Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. lapkričio 16 d. - Strasbūras

14. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl metanolio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D047602/02 - 2017/2965(RPS) - Terminas: 2018 m. vasario 10 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios glicidilo riebalų rūgščių esterių koncentracijos augaliniuose aliejuose ir riebaluose, kūdikių pradinio maitinimo mišiniuose, kūdikių tolesnio maitinimo mišiniuose ir specialios medicininės paskirties maisto produktuose, skirtuose kūdikiams bei mažiems vaikams, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 (D048378/04 - 2017/2953(RPS) - Terminas: 2018 m. vasario 9 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo atsisakoma leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, nesusijusį su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata (D050888/01 - 2017/2940(RPS) - Terminas: 2018 m. sausio 28 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl kalcio sorbato (E 203) iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas (D051559/03 - 2017/2954(RPS) - Terminas: 2018 m. sausio 9 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl ES etaloninių pašarų ir maisto teršalų tyrimo laboratorijų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas (D051590/06 - 2017/2941(RPS) - Terminas: 2018 m. sausio 28 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 1-metil-2-pirolidono iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D052862/02 - 2017/2938(RPS) – Terminas: 2018 m. sausio 27 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 22-ojo aiškinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Tekstas svarbus EEE) (D052864/01 - 2017/2929(RPS) - Terminas: 2018 m. sausio 25 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 40-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D052931/01 - 2017/2930(RPS) - Terminas: 2018 m. sausio 25 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas dėl bisfenolio A naudojimo lakuose ir dangose, skirtuose liestis su maistu, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 10/2011 nuostatos dėl tos medžiagos naudojimo su maistu besiliečiančiose plastikinėse medžiagose (D052935/03 - 2017/2942(RPS) - Terminas: 2018 m. sausio 28 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo nuostatos dėl saldiklių naudojimo smulkiuose konditerijos kepiniuose (D052936/02 - 2017/2955(RPS) - Terminas: 2018 m. sausio 9 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl mikrokristalinės celiuliozės (E 460(i)) specifikacijų iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos, priedas (D052937/02 - 2017/2945(RPS) - Terminas: 2017 m. gruodžio 31 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (D052940/03 - 2017/2946(RPS) - Terminas: 2018 m. sausio 4 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios ametoktradino, metilchlorpirifoso, ciprokonazolo, difenokonazolo, fluazinamo, flutriafolo, proheksadiono ir natrio chlorido liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai (D052943/02 - 2017/2943(RPS) - Terminas: 2017 m. gruodžio 28 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB nustatomos atlikus bendrą kalibravimą gautos valstybių narių monitoringo sistemų klasių vertės ir panaikinamas Sprendimas 2013/480/ES (D053019/02 - 2017/2939(RPS) - Terminas: 2018 m. sausio 27 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimo Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001 ir (EB) Nr. 882/2004 (D053569/02 - 2017/2947(RPS) - Terminas: 2018 m. vasario 4 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl Europos Sąjungos etaloninės dvigeldžių moliuskų virusinio ir bakterinio užterštumo stebėjimo laboratorijos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas (D053570/02 - 2017/2948(RPS) - Terminas: 4 vasario 2018)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl žemės ūkio sektoriui skirto geriausios aplinkosaugos vadybos praktikos, sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių ir pažangos kriterijų informacinio dokumento, parengto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo (D053660/02 - 2017/2966(RPS) - Terminas: 2018 m. vasario 13 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/81/EB nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant viešojo pirkimo sutartis (D053681/02 - 2017/2971(RPS) - Terminas: 2017 m. gruodžio 15 d.)
Perduota atsakingam komitetui: IMCO

Teisinė informacija - Privatumo politika