Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0207(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0261/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0261/2017

Συζήτηση :

PV 29/11/2017 - 21
CRE 29/11/2017 - 21

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2017 - 8.12
CRE 14/09/2017 - 8.12
PV 30/11/2017 - 8.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0469

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 - Βρυξέλλες

21. Θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη [COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Ο Arnaud Danjean παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Anna Elżbieta Fotyga, Gilles Lebreton, Željana Zovko, Arne Lietz, Soraya Post, Soraya Post, Tonino Picula, Eugen Freund και Francisco Assis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς, Λάμπρος Φουντούλης και Csaba Sógor

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Arnaud Danjean.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.11.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου