Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 16. novembris - Strasbūra

14. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz metanolu groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D047602/02 - 2017/2965(RPS) – termiņš: 2018. gada 10. februāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz glicidila taukskābju esteru maksimāli pieļaujamo koncentrāciju augu eļļās un taukos, maisījumos zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtikā, kura paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem, groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 (D048378/04 - 2017/2953(RPS) – termiņš: 2018. gada 9. februāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula par atteikumu atļaut pārtikas produktu veselīguma norādi, kura neattiecas uz slimības riska samazināšanu vai uz bērna attīstību un veselību (D050888/01 - 2017/2940(RPS) – termiņš: 2018. gada 28. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz kalcija sorbātu (E 203) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu (D051559/03 - 2017/2954(RPS) – termiņš: 2018. gada 9. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz ES references laboratorijām dzīvnieku barības un pārtikas piesārņotāju jomā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu (D051590/06 - 2017/2941(RPS) – termiņš: 2018. gada 28. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz 1-metil-2-pirolidonu groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D052862/02 - 2017/2938(RPS) – termiņš: 2018. gada 27. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 22. interpretāciju groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D052864/01 - 2017/2929(RPS) – termiņš: 2018. gada 25. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.
Atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 40. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D052931/01 - 2017/2930(RPS) – termiņš: 2018. gada 25. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.
Atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula par bisfenola A izmantošanu lakās un pārklājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un ar ko attiecībā uz minētās vielas izmantošanu saskarei ar pārtiku paredzētos plastmasas materiālos groza Regulu (ES) Nr. 10/2011 (D052935/03 - 2017/2942(RPS) – termiņš: 2018. gada 28. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz saldinātājiem smalkajos miltu konditorejas izstrādājumos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D052936/02 - 2017/2955(RPS) – termiņš: 2018. gada 9. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz mikrokristāliskās celulozes (E 460(i)) specifikāciju groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (D052937/02 - 2017/2945(RPS) – termiņš: 2017. gada 31. decembris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (D052940/03 - 2017/2946(RPS) – termiņš: 2018. gada 4. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza attiecībā uz ametoktradīna, hlorpirifosmetila, ciprokonazola, difenokonazola, fluazināma, flutriafola, proheksadiona un nātrija hlorīda maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D052943/02 - 2017/2943(RPS) – termiņš: 2017. gada 28. decembris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas lēmums, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/60/EK nosaka dalībvalstu monitoringa sistēmu klasifikāciju vērtības pēc interkalibrācijas un atceļ Lēmumu 2013/480/ES (D053019/02 - 2017/2939(RPS) – termiņš: 2018. gada 27. janvāris),
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz Eiropas Savienības references laboratoriju transmisīvajām sūkļveida encefalopātijām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 999/2001 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 (D053569/02 - 2017/2947(RPS) – termiņš: 2018. gada 4. februāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu groza attiecībā uz ES references laboratoriju gliemeņu bakterovirusālā piesārņojuma monitoringam (D053570/02 - 2017/2948(RPS) – termiņš: 2018. gada 4. februāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas lēmums par atsauces dokumentu, kas veltīts lauksaimniecības nozares vidiskās pārvaldības paraugpraksei, nozares vidiskā veikuma rādītājiem un izcilības kritērijiem, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (D053660/02 - 2017/2966(RPS) – termiņš: 2018. gada 13. februāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/81/EK groza attiecībā uz piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (D053681/02 - 2017/2971(RPS) – termiņš: 2017. gada 15. decembris).
Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika