Indeks 
Protokół
PDF 281kWORD 79k
Czwartek, 16 listopada 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Petycje
 3.Zawarcie Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (zgoda) *** - Umowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (rezolucja) (debata)
 4.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
4.1.Wolność słowa w Sudanie, w szczególności sprawa Mohameda Zine'a El Abidine'a
  
4.2.Ataki terrorystyczne w Somalii
  
4.3.Madagaskar
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Skład komisji
 7.Głosowanie
  
7.1.Wolność słowa w Sudanie, w szczególności sprawa Mohameda Zine'a El Abidine'a (głosowanie)
  
7.2.Ataki terrorystyczne w Somalii (głosowanie)
  
7.3.Madagaskar (głosowanie)
  
7.4.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Ustanowienie kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) (głosowanie)
  
7.5.Zawarcie Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (zgoda) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.6.Umowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (rezolucja) (głosowanie)
  
7.7.Strategia UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju (głosowanie)
  
7.8.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. (głosowanie)
  
7.9.Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska (głosowanie)
  
7.10.Zwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.2018 - Rok turystyki UE-Chiny (debata)
 13.Składanie dokumentów
 14.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Zamknięcie posiedzenia
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05.


2. Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru ogólnego w dniach wskazanych poniżej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu, zostały przekazane komisji przedmiotowo właściwej:

Dnia 9 listopada 2017 r.

(*) Nazwisko utajnione

(*) (nr 0964/2017); (*) (nr 0965/2017); Gilberto Grassi (nr 0966/2017); (*) (nr 0967/2017); Rosario Martín García (nr 0968/2017); Andreu Llovera Jané (nr 0969/2017); Nuria Corominas (nr 0970/2017); (*) (nr 0971/2017); (*) (nr 0972/2017); (*) (nr 0973/2017); (*) (nr 0974/2017); Joan Raventós Hill (nr 0975/2017); Cecilia Puyol (nr 0976/2017); (*) (nr 0977/2017); (*) (nr 0978/2017); Michalis Angelopoulos (nr 0979/2017); (*) (nr 0980/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr 0981/2017); Antoni Hortal i Martínez (nr 0982/2017); Agustí Bartrina (nr 0983/2017); (*) (nr 0984/2017); Ciaran Brady (nr 0985/2017); (*) (nr 0986/2017); Xavier Llorca i Prous (nr 0987/2017); (*) (nr 0988/2017); (*) (nr 0989/2017); (*) (nr 0990/2017); (*) (nr 0991/2017); (*) (nr 0992/2017); Haissam Malas (nr 0993/2017); André Rebentisch (nr 0994/2017); (*) (nr 0995/2017); (*) (nr 0996/2017); Paul Wood (nr 0997/2017); Bojan Barišič (nr 0998/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr 0999/2017); (*) (nr 1000/2017); Josef Michael Erhard (nr 1001/2017); Pierre-Michel March (nr 1002/2017); Holger Söder (nr 1003/2017); (*) (nr 1004/2017); (*) (nr 1005/2017); Iordache Petre-Cătălin (nr 1006/2017); Ana María Mestre Bertrán (nr 1007/2017); Max Vives-Fierro Planas (nr 1008/2017); (*) (nr 1009/2017); (*) (nr 1010/2017); Petre Flueraș (nr 1011/2017); Oliver Powalla (nr 1012/2017); Mihai Ionuț Petre (nr 1013/2017); (*) (nr 1014/2017); David Norris (nr 1015/2017); (*) (nr 1016/2017); (*) (nr 1017/2017); Szigeti László (nr 1018/2017); (*) (nr 1019/2017); (*) (nr 1020/2017); (*) (nr 1021/2017); Jens Genzer (nr 1022/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr 1023/2017); Gabriel López Vega (nr 1024/2017); Zsák Ferenc Tibor (nr 1025/2017); (*) (nr 1026/2017); (*) (nr 1027/2017); (*) (nr 1028/2017); (*) (nr 1029/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr 1030/2017); (*) (nr 1031/2017); (*) (nr 1032/2017); (*) (nr 1033/2017); (*) (nr 1034/2017); Mariano Nicolás Gil (nr 1035/2017); (*) (nr 1036/2017); (*) (nr 1037/2017); Vicente Portes Alemany (nr 1038/2017); Jürgen Meuth (nr 1039/2017); Santiago Xavier Espinosa Rosero (nr 1040/2017); Graziano Giampaolo Petrachi (nr 1041/2017); Adriano Galante Sánchez (nr 1042/2017); (*) (nr 1043/2017); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (nr 1044/2017).


3. Zawarcie Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (zgoda) *** - Umowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (rezolucja) (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii, umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0327/2017)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii, umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony [2017/2050(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0333/2017)

Charles Tannock przedstawił zalecenie i sprawozdanie.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Traian Ungureanu w imieniu grupy PPE, Andi Cristea w imieniu grupy S&D, David Campbell Bannerman w imieniu grupy ECR, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Patrick O'Flynn w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Adam Szejnfeld, Luigi Morgano, Richard Sulík, Anne-Marie Mineur, Bronis Ropė, Bogusław Liberadzki, James Nicholson, Neena Gill, Tonino Picula i Francisco Assis.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon, Nicola Caputo, Maria Heubuch, Notis Marias i Czesław Adam Siekierski.

Głos zabrali: Phil Hogan i Charles Tannock.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 i pkt 7.6 protokołu z dnia 16.11.2017.


4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 15.11.2017)


4.1. Wolność słowa w Sudanie, w szczególności sprawa Mohameda Zine'a El Abidine'a

Projekty rezolucji B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 i B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post, Javier Nart i Tunne Kelam przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Lars Adaktusson w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Pavel Svoboda, Julie Ward i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, Michaela Šojdrová i Carlos Iturgaiz.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 16.11.2017.


4.2. Ataki terrorystyczne w Somalii

Projekt rezolucji B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 i B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Soraya Post, Hilde Vautmans i Joachim Zeller przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Pavel Svoboda, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Angelo Ciocca, Wajid Khan i Notis Marias.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Krzysztof Hetman.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 16.11.2017.


4.3. Madagaskar

Projekty rezolucji B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 i B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

Notis Marias, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel i Tomáš Zdechovský przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Boris Zala w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly i Nicola Caputo.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 16.11.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.36.)


PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

5. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.00.

Głos zabrali::

- William (The Earl of) Dartmouth (Przewodnicząca odebrała posłowi głos, ponieważ poruszona kwestia nie dotyczyła wniosku w sprawie przestrzegania Regulaminu),

- Steven Woolfe na temat sytuacji w Jemenie oraz wniosku o powołanie komisji śledczej mającej zbadać udział Arabii Saudyjskiej w zaostrzeniu tego konfliktu,

- Dimitrios Papadimoulis na temat powodzi w Grecji, w których zginęło co najmniej 15 osób; poseł zwrócił się do Parlamentu i Unii Europejskiej o wyrażenie solidarności z rodzinami ofiar (Przewodnicząca przypomniała, że Parlament zawsze solidaryzuje się z ofiarami katastrof humanitarnych),

- Werner Langen na temat problemów na Malcie z transmisją na żywo debaty w sprawie rządów prawa na Malcie, która odbyła się we wtorek po południu (patrz punkt 11 protokołu z dnia 14.11.2017).


6. Skład komisji

Na wniosek grupy GUE/NGL Parlament zatwierdził następującą nominację:

komisja ECON: Martin Schirdewan


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Wolność słowa w Sudanie, w szczególności sprawa Mohameda Zine'a El Abidine'a (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 i B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0634/2017

(zastępujący B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 i B8-0642/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere i Ivana Maletić, w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano i Soraya Post, w imieniu grupy S&D,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga i Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR,

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas i Piernicola Pedicini, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0443)

(Projekty rezolucji B8-0637/2017 i B8-0638/2017 stały się bezprzedmiotowe.)


7.2. Ataki terrorystyczne w Somalii (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 i B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0600/2017

(zastępujący B8-0600/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 i B8-0635/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Joachim Zeller, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić i Cristian Dan Preda, w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Cécile Kashetu Kyenge, w imieniu grupy S&D,

—   Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR,

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE,

—   Maria Heubuch i Jordi Solé, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Piernicola Pedicini.

Przyjęto (P8_TA(2017)0444)

(Projekt rezolucji B8-0631/2017 stał się bezprzedmiotowy.)


7.3. Madagaskar (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 i B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-641/2017

(zastępujący B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 i B8-0647/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Michael Gahler, Inese Vaidere i Ivana Maletić, w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Boris Zala, w imieniu grupy S&D,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR,

—   Louis Michel, Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE,

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez i Xabier Benito Ziluaga, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL,

—   Jordi Solé i Maria Heubuch, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

—   Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0445)


7.4. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Ustanowienie kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) [COM(2016)0270 - C8-0173/2016- 2016/0133(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0345/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

João Pimenta Lopes, który zaprotestował przeciwko temu, że tekst poddany pod głosowanie był dostępny tylko w jednym języku (Przewodnicząca zaznaczyła, że głosowanie dotyczyło jedynie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych) i Cecilia Wikström (sprawozdawczyni).


7.5. Zawarcie Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (zgoda) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii, umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0327/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0446)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.6. Umowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii, umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony [2017/2050(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0333/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0447)


7.7. Strategia UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju [2017/2083(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0448)


7.8. Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. [2017/2126(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawczyni: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0449)


7.9. Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0590/2017 (2017/2705(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0450)


7.10. Zwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zwalczania nierówności jako czynnika sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi [2016/2269(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Javi López (A8-0340/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0451)


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie Charlesa Tannocka - A8-0327/2017
Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan i Seán Kelly

Sprawozdanie Charlesa Tannocka - A8-0333/2017
Jasenko Selimovic i Angel Dzhambazki

Sprawozdanie Maurice'a Pongi - A8-0334/2017
Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Marlene Mizzi - A8-0328/2017
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Tomáš Zdechovský i Andrejs Mamikins

Projekt rezolucji w sprawie przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska UE (2017/2705(RSP)) (B8-0590/2017)
Maria Grapini

Sprawozdanie Javiego Lópeza - A8-0340/2017
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Momchil Nekov, Seán Kelly, Danuta Jazłowiecka i Maria Grapini.


9. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.04.)


PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

10. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.03.


11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. 2018 - Rok turystyki UE-Chiny (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000071/2017), które skierowała Petra Kammerevert, w imieniu komisji CULT, do Komisji: 2018: Rok Turystyki między UE i Chinami (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017)

Michaela Šojdrová (zastępczyni autorki) rozwinęła pytanie.

Phil Hogan (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Andrejs Mamikins w imieniu grupy S&D, Yana Toom w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, Seán Kelly, Isabella De Monte, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Tomáš Zdechovský i Jozo Radoš.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Karol Karski.

Głos zabrał Phil Hogan.

Debata została zamknięta.


13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE wsprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE wsprawie podejmowania iprowadzenia działalności ubezpieczeniowej ireasekuracyjnej (Wypłacalność II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

Zgodnie z przepisami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie tego wniosku.

Zgodnie z przepisami art. 304 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

DEVE, ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 wsprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego); rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 wsprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń iPracowniczych Programów Emerytalnych); rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 wsprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd iPapierów Wartościowych); rozporządzenie (UE) nr 345/2013 wsprawie europejskich funduszy venture capital; rozporządzenie (UE) nr 346/2013 wsprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej; rozporządzenie (UE) nr 600/2014 wsprawie rynków instrumentów finansowych; rozporządzenie (UE) 2015/760 wsprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2016/1011 wsprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne winstrumentach finansowych iumowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych oraz rozporządzenie (UE) 2017/1129 wsprawie prospektu, który ma być publikowany wzwiązku zofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym. (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 – 2017/0230(COD))
Zgodnie z przepisami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie tego wniosku.
Zgodnie z przepisami art. 304 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności inspekcji polowych stosowanych w Brazylii do upraw nasiennych pastewnych roślin uprawnych i upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych oraz w odniesieniu do równoważności materiału siewnego roślin pastewnych i materiału siewnego roślin zbożowych produkowanego w Brazylii, a także w odniesieniu do równoważności inspekcji polowych stosowanych w Mołdawii do upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych, upraw nasiennych warzyw oraz upraw nasiennych roślin oleistych i włóknistych oraz w odniesieniu do równoważności materiału siewnego roślin zbożowych, materiału siewnego warzyw oraz materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych produkowanego w Mołdawii (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat SE (14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat IE (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 652/2014 (COM(2016)0605 [02] - C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Morten Messerschmidt. Projekt rezolucji w sprawie rozwijania zróżnicowanych form współpracy dostosowanych do potrzeb (B8-0566/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

JURI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia konkursu na europejski region roku w dziedzinie zrównoważonej turystyki (REstA) (B8-0583/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania powodziom (B8-0584/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie nielegalnego handlu psami w Unii Europejskiej (B8-0585/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Salvatore Domenico Pogliese. Projekt rezolucji w sprawie europejskiej strategii wspierania produkcji oliwy z oliwek w krajach UE (B8-0586/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zakazu handlu hormonem eCG i jego importu (B8-0587/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Joëlle Mélin i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie kryzysu maślanego (B8-0588/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI


14. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do metanolu (D047602/02 - 2017/2965(RPS) - termin: 10 lutego 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów estrów glicydowych kwasów tłuszczowych w olejach i tłuszczach roślinnych, preparatach do początkowego żywienia niemowląt, preparatach do dalszego żywienia niemowląt i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci (D048378/04 - 2017/2953(RPS) - termin: 9 lutego 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D050888/01 - 2017/2940(RPS) - termin: 28 stycznia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do sorbinianu wapnia (E 203) (D051559/03 - 2017/2954(RPS) - termin: 9 stycznia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do laboratoriów referencyjnych UE w dziedzinie zanieczyszczeń w paszy i żywności (D051590/06 - 2017/2941(RPS) - termin: 28 stycznia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do 1-metylo-2-pyrolidonu (D052862/02 - 2017/2938(RPS) - termin: 27 stycznia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 22 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (D052864/01 - 2017/2929(RPS) - termin: 25 stycznia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ECON
opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 40 (D052931/01 - 2017/2930(RPS) - termin: 25 stycznia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ECON
opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do stosowania tej substancji w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (D052935/03 - 2017/2942(RPS) - termin: 28 stycznia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania substancji słodzących w pieczywie cukierniczym i wyrobach ciastkarskich (D052936/02 - 2017/2955(RPS) - termin: 9 stycznia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla celulozy mikrokrystalicznej (E 460 (i)) (D052937/02 - 2017/2945(RPS) - termin: 31 grudnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (D052940/03 - 2017/2946(RPS) - termin: 4 stycznia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ametoktradyny, chloropiryfosu metylowego, cyprokonazolu, difenokonazolu, fluazynamu, flutriafolu, proheksadionu i chlorku sodu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D052943/02 - 2017/2943(RPS) - termin: 28 grudnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca, na podstawie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wartości liczbowe do celów klasyfikacji w systemach monitorowania państw członkowskich będące wynikiem ćwiczenia interkalibracyjnego, i uchylająca decyzję 2013/480/UE (D053019/02 - 2017/2939(RPS) - termin: 27 stycznia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 oraz rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (D053569/02 - 2017/2947(RPS) - termin: 4 lutego 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. monitorowania wirusowego i bakteriologicznego skażenia małż (D053570/02 - 2017/2948(RPS) - termin: 4 lutego 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Decyzja Komisji w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora rolnictwa na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (D053660/02 - 2017/2966(RPS) - termin: 13 lutego 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (D053681/02 - 2017/2971(RPS) - termin: 15 grudnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. IMCO


15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja ECON

- Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe w odniesieniu do niektórych przepisów w dziedzinie opodatkowania pojazdów (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))
odesłano do komisji przedm. właśc. TRAN
opinia: ENVI, ECON

- Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. TRAN
opinia: ECON, ENVI (art. 54 Regulaminu)

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 8 listopada 2017 r.)

- Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. TRAN
opinia: ECON, ENVI (art. 54 Regulaminu)


16. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


17. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 29 i 30 listopada 2017 r.


18. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.47.


19. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Żółtek

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności