Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 - Βρυξέλλες

19. Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας PPE, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο διορισμό:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την ΄Ενωση του Αραβικού Μαγκρέμπ (συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης): Francis Zammit Dimech.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου