: 13. veebruar 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/81/EÜ seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega (D053681/02 - 2017/2971(RPS) - tähtaeg: 15. detsember 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

Õigusteave - Privaatsuspoliitika