Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2849(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0649/2017

Συζήτηση :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Ψηφοφορία :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0473

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 - Βρυξέλλες

22. Κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Franz Obermayr, Cécile Kashetu Kyenge, Anna Elżbieta Fotyga, Lars Adaktusson, Julie Ward και Mark Demesmaeker.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος και Κωνσταντίνος Παπαδάκης.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP)) (B8-0649/2017

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP)) (B8-0650/2017

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP)) (B8-0651/2017

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP)) (B8-0652/2017

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Σοφία Σακοράφα, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Δημήτριος Παπαδημούλης, Maria Lidia Senra Rodríguez και João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP)) (B8-0653/2017

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato και Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP)) (B8-0654/2017

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Μανώλης Κεφαλογιάννης και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP)) (B8-0655/2017

—   Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP)) (B8-0656/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.11.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου