Index 
Protokoll
PDF 257kWORD 78k
Torsdagen den 16 november 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Framställningar
 3.Partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan EU och Nya Zeeland (godkännande) *** - Partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan EU och Nya Zeeland (resolution) (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
4.1.Yttrandefriheten i Sudan, särskilt fallet Mohamed Zine al-Abidine
  
4.2.Terroristattacker i Somalia
  
4.3.Madagaskar
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Utskottens sammansättning
 7.Omröstning
  
7.1.Yttrandefriheten i Sudan, särskilt fallet Mohamed Zine al-Abidine (omröstning)
  
7.2.Terroristattacker i Somalia (omröstning)
  
7.3.Madagaskar (omröstning)
  
7.4.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlngar: Kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) (omröstning)
  
7.5.Partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan EU och Nya Zeeland (godkännande) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan EU och Nya Zeeland (resolution) (omröstning)
  
7.7.EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling (omröstning)
  
7.8.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2016 (omröstning)
  
7.9.Granskning av genomförandet av miljöpolitiken (omröstning)
  
7.10.Bekämpning av ojämlikhet som ett sätt att stimulera sysselsättning och tillväxt (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Europeisk-kinesiska turiståret 2018 (debatt)
 13.Inkomna dokument
 14.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avslutande av sammanträdet
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 9 november 2017

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (nr 0964/2017); (*) (nr 0965/2017); Gilberto Grassi (nr 0966/2017); (*) (nr 0967/2017); Rosario Martín García (nr 0968/2017); Andreu Llovera Jané (nr 0969/2017); Nuria Corominas (nr 0970/2017); (*) (nr 0971/2017); (*) (nr 0972/2017); (*) (nr 0973/2017); (*) (nr 0974/2017); Joan Raventós Hill (nr 0975/2017); Cecilia Puyol (nr 0976/2017); (*) (nr 0977/2017); (*) (nr 0978/2017); Michalis Angelopoulos (nr 0979/2017); (*) (nr 0980/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr 0981/2017); Antoni Hortal i Martínez (nr 0982/2017); Agustí Bartrina (nr 0983/2017); (*) (nr 0984/2017); Ciaran Brady (nr 0985/2017); (*) (nr 0986/2017); Xavier Llorca i Prous (nr 0987/2017); (*) (nr 0988/2017); (*) (nr 0989/2017); (*) (nr 0990/2017); (*) (nr 0991/2017); (*) (nr 0992/2017); Haissam Malas (nr 0993/2017); André Rebentisch (nr 0994/2017); (*) (nr 0995/2017); (*) (nr 0996/2017); Paul Wood (nr 0997/2017); Bojan Barišič (nr 0998/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr 0999/2017); (*) (nr 1000/2017); Josef Michael Erhard (nr 1001/2017); Pierre-michel March (nr 1002/2017); Holger Söder (nr 1003/2017); (*) (nr 1004/2017); (*) (nr 1005/2017); Iordache Petre-Cătălin (nr 1006/2017); Ana María Mestre Bertrán (nr 1007/2017); Max Vives-Fierro Planas (nr 1008/2017); (*) (nr 1009/2017); (*) (nr 1010/2017); Petre Flueraș (nr 1011/2017); Oliver Powalla (nr 1012/2017); Mihai Ionuț Petre (nr 1013/2017); (*) (nr 1014/2017); David Norris (nr 1015/2017); (*) (nr 1016/2017); (*) (nr 1017/2017); Szigeti László (nr 1018/2017); (*) (nr 1019/2017); (*) (nr 1020/2017); (*) (nr 1021/2017); Jens Genzer (nr 1022/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr 1023/2017); Gabriel López Vega (nr 1024/2017); Zsák Ferenc Tibor (nr 1025/2017); (*) (nr 1026/2017); (*) (nr 1027/2017); (*) (nr 1028/2017); (*) (nr 1029/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr 1030/2017); (*) (nr 1031/2017); (*) (nr 1032/2017); (*) (nr 1033/2017); (*) (nr 1034/2017); Mariano Nicolás Gil (nr 1035/2017); (*) (nr 1036/2017); (*) (nr 1037/2017); Vicente Portes Alemany (nr 1038/2017); Jürgen Meuth (nr 1039/2017); Santiago Xavier Espinosa Rosero (nr 1040/2017); Graziano Giampaolo Petrachi (nr 1041/2017); Adriano Galante Sánchez (nr 1042/2017); (*) (nr 1043/2017); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (nr 1044/2017).


3. Partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan EU och Nya Zeeland (godkännande) *** - Partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan EU och Nya Zeeland (resolution) (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Tannock (A8-0327/2017)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan [2017/2050(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Tannock (A8-0333/2017)

Charles Tannock redogjorde för rekommendationen och betänkandet.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Traian Ungureanu för PPE-gruppen, Andi Cristea för S&D-gruppen, David Campbell Bannerman för ECR-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Adam Szejnfeld, Luigi Morgano, Richard Sulík, Anne-Marie Mineur, Bronis Ropė, Bogusław Liberadzki, James Nicholson, Neena Gill, Tonino Picula och Francisco Assis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, Nicola Caputo, Maria Heubuch, Notis Marias och Czesław Adam Siekierski.

Talare: Phil Hogan och Charles Tannock.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 och punkt 7.6 i protokollet av den 16.11.2017.


4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 3 i protokollet av den 15.11.2017.)


4.1. Yttrandefriheten i Sudan, särskilt fallet Mohamed Zine al-Abidine

Resolutionsförslag B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 och B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post, Javier Nart och Tunne Kelam redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Lars Adaktusson för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Pavel Svoboda, Julie Ward och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Michaela Šojdrová och Carlos Iturgaiz.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 16.11.2017.


4.2. Terroristattacker i Somalia

Resolutionsförslag B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 och B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Soraya Post, Hilde Vautmans och Joachim Zeller redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Pavel Svoboda, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Angelo Ciocca, Wajid Khan och Notis Marias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 16.11.2017.


4.3. Madagaskar

Resolutionsförslag B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 och B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

Notis Marias, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Boris Zala för S&D-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Nicola Caputo.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 16.11.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.36.)


ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

5. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.00.

Talare:

- William (The Earl of) Dartmouth (talmannen fråntog talaren ordet, eftersom inlägget inte rörde en ordningsfråga).

- Steven Woolfe yttrade sig om den humanitära situationen i Jemen och begärde att det skulle inrättas en undersökningskommitté för att undersöka Saudiarabiens ansvar för att krisen i Jemen förvärrats.

- Dimitrios Papadimoulis yttrade sig om översvämningarna i Grekland, som krävt minst 15 människors liv, och ville att parlamentet och Europeiska unionen skulle uttrycka sin solidaritet med offrens familjer (talmannen påminde om att parlamentet alltid visade solidaritet med offren för naturkatastrofer).

- Werner Langen yttrade sig om direktsändningen i Malta av den debatt om rättsstatligheten i Malta som ägde rum under tisdagseftermiddagens sammanträde (se punkt 11 i protokollet av den 14.11.2017).


6. Utskottens sammansättning

På begäran av GUE/NGL-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

ECON-utskottet: Martin Schirdewan


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Yttrandefriheten i Sudan, särskilt fallet Mohamed Zine al-Abidine (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 och B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0634/2017

(ersätter B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 och B8-0642/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere och Ivana Maletić, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano och Soraya Post, för S&D-gruppen,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga och Ryszard Czarnecki, för ECR-gruppen,

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas och Piernicola Pedicini, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0443)

(Resolutionsförslagen B8-0637/2017 och B8-0638/2017 bortföll.)


7.2. Terroristattacker i Somalia (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 och B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0600/2017

(ersätter B8-0600/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 och B8-0635/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Joachim Zeller, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić och Cristian Dan Preda, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Cécile Kashetu Kyenge, för S&D-gruppen,

—   Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen,

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen,

—   Maria Heubuch och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi och Piernicola Pedicini.

Antogs (P8_TA(2017)0444)

(Resolutionsförslag B8-0631/2017 bortföll.)


7.3. Madagaskar (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 och B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-641/2017

(ersätter B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 och B8-0647/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Michael Gahler, Inese Vaidere och Ivana Maletić, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Boris Zala, för S&D-gruppen,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen,

—   Louis Michel, Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen,

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez och Xabier Benito Ziluaga, för GUE/NGL-gruppen,

—   Jordi Solé och Maria Heubuch, för Verts/ALE-gruppen,

—   Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0445)


7.4. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlngar: Kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) [COM(2016)0270 - C8-0173/2016- 2016/0133(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0345/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

João Pimenta Lopes invände mot att den text som man röstade om endast fanns tillgänglig på ett enda språk (talmannen svarade att omröstningen enbart gällde beslutet om att inleda interinstitutionella förhandlingar); Cecilia Wikström (föredragande).


7.5. Partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan EU och Nya Zeeland (godkännande) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Tannock (A8-0327/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0446)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.6. Partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan EU och Nya Zeeland (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan [2017/2050(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Tannock (A8-0333/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0447)


7.7. EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling (omröstning)

Betänkande om EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling [2017/2083(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0448)


7.8. Europeiska ombudsmannens verksamhet 2016 (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2016 [2017/2126(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0449)


7.9. Granskning av genomförandet av miljöpolitiken (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0590/2017 (2017/2705(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0450)


7.10. Bekämpning av ojämlikhet som ett sätt att stimulera sysselsättning och tillväxt (omröstning)

Betänkande om bekämpning av ojämlikhet som ett sätt att stimulera sysselsättning och tillväxt [2016/2269(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Javi López (A8-0340/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0451)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation Charles Tannock - A8-0327/2017
Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan och Seán Kelly

Betänkande Charles Tannock - A8-0333/2017
Jasenko Selimovic och Angel Dzhambazki

Betänkande Maurice Ponga - A8-0334/2017
Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki och Andrejs Mamikins

Betänkande Marlene Mizzi - A8-0328/2017
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Tomáš Zdechovský och Andrejs Mamikins

Resolutionsförslag om granskningen av genomförandet av EU:s miljöpolitik (2017/2705(RSP)) (B8-0590/2017)
Maria Grapini

Betänkande Javi López - A8-0340/2017
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Momchil Nekov, Seán Kelly, Danuta Jazłowiecka och Maria Grapini.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.04.)


ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.03.


11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Europeisk-kinesiska turiståret 2018 (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000071/2017) från Petra Kammerevert, för utskottet CULT, till kommissionen: Europeisk-kinesiska turiståret 2018 (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017)

Michaela Šojdrová (ersättare för frågeställaren) utvecklade frågan.

Phil Hogan (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Yana Toom för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins; Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský; Seán Kelly, Isabella De Monte, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová; Tomáš Zdechovský och Jozo Radoš.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Karol Karski.

Talare: Phil Hogan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 304 i fördraget, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

DEVE, ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 – 2017/0230(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 304 i fördraget, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Brasilien av utsädesodlingar av foderväxter och stråsäd och om likvärdighet av utsäde av foderväxter och stråsäd som produceras i Brasilien, samt vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Moldavien av utsädesodlingar av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter och om likvärdighet av utsäde av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter som produceras i Moldavien (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Sveriges kandidat (14085/2017 - C8-0401/2017 – 2017/0819(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Irlands kandidat (14272/2017 - C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Förslag till Europararlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 652/2014 (COM(2016)0605 [02] - C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Morten Messerschmidt. Förslag till resolution om utvecklingen av differentierade och à la carte-baserade samarbetsformer (B8-0566/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

JURI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om inrättande av ”Årets europeiska region för hållbar turism” (B8-0583/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om kontroll och förebyggande av översvämningar (B8-0584/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om olaglig handel med hundar i EU (B8-0585/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Salvatore Domenico Pogliese. Förslag till resolution om den europeiska strategin till stöd för olivoljeproduktionen i EU:s länder (B8-0586/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förbud mot handel med och import av eCG-hormonet (B8-0587/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Joëlle Mélin och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om smörkrisen (B8-0588/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI


14. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller metanol (D047602/02 - 2017/2965(RPS) - tidsfrist: 10 februari 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för glycidylfettsyraestrar i vegetabiliska oljor och fetter, modersmjölksersättning, tillskottsnäring och livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn och småbarn (D048378/04 - 2017/2953(RPS) - tidsfrist: 9 februari 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av ett annat hälsopåstående om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D050888/01 - 2017/2940(RPS) - tidsfrist: 28 januari 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller kalciumsorbat (E 203) (D051559/03 - 2017/2954(RPS) - tidsfrist: 9 januari 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 vad gäller EU:s referenslaboratorier för främmande ämnen i foder och livsmedel (D051590/06 - 2017/2941(RPS) - tidsfrist: 28 januari 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller 1-metyl-2-pyrrolidon (D052862/02 - 2017/2938(RPS) - tidsfrist: 27 januari 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller tolkning 22 från International Financial Reporting Interpretations Committee (D052864/01 - 2017/2929(RPS) - tidsfrist: 25 januari 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller internationell redovisningsstandard (IAS) 40 (D052931/01 - 2017/2930(RPS) - tidsfrist: 25 januari 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om användning av bisfenol A i lack och ytskikt avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 vad gäller användningen av det ämnet i plastmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel (D052935/03 - 2017/2942(RPS) - tidsfrist: 28 januari 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av sötningsmedel i finare bageriprodukter (D052936/02 - 2017/2955(RPS) - tidsfrist: 9 januari 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller specifikationerna för mikrokristallin cellulosa (E 460 (i)) (D052937/02 - 2017/2945(RPS) - tidsfrist: 31 december 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (D052940/03 - 2017/2946(RPS) - tidsfrist: 4 januari 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för ametoktradin, klorpyrifosmetyl, cyprokonazol, difenokonazol, fluazinam, flutriafol, prohexadion och natriumklorid i eller på vissa produkter (D052943/02 - 2017/2943(RPS) - tidsfrist: 28 december 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om upprättande av de värden som fastställts för klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem som ett resultat av interkalibreringsförfarandet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG samt om upphävande av beslut 2013/480/EU (D053019/02 - 2017/2939(RPS) - tidsfrist: 27 januari 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 vad gäller Europeiska unionens referenslaboratorium för transmissibla spongiforma encefalopatier (D053569/02 - 2017/2947(RPS) - tidsfrist: 4 februari 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 vad gäller Europeiska unionens referenslaboratorium för kontroll av viral och bakteriell kontamination av musslor (D053570/02 - 2017/2948(RPS) - tidsfrist: 4 februari 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om det sektorspecifika referensdokumentet om bästa miljöledningspraxis, indikatorer för sektorspecifik miljöprestanda samt riktmärken för resultat i världsklass för jordbrukssektorn enligt förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) (D053660/02 - 2017/2966(RPS) - tidsfrist: 13 februari 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden (D053681/02 - 2017/2971(RPS) - tidsfrist: 15 december 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO


15. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

ECON-utskottet

- Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser om fordonsbeskattning (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN
rådgivande utskott: ENVI, ECON

- Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN
rådgivande utskott: ECON, ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8 november 2017)

- Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN
rådgivande utskott: ECON, ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)


16. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


17. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 2930 november 2017.


18. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.47.


19. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Żółtek

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy