Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. novembra 2017 - Štrasburg

14. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o metanol (D047602/02 - 2017/2965(RPS) - lehota: 10. február 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu glycidylesterov mastných kyselín v rastlinných olejoch a tukoch, počiatočnej dojčenskej výžive, následnej dojčenskej výžive a v potravinách na osobitné lekárske účely určených pre dojčatá a malé deti (D048378/04 - 2017/2953(RPS) - lehota: 9. február 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie iného zdravotného tvrdenia o potravinách, ako je tvrdenie o znížení rizika ochorenia či tvrdenie, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí (D050888/01 - 2017/2940(RPS) - lehota: 28. január 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o sorban vápenatý (E 203) (D051559/03 - 2017/2954(RPS) - lehota: 9. január 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o referenčné laboratóriá EÚ v oblasti kontaminantov v potravinách a krmivách (D051590/06 - 2017/2941(RPS) - lehota: 28. január 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o 1-Metylpyrolidín-2-ón (D052862/02 - 2017/2938(RPS) - lehota: 27. január 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 22 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (D052864/01 - 2017/2929(RPS) - lehota: 25. január 2018)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 40 (D052931/01 - 2017/2930(RPS) - lehota: 25. január 2018)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- nariadenie Komisie o používaní bisfenolu A v lakoch a náteroch určených na styk s potravinami a o zmene nariadenia (EÚ) č. 10/2011, pokiaľ ide o používanie danej látky v plastových materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami (D052935/03 - 2017/2942(RPS) - lehota: 28. január 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie sladidiel v jemnom pečive (D052936/02 - 2017/2955(RPS) - lehota: 9. január 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o špecifikácie mikrokryštalickej celulózy [E 460(i)] (D052937/02 - 2017/2945(RPS) - lehota: 31. december 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (D052940/03 - 2017/2946(RPS) - lehota: 4. január 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí ametoktradínu, chlórpyrifos-metylu, cyprokonazolu, difenokonazolu, fluazinamu, flutriafolu, prohexadiónu a chloridu sodného v určitých produktoch alebo na nich (D052943/02 - 2017/2943(RPS) - lehota: 28. december 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- rozhodnutie Komisie, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES stanovujú hodnoty pre klasifikačné systémy pri monitorovaní vôd v členských štátoch vyplývajúce z interkalibračného porovnania a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2013/480/EÚ (D053019/02 - 2017/2939(RPS) - lehota: 27. január 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o referenčné laboratórium Európskej únie pre prenosné spongiformné encefalopatie (D053569/02 - 2017/2947(RPS) - lehota: 4. február 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o referenčné laboratórium Európskej únie pre monitorovanie virálnej a bakteriologickej kontaminácie lastúrnikov (D053570/02 - 2017/2948(RPS) - lehota: 4. február 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- rozhodnutie Komisie o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore poľnohospodárstva podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (D053660/02 - 2017/2966(RPS) - lehota: 13. február 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek (D053681/02 - 2017/2971(RPS) - lehota: 15. december 2017)
predložené gestorskému výboru: IMCO

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia