Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 - Βρυξέλλες

18. Θανατηφόρες πλημμύρες στην Αττική και βοήθεια για την αντιμετώπιση της καταστροφής (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Θανατηφόρες πλημμύρες στην Αττική και βοήθεια για την αντιμετώπιση της καταστροφής (2017/2992(RSP))

Η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Μανώλης Κεφαλογιάννης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Νίκος Ανδρουλάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Lambert van Nistelrooij, Μιλτιάδης Κύρκος, Mireille D'Ornano, Ελευθέριος Συναδινός, Elisabetta Gardini, Δημήτρης Παπαδάκης, Μαρία Σπυράκη και Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Κώστας Χρυσόγονος, Λάμπρος Φουντούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου