Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Υποδοχή
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Έλεγχος των εντολών
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ)
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 10.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 11.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 12.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2018 (συζήτηση)
 17.Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης 2017 (συζήτηση)
 18.Θανατηφόρες πλημμύρες στην Αττική και βοήθεια για την αντιμετώπιση της καταστροφής (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 20.Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 ***I (συζήτηση)
 21.Θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη ***I (συζήτηση)
 22.Κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)
 23.Διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για τη σύσταση πολυμερούς δικαστηρίου για την επίλυση επενδυτικών διαφορών (MIC) (συζήτηση)
 24.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (191 kb) Κατάσταση παρόντων (53 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (83 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (267 kb) Κατάσταση παρόντων (68 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου