Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 267kWORD 83k
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Υποδοχή
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Έλεγχος των εντολών
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ)
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 10.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 11.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 12.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2018 (συζήτηση)
 17.Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης 2017 (συζήτηση)
 18.Θανατηφόρες πλημμύρες στην Αττική και βοήθεια για την αντιμετώπιση της καταστροφής (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 20.Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 ***I (συζήτηση)
 21.Θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη ***I (συζήτηση)
 22.Κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)
 23.Διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για τη σύσταση πολυμερούς δικαστηρίου για την επίλυση επενδυτικών διαφορών (MIC) (συζήτηση)
 24.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟ

ΣΥΝΟΔΟΣ 2017 - 2018

Συνεδριάσεις από 29 έως 30 Νοεμβρίου 2017

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.04.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


4. Υποδοχή

Η Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, μία αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Συμβουλίου Εκκλησιών της Ιρλανδίας, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


5. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Sorin Moisă δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας S&D, με ισχύ από τις 22 Νοεμβρίου 2017, και προσχώρησε στην Ομάδα PPE από τις 29 Νοεμβρίου 2017.


6. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν πρότασης της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των βουλευτών Jiří Payne, Nosheena Mobarik, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov, Lívia Járóka και Rory Palmer με ισχύ από τις 5 Σεπτεμβρίου 2017, τις 8 Σεπτεμβρίου 2017, τις 13 Σεπτεμβρίου 2017, τις 14 Σεπτεμβρίου 2017, τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 και τις 3 Οκτωβρίου 2017, αντίστοιχα.


7. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως των Ομάδων PPE, ALDE και EFDD, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία: Julia Pitera αντί της Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : Julia Pitera αντί της Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Αντιπροσωπεία για τις Σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ–Ισλανδίας καθώς και την Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ): Wolf Klinz

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία: Caroline Nagtegaal-van Doorn

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία: Ulrike Müller

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας: Nadja Yvonne Hirsch

επιτροπή LIBE: Jörg Meuthen

επιτροπή FEMM: Jörg Meuthen

Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή : Jörg Meuthen


8. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ)

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις πολλών επιτροπών να προχωρήσουν σε διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 69γ, παράγραφος 1 του Κανονισμού:

— επιτροπή CULT, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) [2017/0163(COD) - COM(2017)0385 – C8-0236/2017] – Εισηγήτρια: Silvia Costa (A8-0369/2017)

— επιτροπή JURI, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων [2016/0284(COD)COM(2016)0594 – C8-0384/2016] – Εισηγητής: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

— επιτροπή AFCO, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων [2017/0219(COD)COM(2017)0481 – C8-0307/2017] – Εισηγητές: Mercedes Bresso και Rainer Wieland (A8-0373/2017)

— επιτροπές IMCO/JURI, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου [(IMCO και JURI) – 2015/0287(COD)COM(2015)0634 – C8-0394/2015] – Εισηγητές: Evelyne Gebhardt και Axel Voss (A8-0375/2017)

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, ένας αριθμός μελών ή μια ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 30 Νοεμβρίου 2017, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


9. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Η πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα προβεί την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου [00046/2017/LEX – C8-0410/2017-2016/0105(COD)]

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου, και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 [00047/2017/LEX - C8-0411/2017 – 2016/0106(COD)]


10. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Το ακόλουθο σχέδιο εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτει στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχει διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς [D050702/05 - 2017/2986(RPS) - προθεσμία: 24 Φεβρουαρίου 2018]
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


11. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα σημεία επαναφόρτισης των μηχανοκίνητων οχημάτων της κατηγορίας L, την από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε σκάφη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τα σημεία ανεφοδιασμού με LNG για τις πλωτές μεταφορές, και την τροποποίηση της εν λόγω οδηγίας όσον αφορά τους συνδετήρες ανεφοδιασμού των μηχανοκίνητων οχημάτων με αέριο υδρογόνο [C(2017)07348 – 2017/2980(DEA)]

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 20 Νοεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα κριτήρια σχετικά με τις μεθοδολογίες για την αποτίμηση της διαφοράς ως προς τη μεταχείριση κατά την εξυγίανση [C(2017)07436 – 2017/2969(DEA)]

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 14 Νοεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα κριτήρια σχετικά με τη μεθοδολογία για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων ιδρυμάτων ή οντοτήτων [C(2017)07438 – 2017/2970(DEA)]

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 14 Νοεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1238 όσον αφορά τις απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων που είναι επιλέξιμα για τη δημόσια παρέμβαση και την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση [C(2017)07477 – 2017/2976(DEA)]

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 15 Νοεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό μίας κατ’ αποκοπή μείωσης του εισαγωγικού δασμού για το σόργο που εισάγεται στην Ισπανία από τρίτες χώρες [C(2017)07514 – 2017/2977(DEA)]

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Νοεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την αύξηση του ποσοστού των δημοσιονομικών πόρων που διατίθενται σε έργα υποστηριζόμενα μέσω επιχορηγήσεων δράσης στο πλαίσιο του υποπρογράμματος για το περιβάλλον σε έργα που αφορούν τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 [C(2017)07538 – 2017/2978(DEA)]

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Νοεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση ορισμένων γλωσσικών εκδόσεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 [C(2017)07610 – 2017/2984(DEA)]

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Νοεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά προληπτικά υγειονομικά μέτρα για την καταπολέμηση της μόλυνσης των σκύλων με Echinococcus multilocularis και την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 [C(2017)07619 – 2017/2983(DEA)]

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Νοεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων όσον αφορά τον σολομό στη Βαλτική θάλασσα [C(2017)07672 – 2017/2981(DEA)]

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Νοεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1393/2014 για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας μικρών πελαγικών ειδών στα βορειοδυτικά ύδατα [C(2017)07678 – 2017/2989(DEA)]

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 24 Νοεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1394/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας πελαγικών ειδών στα νοτιοδυτικά ύδατα [C(2017)07679 – 2017/2982(DEA)]

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Νοεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [C(2017)07683 – 2017/2987(DEA)]

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 23 Νοεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αφορούν την υποχρέωση διαπραγμάτευσης για ορισμένα παράγωγα [C(2017)07684 – 2017/2979(DEA)]

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 17 Νοεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1395/2014 για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων στο πλαίσιο αλιείας μικρών πελαγικών ειδών και στο πλαίσιο αλιείας για βιομηχανικούς σκοπούς στη Βόρεια Θάλασσα [C(2017)07695 – 2017/2985(DEA)]

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 23 Νοεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αυστηρή εξακρίβωση ταυτότητας πελάτη και τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας [C(2017)07782 – 2017/2991(DEA)]

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 27 Νοεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος [C(2017)07834 – 2017/2990(DEA)]

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 24 Νοεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τα οποία έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση της ισπανικής γλωσσικής έκδοσης του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 812/2013 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των θερμαντήρων νερού, των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού και των συγκροτημάτων θερμαντήρα νερού και ηλιακής συσκευής [C(2017)06261 – 2017/2862(DEA)]

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 25 Σεπτεμβρίου 2017

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες, κατόπιν αιτήσεως του Συμβουλίου

αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675, όσον αφορά την προσθήκη της Αιθιοπίας στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου στον πίνακα στο σημείο I του παραρτήματος [C(2017)07136 – 2017/2944(DEA)]

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 27 Οκτωβρίου 2017

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας, κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

αναπομπή επί της ουσίας: ECON, LIBE


12. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Ιουνίου 2017 διατίθεται στο Eurοparl.


13. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Η ακόλουθη ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκε από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000084/2017) που κατέθεσε ο Bernd Lange, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για τη σύσταση πολυμερούς δικαστηρίου για την επίλυση επενδυτικών διαφορών (MIC) (2017/2924(RSP)) (B8-0611/2017)


14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών [COM(2017)0648 - C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)]
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)]
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO, TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)]
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI, ECON, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)]
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

EMPL

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας [COM(2017)0621 - C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)]

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 [COM(2017)0900 - C8-0408/2017 – 2017/2265(BUD)]

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη σύνδεση των συστημάτων τους εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου [13076/2017 - C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE)]

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AFET, ITRE

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων σε συνάρτηση με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις των δαπανών και επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι και πρόστιμα) [14275/2017 - C8-0417/2017 – 2017/2217(BUD)]

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Διαδικασία προϋπολογισμού 2018 – Έγγραφο συνδιαλλαγής – Κοινό Σχέδιο
[14587/2017 - C8-0416/2017 – 2017/2044(BUD)]

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων [COM(2016)0765 - C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)] - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία [SWD(2017)0029 – 2017/2127(INI)] - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Helga Stevens (A8-0339/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) [COM(2016)0270 - C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)] - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A8-0345/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)] - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής της Δημοκρατίας του Λιβάνου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) [11967/2017 - C8-0344/2017 – 2017/0199(NLE)] - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Σοφία Σακοράφα (A8-0352/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) [11965/2017 - C8-0345/2017 – 2017/0196(NLE)] - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Σοφία Σακοράφα (A8-0353/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) [11964/2017 - C8-0346/2017 – 2017/0197(NLE)] - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Σοφία Σακοράφα (A8-0354/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) [11966/2017 - C8-0343/2017 – 2017/0200(NLE)] - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Σοφία Σακοράφα (A8-0355/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τις αλλαγές σχετικά με τους πόρους για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» [COM(2017)0565 - C8-0342/2017 – 2017/0247(COD)] - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017)

- Έκθεση σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού [11815/2017 - C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD)] - επιτροπή BUDE - Εισηγητές: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0359/2017)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Κροατία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία και η Ρουμανία να αποδεχτούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση του Αγίου Μαρίνου στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών [COM(2017)0359 - C8-0232/2017 – 2017/0149(NLE)] - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία να αποδεχτούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Γεωργίας και της Νότιας Αφρικής στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών [COM(2017)0357 - C8-0233/2017 – 2017/0148(NLE)] - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία και η Ρουμανία, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποδεχθούν την προσχώρηση του Παναμά, της Ουρουγουάης, της Κολομβίας και του Ελ Σαλβαδόρ στη Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών [COM(2017)0369 - C8-0231/2017 – 2017/0153(NLE)] - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ana Gomes [2017/2096(IMM)] - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0363/2017)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Ρουμανία να αποδεχθεί, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Χιλής, της Ισλανδίας και των Μπαχαμών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών [COM(2017)0360 - C8-0234/2017 – 2017/0150(NLE)] - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία – EGF/2017/005 FI/Retail) [COM(2017)0618 - C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD)] - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Răzvan Popa (A8-0366/2017)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κατόπιν αίτησης της Ελλάδας – EGF/2017/003 GR/Attica retail [COM(2017)0613 - C8-0360/2017 – 2017/2229(BUD)] - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων όσον αφορά τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας [COM(2017)0271 - C8-0163/2017 – 2017/2077(BUD)] - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2018 [COM(2017)0270 - C8-0161/2017 – 2017/2076(BUD)] - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Inese Vaidere (A8-0371/2017)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 [COM(2017)0900 - C8-0408/2017 – 2017/2265(BUD)] - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Jens Geier (A8-0372/2017)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε συνάρτηση με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις των δαπανών, και επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι και πρόστιμα) [14275/2017 - C8-0417/2017 – 2017/2217(BUD)] - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Jens Geier (A8-0379/2017)


15. Διάταξη των εργασιών

Παρεμβαίνουν :

- ο Doru-Claudian Frunzulică σχετικά με τη νέα νομοθεσία της Ουκρανίας για τη διδασκαλία των μειονοτικών γλωσσών,

- η Dubravka Šuica σχετικά με την αυτοκτονία, σήμερα, του πρώην ανώτατου αξιωματικού των κροατικών δυνάμεων της Βοσνίας, Slobodan Praljak, μέσα στην αίθουσα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης, στη δίκη για την πρώην Γιουγκοσλαβία,

- η Sophia in 't Veld για να καταγγείλει την ανάρτηση στο διαδίκτυο φωτογραφιών εικονικού απαγχονισμού έξι πολωνών βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να εγγυηθεί την ασφάλεια των εν λόγω βουλευτών και, σχετικά με το ίδιο θέμα, οι William (The Earl of) Dartmouth, Rebecca Harms και Zdzisław Krasnodębski,

- ο Ivo Vajgl σχετικά με τη φυλάκιση, στην Ισπανία, δύο πρώην βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

°
° ° °

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Νοεμβρίου II 2017 (PE 614.424/PDOJ) έχει διανεμηθεί.

Μετά από διαβούλευση με τις πολιτικές ομάδες, η πρόεδρος προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Τετάρτη:

Η δήλωση της Επιτροπής "Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη φορολογική δικαιοσύνη (II)" (σημείο 8 του PDOJ) αναβάλλεται.

Μία δήλωση της Επιτροπής με θέμα "Θανατηφόρες πλημμύρες στην Αττική και βοήθεια για την αντιμετώπιση της καταστροφής" προστίθεται ως τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη.

Πέμπτη:

Η έκθεση του Jens Geier με θέμα "Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017" (A8-0372/2017) έχει εγγραφεί στην ώρα των ψηφοφοριών.

Η ψηφοφορία επί της έκθεσης της Σοφίας Σακοράφα με θέμα "Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Λιβάνου: συμμετοχή του Λιβάνου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA)" (A8-0352/2017) αναβάλλεται.

Το Σώμα εγκρίνει αυτές τις τροποποιήσεις.

Επίσης, η έκθεση της Laura Ferrara A8-0363/2017 εγκρίθηκε στην επιτροπή JURI και έχει εγγραφεί στην ώρα των ψηφοφοριών σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 9 του Κανονισμού.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


16. Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2018 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό. Συνεισηγητές: Siegfried Mureşan και Richard Ashworth (A8-0359/2017)

Παρεμβαίνει ο Jean Arthuis (πρόεδρος της επιτροπής BUDG).

Οι Siegfried Mureşan και Richard Ashworth παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Daniele Viotti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Siegfried Mureşan, Michał Marusik, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk, Anneli Jäätteenmäki, Jonathan Arnott, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, André Elissen, Inese Vaidere, Eider Gardiazabal Rubial, Jan Huitema, Marco Zanni, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, και Jan Olbrycht.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Manuel dos Santos, Λευτέρης Χριστοφόρου, Jens Geier, Seán Kelly, Vladimír Maňka και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι John Howarth, Doru-Claudian Frunzulică, Ελευθέριος Συναδινός, Monika Beňová, Νότης Μαριάς, Tibor Szanyi και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger, Matti Maasikas και Jean Arthuis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.11.2017.


17. Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης 2017 (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης 2017 (2017/2856(RSP))

Ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Krišjānis Kariņš, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kaja Kallas, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Bullock, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Gunnar Hökmark, Dan Nica, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Paloma López Bermejo, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του José Blanco López, Florent Marcellesi, Auke Zijlstra, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski και Fredrick Federley.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Xabier Benito Ziluaga, Jakop Dalunde, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, Kateřina Konečná, Bendt Bendtsen, Martina Werner, Jadwiga Wiśniewska, Paul Rübig, José Blanco López, Arne Gericke, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Jiří Maštálka, Davor Škrlec, Rosa D'Amato, Doru-Claudian Frunzulică, Κώστας Μαυρίδης, Arndt Kohn και Monika Beňová.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Θανατηφόρες πλημμύρες στην Αττική και βοήθεια για την αντιμετώπιση της καταστροφής (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Θανατηφόρες πλημμύρες στην Αττική και βοήθεια για την αντιμετώπιση της καταστροφής (2017/2992(RSP))

Η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Μανώλης Κεφαλογιάννης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Νίκος Ανδρουλάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Lambert van Nistelrooij, Μιλτιάδης Κύρκος, Mireille D'Ornano, Ελευθέριος Συναδινός, Elisabetta Gardini, Δημήτρης Παπαδάκης, Μαρία Σπυράκη και Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Κώστας Χρυσόγονος, Λάμπρος Φουντούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας PPE, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο διορισμό:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την ΄Ενωση του Αραβικού Μαγκρέμπ (συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης): Francis Zammit Dimech.


20. Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Peter Simon (A8-0255/2017)

Ο Peter Simon παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Theodor Dumitru Stolojan, Andrea Cozzolino και Joachim Starbatty.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Peter Simon.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.11.2017.


21. Θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη [COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Ο Arnaud Danjean παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Anna Elżbieta Fotyga, Gilles Lebreton, Željana Zovko, Arne Lietz, Soraya Post, Soraya Post, Tonino Picula, Eugen Freund και Francisco Assis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς, Λάμπρος Φουντούλης και Csaba Sógor

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Arnaud Danjean.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.11.2017.


22. Κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Franz Obermayr, Cécile Kashetu Kyenge, Anna Elżbieta Fotyga, Lars Adaktusson, Julie Ward και Mark Demesmaeker.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος και Κωνσταντίνος Παπαδάκης.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP)) (B8-0649/2017

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP)) (B8-0650/2017

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP)) (B8-0651/2017

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP)) (B8-0652/2017

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Σοφία Σακοράφα, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Δημήτριος Παπαδημούλης, Maria Lidia Senra Rodríguez και João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP)) (B8-0653/2017

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato και Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP)) (B8-0654/2017

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Μανώλης Κεφαλογιάννης και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP)) (B8-0655/2017

—   Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP)) (B8-0656/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.11.2017.


23. Διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για τη σύσταση πολυμερούς δικαστηρίου για την επίλυση επενδυτικών διαφορών (MIC) (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000084/2017) που κατέθεσε ο Bernd Lange προς την Επιτροπή: Διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για τη σύσταση πολυμερούς δικαστηρίου για την επίλυση επενδυτικών διαφορών (MIC) (2017/2924(RSP)) (B8-0611/2017)

Ο Bernd Lange αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anne-Marie Mineur, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Karoline Graswander-Hainz, Helmut Scholz και Pedro Silva Pereira.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.


24. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Jiří Pospíšil, Răzvan Popa, Νότης Μαριάς, João Pimenta Lopes, Davor Škrlec, Laurenţiu Rebega, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Marek Jurek, Κώστας Χρυσόγονος, Rory Palmer, Cristian Dan Preda, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras και Maria Lidia Senra Rodríguez.


25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 614.424/OJJE).


26. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.55.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Επιτήδειος, Erdős, Estaràs Ferragut, Evans, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Mato, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Coelho, Crowley, Händel, Matias, Maydell, Punset

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου