Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 243kWORD 74k
Kolmapäev, 29. november 2017 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Tervitus
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Volituste kontrollimine
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 10.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 11.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 12.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Esitatud dokumendid
 15.Tööplaan
 16.2018. aasta eelarvemenetlus (arutelu)
 17.Energialiidu 2017. aasta olukorra kohta vastu võetud otsus (arutelu)
 18.Surmavad üleujutused Atikas ja katastroofiabi (arutelu)
 19.Delegatsioonide koosseis
 20.Üleminekukord rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 9 kasutuselevõtu mõju leevendamiseks ***I (arutelu)
 21.Stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend ***I (arutelu)
 22.Olukord Jeemenis (arutelu)
 23.Läbirääkimised investeerimisvaidluste lahendamisega tegeleva mitmepoolse kohtu loomise konventsiooni üle (arutelu)
 24.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 16. novembril 2017 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 15.04.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


4. Tervitus

Istungi juhataja tervitas parlamendi nimel Iirimaa kirikute oikumeenilise kirikukogu delegatsiooni ametlike külaliste rõdul.


5. Fraktsioonide koosseis

Sorin Moisă ei ole alates 22. novembrist 2017 enam fraktsioonist S&D liige ja ühines fraktsiooniga PPE 29. novembril 2017.


6. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepaneku alusel kinnitas parlament järgmiste parlamendiliikmete mandaadid: Jiří Payne alates 5. septembrist 2017, Nosheena Mobarik alates 8. septembrist 2017, Răzvan Popa alates 13. septembrist 2017, Asim Ahmedov Ademov alates 14. septembrist 2017, Lívia Járóka alates 15. septembrist 2017 ja Rory Palmer alates 3. oktoobrist 2017.


7. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioonide PPE, ALDE ja EFDD taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks: Julia Pitera Agnieszka Kozłowska-Rajewiczi asemel;

delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees: Julia Pitera Agnieszka Kozłowska-Rajewiczi asemel;

delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis: Wolf Klinz;

delegatsioon Indiaga suhtlemiseks: Caroline Nagtegaal-van Doorn;

delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks: Ulrike Müller;

delegatsioon ELi-Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis: Nadja Yvonne Hirsch;

LIBE-komisjon: Jörg Meuthen;

FEMM-komisjon: Jörg Meuthen;

rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon: Jörg Meuthen.


8. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

Istungi juhataja tegi teatavaks järgmised komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

CULT-komisjon raporti alusel, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1295/2013, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) (2017/0163(COD) - COM(2017)0385 - C8-0236/2017) – Raportöör: Silvia Costa (A8-0369/2017);

JURI-komisjon raporti alusel, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta (2016/0284(COD)COM(2016)0594 – C8-0384/2016) – Raportöör: Tiemo Wölken (A8-0378/2017);

AFCO-komisjon raporti alusel, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (2017/0219(COD)COM(2017)0481 – C8-0307/2017) – Raportöörid: Mercedes Bresso ja Rainer Wieland (A8-0373/2017);

IMCO-komisjon ja JURI-komisjon raporti alusel, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta 2015/0287(COD)COM(2015)0634 – C8-0394/2015) – Raportöörid: Evelyne Gebhardt ja Axel Voss (A8-0375/2017).

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne neljapäeva, 30. novembri 2017 keskööd), et komisjoni otsus läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


9. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

Istungi juhataja teatas, et parlamendi president kirjutab koos nõukogu eesistujaga neljapäeval, 30. novembril 2017 alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse korras vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas (00046/2017/LEX – C8-0410/2017-2016/0105(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeeluandmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning määruseid (EÜ) nr 767/2008 ja (EL) nr 1077/2011 (00047/2017/LEX - C8-0411/2017 – 2016/0106(COD)).


10. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmine kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluv rakendusmeetmete eelnõu:

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/18/EÜ seoses geneetiliselt muundatud organismide keskkonnariski hindamisega (D050702/05 - 2017/2986(RPS) - tähtaeg: 24. veebruar 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


11. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/94/EL seoses L-kategooria mootorsõidukite laadimispunktidega, siseveesõidukite kaldaäärse elektrivarustusega ja veesõidukite veeldatud maagaasi tanklatega ning muudetakse kõnealust direktiivi gaasilise vesiniku tankimiseks ettenähtud mootorsõidukite ühenduspesade osas (C(2017)07348 - 2017/2980(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 20. novembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL regulatiivsete tehniliste standardite osas, millega määratakse kindlaks kriisilahendusmenetluse korral kohtlemise erinevuse hindamise lähtealused (C(2017)07436 - 2017/2969(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 14. novembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks krediidiasutuste ja investeerimisühingute või üksuste varade ja kohustuste väärtuse hindamise lähtealused (C(2017)07438 - 2017/2970(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 14. novembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/1238 riikliku sekkumise raames kokkuostuks ja eraladustamistoetuse saamiseks kõlbliku piima ja kõlblike piimatoodete koostisele esitatavate nõuete ning asjaomaste toodete kvaliteedinäitajate osas (C(2017)07477 - 2017/2976(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 15. novembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava sorgo imporditollimaksude vähendus ühtse määra alusel (C(2017)07514 - 2017/2977(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. novembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega suurendatakse keskkonna allprogrammi raames tegevustoetuste kaudu rahastatavatele looduse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse toetamise projektidele eraldatavate eelarvevahendite protsendimäära vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1293/2013 (millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 614/2007) artikli 9 lõikele 4 (C(2017)07538 - 2017/2978(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. novembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta) teatavaid keeleversioone (C(2017)07610 - 2017/2984(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. novembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse määrust (EL) nr 576/2013 ennetavate tervisemeetmete osas koertel esineva Echinococcus multilocularis’e nakkuse tõrjeks ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) nr 1152/2011 (C(2017)07619 - 2017/2983(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. novembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses lõhepüügiga Läänemerel (C(2017)07672 - 2017/2981(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. novembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1393/2014, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate pelaagiliste liikide püügiga loodepiirkonna vetes (C(2017)07678 - 2017/2989(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 24 novembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1394/2014, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate pelaagiliste liikide püügiga edelapiirkonna vetes (C(2017)07679 - 2017/2982(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. novembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 I lisa ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 II ja III lisa (C(2017)07683 - 2017/2987(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. novembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad teatavate tuletisinstrumentide kohustusliku kauplemiskoha nõuet (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 17. novembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1395/2014, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate väikeste pelaagiliste liikide püügiga ja tööndusliku kalapüügiga Põhjameres (C(2017)07695 - 2017/2985(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. novembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2015/2366 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kliendi tugevat autentimist ning ühiseid ja turvalisi teabevahetuse avatud standardeid (C(2017)07782 - 2017/2991(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 27. novembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 347/2013 seoses ELi ühishuviprojektide loendiga (C(2017)07834 - 2017/2990(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 24. novembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 812/2013 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses veesoojendite, kuumaveesalvestite ning veesalvestiga päikesekütteseadmete energiamärgistusega) hispaaniakeelset teksti (C(2017)06261 – 2017/2862(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 25. septembrist 2017

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud alates nõukogu taotlusest.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)2016/1675 seoses Etioopia lisamisega suure riskiga kolmandate riikide loetellu lisa punktis I toodud tabelis (C(2017)07136 – 2017/2944(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 27. oktoobrist 2017

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 1 kuu parlamendi taotluse alusel

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON, LIBE


12. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2017. aasta juuni osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


13. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmise suuliselt vastatava küsimuse (kodukorra artikkel 128):

- (O-000084/2017), mille esitas Bernd Lange INTA-komisjoni nimel komisjonile: Läbirääkimised investeerimisvaidluste lahendamisega tegeleva mitmepoolse kohtu loomise konventsiooni üle (2017/2924(RSP)) (B8-0611/2017)


14. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/106/EMÜ (millega kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel) (COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/73/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ECON, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta otsust (EL) 2017/344 ettenägematute kulude varu kasutusele võtmise kohta 2017. aastal (COM(2017)0900 - C8-0408/2017 - 2017/2265(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise lepingu sõlmimise kohta (13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AFET, ITRE

- 2017. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 6: maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine kooskõlas kulude ajakohastatud prognoosidega ja tulude ajakohastamisega (omavahendid ja trahvid) (14275/2017 - C8-0417/2017 - 2017/2217(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- 2018. aasta eelarvemenetlus – Lepitusdokument – Ühine tekst
(14587/2017 - C8-0416/2017 – 2017/2044(BUD))

2) parlamendikomisjonid:

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

- Raport Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimise kohta (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Helga Stevens (A8-0339/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Cecilia Wikström (A8-0345/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta sõlmida Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping, millega sätestatakse Liibanoni Vabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu, milles sätestatakse Egiptuse Araabia Vabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), sõlmimise kohta (11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu, milles sätestatakse Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), sõlmimise kohta (11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Sofia Sakorafa (A8-0354/2017)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta sõlmida Euroopa Liidu ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping, millega sätestatakse Jordaania Hašimiidi Kuningriigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Sofia Sakorafa (A8-0355/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse vahendite ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks ette nähtud vahendite muutmisega (COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD)) - REGI komisjon - Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017)

- Raport eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)) - BUDE komisjon - Raportöörid: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0359/2017)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Horvaatial, Madalmaadel, Portugalil ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek San Marino ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Luksemburgil ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Gruusia ja Lõuna-Aafrika ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austrial ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Panama, Uruguay, Colombia ja El Salvadori ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017)

- Raport Ana Gomesi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2017/2096(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Laura Ferrara (A8-0363/2017)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Tšiili, Islandi ja Bahama ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Soome taotlus – EGF/2017/005 FI/Retail) (COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Răzvan Popa (A8-0366/2017)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Kreeka taotlus – EGF/2017/003 GR/Attica retail) (COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmise kohta praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2018. aasta üldeelarvest (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Inese Vaidere (A8-0371/2017)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta otsust (EL) 2017/344 ettenägematute kulude varu kasutusele võtmise kohta 2017. aastal (COM(2017)0900 - C8-0408/2017 - 2017/2265(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Jens Geier (A8-0372/2017)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2017 kohta – maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine kooskõlas ajakohastatud kuluprognooside ja tuludega (omavahendid ja trahvid) (14275/2017 - C8-0417/2017 - 2017/2217(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Jens Geier (A8-0379/2017)


15. Tööplaan

Sõna võtsid:

- Doru-Claudian Frunzulică vähemuskeeltes hariduse andmist puudutava uue Ukraina seaduse üle,

- Dubravka Šuica Bosnia horvaadi vägede endise juhi Slobodan Praljaki enesetapu kohta esmaspäeval endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu saalis Haagis,

- Sophia in 't Veld, et mõista hukka kuut Poolast valitud Euroopa Parlamendi liiget võllas kujutava fotode internetis levitamine ja nõuda, et parlamendi president tagaks nende parlamendiliikmete turvalisuse, ning samal teemal William (The Earl of) Dartmouth, Rebecca Harms ja Zdzisław Krasnodębski,

- Ivo Vajgl kahe endise Euroopa Parlamendi liikme vangistamise kohta Hispaanias.

°
° ° °

Jagati laiali novembri II osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 614.424/PDOJ).

Pärast fraktsioonidega konsulteerimist tegi istungi juhataja ettepaneku järgmiste muudatuste tegemiseks (kodukorra artikkel 149a):

Kolmapäev:

Komisjoni avaldus õiglase maksustamise paketti (II) käsitleva otsuse kohta (lõpliku päevakorra projekti punkt 8) lükati edasi.

Päevakorda lisati kolmanda punktina komisjoni avaldus surmavate üleujutuste kohta Atikas ja katastroofiabi kohta.

Neljapäev:

Jens Geieri raport ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2017. aastal (A8-0372/2017) lisati hääletuste nimekirja.

Hääletus Sofia Sakorafa raporti üle ELi ja Liibanoni vahelise teadus- ja tehnoloogiakoosöö lepingu ning Liibanoni osalemise kohta partnerluses Vahemere riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (A8-0352/2017) lükati edasi.

Parlament kiitis muudatused heaks.

Lisaks võttis JURI-komisjon vastu Laura Ferrara raporti (A8-0363/2017) ja see lisati kodukorra artikli 9 lõike 9 kohaselt hääletuste nimekirja.

Tööplaan kinnitati.


16. 2018. aasta eelarvemenetlus (arutelu)

Raport eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Euroopa Parlamendi delegatsioon eelarve lepituskomitees. Raportöörid: Siegfried Mureşan ja Richard Ashworth (A8-0359/2017)

Sõna võttis Jean Arthuis (BUDG-komisjoni esimees).

Siegfried Mureşan ja Richard Ashworth tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Paul Rübig fraktsiooni PPE nimel, Daniele Viotti fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Siegfried Mureşan, Michał Marusik fraktsiooni ENF nimel, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk, Anneli Jäätteenmäki, Jonathan Arnott, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, André Elissen, Inese Vaidere, Eider Gardiazabal Rubial, Jan Huitema, Marco Zanni, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, ja Jan Olbrycht.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Manuel dos Santos, Lefteris Christoforou, Jens Geier, Seán Kelly, Vladimír Maňka ja Jean-Paul Denanot.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna John Howarth, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Monika Beňová, Notis Marias, Tibor Szanyi ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Günther Oettinger, Matti Maasikas ja Jean Arthuis.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.11.2017 protokollipunkt 8.7.


17. Energialiidu 2017. aasta olukorra kohta vastu võetud otsus (arutelu)

Komisjoni avaldus: Energialiidu 2017. aasta olukorra kohta vastu võetud otsus (2017/2856(RSP))

Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Krišjānis Kariņš fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Kaja Kallas fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Bullock fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gunnar Hökmark, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Gunnar Hökmark, Dan Nica, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Paloma López Bermejo, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas José Blanco López, Florent Marcellesi, Auke Zijlstra, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski ja Fredrick Federley.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Xabier Benito Ziluaga, Jakop Dalunde, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, Kateřina Konečná, Bendt Bendtsen, Martina Werner, Jadwiga Wiśniewska, Paul Rübig, José Blanco López, Arne Gericke, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche ja Ruža Tomašić.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Notis Marias, Jiří Maštálka, Davor Škrlec, Rosa D'Amato, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides, Arndt Kohn ja Monika Beňová.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete.

Arutelu lõpetati.


18. Surmavad üleujutused Atikas ja katastroofiabi (arutelu)

Komisjoni avaldus: Surmavad üleujutused Atikas ja katastroofiabi (2017/2992(RSP))

Corina Crețu (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manolis Kefalogiannis fraktsiooni PPE nimel, Nikos Androulakis fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lambert van Nistelrooij, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Eleftherios Synadinos, Elisabetta Gardini, Demetris Papadakis, Maria Spyraki ja Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Kostadinka Kuneva ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Corina Crețu.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Arutelu lõpetati.


19. Delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni PPE taotlusel kinnitas parlament järgmise ametissenimetamise:

delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga (k.a Liibüa) suhtlemiseks: Francis Zammit Dimech.


20. Üleminekukord rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 9 kasutuselevõtu mõju leevendamiseks ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise määra, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandluse ja avalikustamise nõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Peter Simon (A8-0255/2017)

Peter Simon tutvustas raportit.

Sõna võttis Jyrki Katainen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, Theodor Dumitru Stolojan, Andrea Cozzolino ja Joachim Starbatty.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võtsid Jyrki Katainen ja Peter Simon.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.11.2017 protokollipunkt 8.17.


21. Stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 230/2014, millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend [COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)] - Väliskomisjon. Raportöör: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Arnaud Danjean tutvustas raportit.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Anna Elżbieta Fotyga, Gilles Lebreton, Željana Zovko, Arne Lietz, Soraya Post, Soraya Post, Tonino Picula, Eugen Freund ja Francisco Assis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Notis Marias, Lampros Fountoulis ja Csaba Sógor.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Arnaud Danjean.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.11.2017 protokollipunkt 8.18.


22. Olukord Jeemenis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Jeemenis (2017/2849(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Tunne Kelam fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Franz Obermayr, Cécile Kashetu Kyenge, Anna Elżbieta Fotyga, Lars Adaktusson, Julie Ward ja Mark Demesmaeker.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Notis Marias, Georgios Epitideios ja Konstantinos Papadakis.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Jeemenis (2017/2849(RSP)) (B8-0649/2017);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Jeemenis (2017/2849(RSP)) (B8-0650/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel humanitaarolukorra kohta Jeemenis (2017/2849(RSP)) (B8-0651/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Jeemenis (2017/2849(RSP)) (B8-0652/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez ja João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Jeemenis (2017/2849(RSP)) (B8-0653/2017);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato ja Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Jeemenis (2017/2849(RSP)) (B8-0654/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis ja Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Jeemenis (2017/2849(RSP)) (B8-0655/2017);

—   Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel olukorra kohta Jeemenis (2017/2849(RSP)) (B8-0656/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.11.2017 protokollipunkt 8.22.


23. Läbirääkimised investeerimisvaidluste lahendamisega tegeleva mitmepoolse kohtu loomise konventsiooni üle (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000084/2017), mille esitas(id) Bernd Lange komisjonile: Läbirääkimised investeerimisvaidluste lahendamisega tegeleva mitmepoolse kohtu loomise konventsiooni üle (2017/2924(RSP)) (B8-0611/2017)

Bernd Lange esitas küsimuse.

Cecilia Malmström (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Christofer Fjellner fraktsiooni PPE nimel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Anne-Marie Mineur fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Karoline Graswander-Hainz, Helmut Scholz ja Pedro Silva Pereira.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Arutelu lõpetati.


24. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Jiří Pospíšil, Răzvan Popa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Davor Škrlec, Laurenţiu Rebega, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Marek Jurek, Kostas Chrysogonos, Rory Palmer, Cristian Dan Preda, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras ja Maria Lidia Senra Rodríguez.


25. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 614.424/OJJE).


26. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.55.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Evans, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Coelho, Crowley, Händel, Matias, Maydell, Punset

Õigusteave - Privaatsuspoliitika