Index 
Notulen
PDF 263kWORD 79k
Donderdag 16 november 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verzoekschriften
 3.Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (goedkeuring) *** - Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (resolutie) (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
4.1.De vrijheid van meningsuiting in Sudan, met name het geval van Mohamed Zine al-Abidine
  
4.2.Terroristische aanslagen in Somalië
  
4.3.Madagaskar
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Samenstelling commissies
 7.Stemmingen
  
7.1.De vrijheid van meningsuiting in Sudan, met name het geval van Mohamed Zine al-Abidine (stemming)
  
7.2.Terroristische aanslagen in Somalië (stemming)
  
7.3.Madagaskar (stemming)
  
7.4.Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (stemming)
  
7.5.Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (goedkeuring) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.6.Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (resolutie) (stemming)
  
7.7.De strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling (stemming)
  
7.8.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2016 (stemming)
  
7.9.Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid (EIR) (stemming)
  
7.10.De bestrijding van ongelijkheid als hefboom om het scheppen van banen en groei te stimuleren (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.2018: Jaar van het toerisme EU-China (debat)
 13.Ingekomen stukken
 14.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Sluiting van de vergadering
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde datum in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 9 november 2017

(*) Vertrouwelijk

(*) (nr. 0964/2017); (*) (nr. 0965/2017); Gilberto Grassi (nr. 0966/2017); (*) (nr. 0967/2017); Rosario Martín García (nr. 0968/2017); Andreu Llovera Jané (nr. 0969/2017); Nuria Corominas (nr. 0970/2017); (*) (nr. 0971/2017); (*) (nr. 0972/2017); (*) (nr. 0973/2017); (*) (nr. 0974/2017); Joan Raventós Hill (nr. 0975/2017); Cecilia Puyol (nr. 0976/2017); (*) (nr. 0977/2017); (*) (nr. 0978/2017); Michalis Angelopoulos (nr. 0979/2017); (*) (nr. 0980/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr. 0981/2017); Antoni Hortal i Martínez (nr. 0982/2017); Agustí Bartrina (nr. 0983/2017); (*) (nr. 0984/2017); Ciaran Brady (nr. 0985/2017); (*) (nr. 0986/2017); Xavier Llorca i Prous (nr. 0987/2017); (*) (nr. 0988/2017); (*) (nr. 0989/2017); (*) (nr. 0990/2017); (*) (nr. 0991/2017); (*) (nr. 0992/2017); Haissam Malas (nr. 0993/2017); André Rebentisch (nr. 0994/2017); (*) (nr. 0995/2017); (*) (nr. 0996/2017); Paul Wood (nr. 0997/2017); Bojan Barišič (nr. 0998/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr. 0999/2017); (*) (nr. 1000/2017); Josef Michael Erhard (nr. 1001/2017); Pierre-michel March (nr. 1002/2017); Holger Söder (nr. 1003/2017); (*) (nr. 1004/2017); (*) (nr. 1005/2017); Iordache Petre-Cătălin (nr. 1006/2017); Ana María Mestre Bertrán (nr. 1007/2017); Max Vives-Fierro Planas (nr. 1008/2017); (*) (nr. 1009/2017); (*) (nr. 1010/2017); Petre Flueraș (nr. 1011/2017); Oliver Powalla (nr. 1012/2017); Mihai Ionuț Petre (nr. 1013/2017); (*) (nr. 1014/2017); David Norris (nr. 1015/2017); (*) (nr. 1016/2017); (*) (nr. 1017/2017); Szigeti László (nr. 1018/2017); (*) (nr. 1019/2017); (*) (nr. 1020/2017); (*) (nr. 1021/2017); Jens Genzer (nr. 1022/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1023/2017); Gabriel López Vega (nr. 1024/2017); Zsák Ferenc Tibor (nr. 1025/2017); (*) (nr. 1026/2017); (*) (nr. 1027/2017); (*) (nr. 1028/2017); (*) (nr. 1029/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr. 1030/2017); (*) (nr. 1031/2017); (*) (nr. 1032/2017); (*) (nr. 1033/2017); (*) (nr. 1034/2017); Mariano Nicolás Gil (nr. 1035/2017); (*) (nr. 1036/2017); (*) (nr. 1037/2017); Vicente Portes Alemany (nr. 1038/2017); Jürgen Meuth (nr. 1039/2017); Santiago Xavier Espinosa Rosero (nr. 1040/2017); Graziano Giampaolo Petrachi (nr. 1041/2017); Adriano Galante Sánchez (nr. 1042/2017); (*) (nr. 1043/2017); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (nr. 1044/2017).


3. Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (goedkeuring) *** - Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (resolutie) (debat)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0327/2017)

Verslag houdende een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds [2017/2050(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0333/2017)

Charles Tannock licht de aanbeveling en het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Traian Ungureanu, namens de PPE-Fractie, Andi Cristea, namens de S&D-Fractie, David Campbell Bannerman, namens de ECR-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Patrick O'Flynn, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Adam Szejnfeld, Luigi Morgano, Richard Sulík, Anne-Marie Mineur, Bronis Ropė, Bogusław Liberadzki, James Nicholson, Neena Gill, Tonino Picula en Francisco Assis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, Nicola Caputo, Maria Heubuch, Notis Marias en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en Charles Tannock.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 en punt 7.6 van de notulen van 16.11.2017.


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 15.11.2017 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. De vrijheid van meningsuiting in Sudan, met name het geval van Mohamed Zine al-Abidine

Ontwerpresoluties B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 en B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post, Javier Nart en Tunne Kelam lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Lars Adaktusson, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Pavel Svoboda, Julie Ward en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Michaela Šojdrová en Carlos Iturgaiz.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 16.11.2017.


4.2. Terroristische aanslagen in Somalië

Ontwerpresoluties B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 en B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Soraya Post, Hilde Vautmans en Joachim Zeller lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Pavel Svoboda, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Angelo Ciocca, Wajid Khan en Notis Marias.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 16.11.2017.


4.3. Madagaskar

Ontwerpresoluties B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 en B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

Notis Marias, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel en Tomáš Zdechovský lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Boris Zala, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda en Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 16.11.2017.

(De vergadering wordt om 11.36 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

5. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.00 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door:

- William (The Earl of) Dartmouth (de Voorzitter ontneemt hem het woord omdat het niet om een beroep op het Reglement gaat),

- Steven Woolfe, over de humanitaire situatie in Jemen, met het verzoek een enquêtecommissie in te stellen in verband met de verantwoordelijkheid van Saudi-Arabië voor de verergering van die crisis,

- Dimitrios Papadimoulis, over de overstromingen in Griekenland, die minstens 15 personen het leven hebben gekost, met het verzoek dat het Parlement en de Europese Unie hun solidariteit betuigen aan de nabestaanden van de slachtoffers (de Voorzitter wijst erop dat het Parlement altijd solidair is met de slachtoffers van menselijke rampen),

- Werner Langen, over de problemen die in Malta werden ondervonden met de rechtstreekse uitzending van het debat over de rechtsstaat in Malta, dat dinsdagmiddag heeft plaatsgevonden (zie punt 11 van de notulen van 14.11.2017).


6. Samenstelling commissies

Op verzoek van de GUE/NGL-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Commissie ECON: Martin Schirdewan


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. De vrijheid van meningsuiting in Sudan, met name het geval van Mohamed Zine al-Abidine (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 en B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0634/2017

(ter vervanging van B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 en B8-0642/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere en Ivana Maletić, namens de PPE-Fractie,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano en Soraya Post, namens de S&D-Fractie,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie,

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0443)

(Ontwerpresoluties B8-0637/2017 en B8-0638/2017 komen te vervallen.)


7.2. Terroristische aanslagen in Somalië (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 en B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0600/2017

(ter vervanging van B8-0600/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 en B8-0635/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Joachim Zeller, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić en Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie,

—   Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie,

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie,

—   Maria Heubuch en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi en Piernicola Pedicini.

Aangenomen (P8_TA(2017)0444)

(Ontwerpresolutie B8-0631/2017 komt te vervallen.)


7.3. Madagaskar (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 en B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-641/2017

(ter vervanging van B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 en B8-0647/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Michael Gahler, Inese Vaidere en Ivana Maletić, namens de PPE-Fractie,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Boris Zala, namens de S&D-Fractie,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie,

—   Louis Michel, Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie,

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez en Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie,

—   Jordi Solé en Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0445)


7.4. Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) [COM(2016)0270 - C8-0173/2016- 2016/0133(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0345/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

João Pimenta Lopes, om te protesteren tegen het feit dat de in stemming gebrachte tekst slechts in één taal beschikbaar is (de Voorzitter verklaart dat de stemming alleen betrekking heeft op het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen), en Cecilia Wikström (rapporteur).


7.5. Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (goedkeuring) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0327/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0446)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.6. Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (resolutie) (stemming)

Verslag houdende een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds [2017/2050(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0333/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0447)


7.7. De strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling (stemming)

Verslag over de strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling [2017/2083(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0448)


7.8. Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2016 (stemming)

Verslag over het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2016 [2017/2126(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0449)


7.9. Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid (EIR) (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0590/2017 (2017/2705(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0450)


7.10. De bestrijding van ongelijkheid als hefboom om het scheppen van banen en groei te stimuleren (stemming)

Verslag over de bestrijding van ongelijkheid als hefboom om het scheppen van banen en groei te stimuleren [2016/2269(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Javi López (A8-0340/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0451)


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling Charles Tannock - A8-0327/2017
Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan en Seán Kelly

Verslag Charles Tannock - A8-0333/2017
Jasenko Selimovic en Angel Dzhambazki

Verslag Maurice Ponga - A8-0334/2017
Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki en Andrejs Mamikins

Verslag Marlene Mizzi - A8-0328/2017
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Tomáš Zdechovský en Andrejs Mamikins

Ontwerpresolutie over de evaluatie van de tenuitvoerlegging van milieuwetgeving (2017/2705(RSP)) (B8-0590/2017)
Maria Grapini

Verslag Javi López - A8-0340/2017
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Momchil Nekov, Seán Kelly, Danuta Jazłowiecka en Maria Grapini.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.04 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

10. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.03 uur hervat.


11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. 2018: Jaar van het toerisme EU-China (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000071/2017) van Petra Kammerevert, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: 2018 - Toerismejaar EU-China (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017)

Michaela Šojdrová (ter vervanging van de auteur) licht de vraag toe.

Phil Hogan (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Andrejs Mamikins, namens de S&D-Fractie, Yana Toom, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Isabella De Monte, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský en Jozo Radoš.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Karol Karski.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan.

Het debat wordt gesloten.


13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.
Overeenkomstig artikel 304 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

DEVE, ITRE, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit); Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen); Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten); Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen; Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen; Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten; Verordening (EU) 2015/760 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen; Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten; en Verordening (EU) 2017/1129 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 – 2017/0230(COD))
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.
Overeenkomstig artikel 304 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in Brazilië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad van groenvoedergewassen en gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Brazilië voortgebrachte zaaizaden van groenvoedergewassen en zaaigranen, alsook wat betreft de gelijkwaardigheid van in Moldavië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen, gewassen voor de teelt van groentezaad en gewassen voor de teelt van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en de gelijkwaardigheid van in Moldavië voortgebrachte zaaigranen, groentezaden en zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat SE (14085/2017 - C8-0401/2017 – 2017/0819(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat IE (14272/2017 - C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0605 [02] - C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

2) van de leden ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Morten Messerschmidt. Ontwerpresolutie over de ontwikkeling van gedifferentieerde en "à la carte" vormen van samenwerking (B8-0566/2017)

verwezen naar

bevoegd :

AFCO

advies :

JURI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het instellen van de "Europese regio van duurzaam toerisme van het jaar" (B8-0583/2017)

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over maatregelen voor het beheersen en voorkomen van overstromingen (B8-0584/2017)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de illegale handel in honden in de Europese Unie (B8-0585/2017)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

- Salvatore Domenico Pogliese. Ontwerpresolutie over de Europese strategie voor de ondersteuning van de productie van olijfolie in de landen van de EU (B8-0586/2017)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over een verbod op de handel in en de invoer van het hormoon eCG (B8-0587/2017)

verwezen naar

bevoegd :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Joëlle Mélin en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over de botercrisis (B8-0588/2017)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI


14. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft methanol (D047602/02 - 2017/2965(RPS) - termijn : 10 februari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan vetzuuresters van glycidyl in plantaardige oliën en vetten, volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding en voeding voor medisch gebruik voor zuigelingen en peuters (D048378/04 - 2017/2953(RPS) - termijn : 9 februari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot weigering van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking of over de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaat (D050888/01 - 2017/2940(RPS) - termijn : 28 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat calciumsorbaat (E 203) betreft (D051559/03 - 2017/2954(RPS) - termijn : 9 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat de EU-referentielaboratoria op het gebied van contaminanten in diervoeders en levensmiddelen betreft (D051590/06 - 2017/2941(RPS) - termijn : 28 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), wat betreft 1-methyl-2-pyrrolidon (D052862/02 - 2017/2938(RPS) - termijn : 27 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de invoeging van Interpretatie 22 van het International Financial Reporting Interpretations Committee (D052864/01 - 2017/2929(RPS) - termijn : 25 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard (IAS) 40 betreft (D052931/01 - 2017/2930(RPS) - termijn : 25 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie betreffende het gebruik van bisfenol A in vernissen en coatings bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 10/2011 wat betreft het gebruik van die stof in materialen van kunststof die met levensmiddelen in contact komen (D052935/03 - 2017/2942(RPS) - termijn : 28 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van zoetstoffen in banketbakkerswaren betreft (D052936/02 - 2017/2955(RPS) - termijn : 9 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven wat betreft de specificaties van microkristallijne cellulose (E 460(i)) (D052937/02 - 2017/2945(RPS) - termijn : 31 december 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (D052940/03 - 2017/2946(RPS) - termijn : 4 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor ametoctradin, chloorpyrifos-methyl, cyproconazool, difenoconazool, fluazinam, flutriafol, prohexadion en natriumchloride in of op bepaalde producten (D052943/02 - 2017/2943(RPS) - termijn : 28 december 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringsystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de interkalibratie, overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Besluit 2013/480/EU (D053019/02 - 2017/2939(RPS) - termijn : 27 januari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het referentielaboratorium van de Europese Unie voor overdraagbare spongiforme encefalopathieën (D053569/02 - 2017/2947(RPS) - termijn : 4 februari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het referentielaboratorium van de Europese Unie voor de controle op virale en bacteriologische besmettingen bij tweekleppige weekdieren (D053570/02 - 2017/2948(RPS) - termijn : 4 februari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie inzake het sectorale referentiedocument betreffende de beste milieubeheerpraktijken, sectorale milieuprestatie-indicatoren en criteria voor topprestaties voor de landbouwsector in het kader van Verordening (EG) nr. 1221/2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (D053660/02 - 2017/2966(RPS) - termijn : 13 februari 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten (D053681/02 - 2017/2971(RPS) - termijn : 15 december 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO


15. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie ECON

- Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, met betrekking tot bepaalde regels inzake voertuigenbelasting (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN
advies: ENVI, ECON

- Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN
advies: ECON, ENVI (artikel 54 van het Reglement)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 8 november 2017)

- Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN
advies: ECON, ENVI (artikel 54 van het Reglement)


16. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


17. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 29 en 30 november 2017.


18. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.47 uur gesloten.


19. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Żółtek

Juridische mededeling - Privacybeleid