Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 november 2017 - Straatsburg

14. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft methanol (D047602/02 - 2017/2965(RPS) - termijn : 10 februari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan vetzuuresters van glycidyl in plantaardige oliën en vetten, volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding en voeding voor medisch gebruik voor zuigelingen en peuters (D048378/04 - 2017/2953(RPS) - termijn : 9 februari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot weigering van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking of over de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaat (D050888/01 - 2017/2940(RPS) - termijn : 28 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat calciumsorbaat (E 203) betreft (D051559/03 - 2017/2954(RPS) - termijn : 9 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat de EU-referentielaboratoria op het gebied van contaminanten in diervoeders en levensmiddelen betreft (D051590/06 - 2017/2941(RPS) - termijn : 28 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), wat betreft 1-methyl-2-pyrrolidon (D052862/02 - 2017/2938(RPS) - termijn : 27 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de invoeging van Interpretatie 22 van het International Financial Reporting Interpretations Committee (D052864/01 - 2017/2929(RPS) - termijn : 25 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard (IAS) 40 betreft (D052931/01 - 2017/2930(RPS) - termijn : 25 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie betreffende het gebruik van bisfenol A in vernissen en coatings bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 10/2011 wat betreft het gebruik van die stof in materialen van kunststof die met levensmiddelen in contact komen (D052935/03 - 2017/2942(RPS) - termijn : 28 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van zoetstoffen in banketbakkerswaren betreft (D052936/02 - 2017/2955(RPS) - termijn : 9 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven wat betreft de specificaties van microkristallijne cellulose (E 460(i)) (D052937/02 - 2017/2945(RPS) - termijn : 31 december 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (D052940/03 - 2017/2946(RPS) - termijn : 4 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor ametoctradin, chloorpyrifos-methyl, cyproconazool, difenoconazool, fluazinam, flutriafol, prohexadion en natriumchloride in of op bepaalde producten (D052943/02 - 2017/2943(RPS) - termijn : 28 december 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringsystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de interkalibratie, overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Besluit 2013/480/EU (D053019/02 - 2017/2939(RPS) - termijn : 27 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het referentielaboratorium van de Europese Unie voor overdraagbare spongiforme encefalopathieën (D053569/02 - 2017/2947(RPS) - termijn : 4 februari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het referentielaboratorium van de Europese Unie voor de controle op virale en bacteriologische besmettingen bij tweekleppige weekdieren (D053570/02 - 2017/2948(RPS) - termijn : 4 februari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie inzake het sectorale referentiedocument betreffende de beste milieubeheerpraktijken, sectorale milieuprestatie-indicatoren en criteria voor topprestaties voor de landbouwsector in het kader van Verordening (EG) nr. 1221/2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (D053660/02 - 2017/2966(RPS) - termijn : 13 februari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten (D053681/02 - 2017/2971(RPS) - termijn : 15 december 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

Juridische mededeling - Privacybeleid