Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 29. novembra 2017 - Brusel

8. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predsedníčka v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

— výbor CULT, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1295/2013, ktorým sa ustanovuje program „Kreatívna Európa“ (2014 až 2020) (2017/0163(COD)COM(2017)0385 – C8-0236/2017) – Spravodajkyňa: Silvia Costa (A8-0369/2017)

— výbor JURI, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov (2016/0284(COD)COM(2016)0594 – C8-0384/2016) – Spravodajca: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

— výbor AFCO, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (2017/0219(COD)COM(2017)0481 – C8-0307/2017) – Spravodajcovia:Mercedes Bresso a Rainer Wieland (A8-0373/2017)

— výbory IMCO/JURI, na základe správy o návrhu smernice Európskeho paralmentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu (2015/0287(COD)COM(2015)0634 – C8-0394/2015) – Spravodajcovia: Evelyne Gebhardt a Axel Voss (A8-0375/2017).

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu do polnoci štvrtka 30. novembra 2017 písomne požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia