Zoznam 
Zápisnica
PDF 252kWORD 76k
Streda, 29. novembra 2017 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Oficiálne privítanie
 5.Zloženie politických skupín
 6.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 10.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 11.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 12.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Predloženie dokumentov
 15.Program práce
 16.Rozpočtový postup na rok 2018 (rozprava)
 17.Rozhodnutie prijaté v súvislosti so stavom energetickej únie na rok 2017 (rozprava)
 18.Smrtiace povodne v Atike a pomoc pri zmierňovaní následkov katastrof (rozprava)
 19.Zloženie delegácií
 20.Prechodné opatrenia na zmiernenie vplyvu zavedenia IFRS 9 ***I (rozprava)
 21.Nástroj na podporu stability a mieru ***I (rozprava)
 22.Situácia v Jemene (rozprava)
 23.Rokovania o dohovore o zriadení mnohostranného súdu na urovnávanie investičných sporov (rozprava)
 24.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 16. novembra 2017 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 15.04 h.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


4. Oficiálne privítanie

Predsedajúca privítala v mene Parlamentu delegáciu Ekumenickej rady cirkví Írska, ktorá bola usadená na čestnej galérii.


5. Zloženie politických skupín

Sorin Moisă už nie je členom skupiny S&D s účinnosťou od 22. novembra 2017 a vstúpil do skupiny PPE s účinnosťou od 29. novembra 2017.


6. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI sa Parlament rozhodol potvrdiť mandáty týchto poslancov: Jiří Payne, Nosheena Mobarik, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov, Lívia Járóka a Rory Palmer, a to s účinnosťou (v zodpovedajúcom poradí) od 5. septembra 2017, 8. septembra 2017, 13. septembra 2017, 14. septembra 2017, 15. septembra 2017 a od 3. októbra 2017.


7. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupín PPE, ALDE a EFDD Parlament schválil tieto menovania:

Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom: Julia Pitera, ktorou je nahradená Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST: Julia Pitera, ktorou je nahradená Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS): Wolf Klinz

Delegácia pre vzťahy s Indiou: Caroline Nagtegaal-van Doorn

Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom: Ulrike Müller

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Turecko: Nadja Yvonne Hirsch

LIBE: Jörg Meuthen

výbor FEMM: Jörg Meuthen

Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi: Jörg Meuthen.


8. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predsedníčka v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

— výbor CULT, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1295/2013, ktorým sa ustanovuje program „Kreatívna Európa“ (2014 až 2020) (2017/0163(COD)COM(2017)0385 – C8-0236/2017) – Spravodajkyňa: Silvia Costa (A8-0369/2017)

— výbor JURI, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov (2016/0284(COD)COM(2016)0594 – C8-0384/2016) – Spravodajca: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

— výbor AFCO, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (2017/0219(COD)COM(2017)0481 – C8-0307/2017) – Spravodajcovia:Mercedes Bresso a Rainer Wieland (A8-0373/2017)

— výbory IMCO/JURI, na základe správy o návrhu smernice Európskeho paralmentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu (2015/0287(COD)COM(2015)0634 – C8-0394/2015) – Spravodajcovia: Evelyne Gebhardt a Axel Voss (A8-0375/2017).

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu do polnoci štvrtka 30. novembra 2017 písomne požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predsedajúca oznámila, že predseda Parlamentu spolu s predsedom Rady podpíše vo štvrtok 30. novembra 2017 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup (00046/2017/LEX – C8-0410/2017-2016/0105(COD))

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenie (ES) č. 767/2008 a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 (00047/2017/LEX – C8-0411/2017 – 2016/0106(COD)).


10. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu bol predložený tento návrh vykonávacích opatrení patriaci do regulačného postupu s kontrolou:

– Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES, pokiaľ ide o posudzovanie environmentálnych rizík geneticky modifikovaných organizmov (D050702/05 – 2017/2986(RPS) – lehota: 24. február 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI


11. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ, pokiaľ ide o nabíjacie stanice pre motorové vozidlá kategórie L, pobrežné zásobovanie plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy elektrickou energiou a čerpacie stanice LNG pre vodnú dopravu, a ktorým sa mení uvedená smernica, pokiaľ ide o konektory pre motorové vozidlá na tankovanie plynného vodíka (C(2017)07348 – 2017/2980(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. novembra 2017

predložené gestorskému výboru: TRAN

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú kritériá týkajúce sa metodík oceňovania rozdielu v zaobchádzaní pri riešení krízovej situácie (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 14. novembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú kritériá týkajúce sa metodiky odhadovania hodnoty aktív a záväzkov inštitúcií alebo subjektov (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 14. novembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1238, pokiaľ ide o požiadavky na zloženie a kvalitatívne vlastnosti mlieka a mliečnych výrobkov oprávnených na verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (C(2017)07477 – 2017/2976(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. novembra 2017

predložené gestorskému výboru: AGRI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje paušálne zníženie cla na dovoz ciroku z tretích krajín do Španielska (C(2017)07514 – 2017/2977(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. novembra 2017

predložené gestorskému výboru: AGRI

– Delegované nariadenie Komisie o zvýšení percentuálneho podielu rozpočtových zdrojov pridelených na projekty podporované formou grantov na opatrenia v rámci podprogramu „Životné prostredie“ vyhradeného na projekty na ochranu prírody a biodiverzity podľa článku 9 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 (C(2017)07538 – 2017/2978(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. novembra 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (C(2017)07610 – 2017/2984(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 21. novembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013, pokiaľ ide o preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu infekcie parazitom Echinococcus multilocularis u psov, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) č. 1152/2011 (C(2017)07619 – 2017/2983(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 21. novembra 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov lososa v Baltskom mori (C(2017)07672 – 2017/2981(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 21. novembra 2017

predložené gestorskému výboru: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 1393/2014, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých pelagických druhov v severozápadných vodách (C(2017)07678 – 2017/2989(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. novembra 2017

predložené gestorskému výboru: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 1394/2014, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých pelagických druhov v juhozápadných vodách (C(2017)07679 – 2017/2982(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 21. novembra 2017

predložené gestorskému výboru: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (C(2017)07683 – 2017/2987(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. novembra 2017

predložené gestorskému výboru: AGRI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch sfinančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa obchodovacej povinnosti pre niektoré deriváty (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 17. novembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 1395/2014, ktorým sa stanovuje plán odhadzovania úlovkov pri rybolove malých pelagických druhov a rybolove na priemyselné účely v Severnom mori (C(2017)07695 – 2017/2985(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. novembra 2017

predložené gestorskému výboru: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy (C(2017)07782 – 2017/2991(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. novembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu (C(2017)07834 – 2017/2990(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. novembra 2017

predložené gestorskému výboru: ITRE

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje španielske jazykové znenie delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 812/2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami (C(2017)06261 – 2017/2862(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 25. septembra 2017

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace na žiadosť Rady

predložené gestorskému výboru: ITRE

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, pokiaľ ide o pridanie Etiópie do zoznamu vysokorizikových tretích krajín v tabuľke v bode I prílohy (C(2017)07136 – 2017/2944(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 27. októbra 2017

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 1 mesiac

predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE


12. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na júnovej plenárnej schôdzi 2017 je k dispozícii na stránke Europarl.


13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili túto otázku na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

O-000084/2017), ktorú položil Bernd Lange, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Rokovania o dohovore o zriadení mnohostranného súdu na urovnávanie investičných sporov (MIC) (2017/2924(RSP)) (B8-0611/2017)


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 92/106/EHS o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

TRAN

stanovisko:

ENVI

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

ITRE, IMCO, TRAN

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

stanovisko:

ENVI, ECON, IMCO

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

TRAN

stanovisko:

EMPL

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty (COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/344 zo 14. decembra 2016 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017 (COM(2017)0900 – C8-0408/2017 – 2017/2265(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov (13076/2017 – C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

AFET, ITRE

– Návrh opravného rozpočtu č. 6 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017: Zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné príjmy a pokuty) (14275/2017 – C8-0417/2017 – 2017/2217(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Rozpočtový postup 2018 – Dokument Zmierovacieho výboru – Spoločný text
(14587/2017 – C8-0416/2017 – 2017/2044(BUD))

2) parlamentných výborov

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)) – výbor ITRE – Spravodajca: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

– Správa o vykonávaní európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia (SWD(2017)0029 – 2017/2127(INI)) – výbor EMPL – Spravodajkyňa: Helga Stevens (A8-0339/2017)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0345/2017)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)) – výbor LIBE – Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Libanonskou republikou, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Libanonskej republiky na partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (11967/2017 – C8-0344/2017 – 2017/0199(NLE)) – výbor ITRE – Spravodajkyňa: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Egyptskou arabskou republikou, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Egyptskej arabskej republiky na partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (11965/2017 – C8-0345/2017 – 2017/0196(NLE)) – výbor ITRE – Spravodajkyňa: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Alžírskej demokratickej ľudovej republiky na partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (11964/2017 – C8-0346/2017 – 2017/0197(NLE)) – výbor ITRE – Spravodajkyňa: Sofia Sakorafa (A8-0354/2017)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Jordánskeho hašimovského kráľovstva na partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (11966/2017 – C8-0343/2017 – 2017/0200(NLE)) – výbor ITRE – Spravodajkyňa: Sofia Sakorafa (A8-0355/2017)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zmeny zdrojov na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zdrojov na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti a na cieľ Európska územná spolupráca (COM(2017)0565 – C8-0342/2017 – 2017/0247(COD)) – výbor REGI – Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017)

– Správa o spoločnom návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD)) – výbor BUDE – Spravodajkyne: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0359/2017)

– * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Holandsko, Chorvátsko, Portugalsko a Rumunsko oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie San Marína k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2017)0359 – C8-0232/2017 – 2017/0149(NLE)) – výbor JURI – Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017)

– * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Luxembursko a Rumunsko oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Gruzínska a Juhoafrickej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2017)0357 – C8-0233/2017 – 2017/0148(NLE)) – výbor JURI – Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017)

– * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko a Rumunsko oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Panamy, Uruguaja, Kolumbie a Salvádoru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2017)0369 – C8-0231/2017 – 2017/0153(NLE)) – výbor JURI – Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017)

– Správa o žiadosti o zbavenie imunity Any Gomesovej (2017/2096(IMM)) – výbor JURI – Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0363/2017)

– * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rumunsko oprávňuje prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Čile, Islandu a Bahám k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2017)0360 – C8-0234/2017 – 2017/0150(NLE)) – výbor JURI – Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2017/005 FI/Retail, Fínsko) (COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Răzvan Popa (A8-0366/2017)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Grécka – EGF/2017/003 GR/Attica retail (COM(2017)0613 – C8-0360/2017 – 2017/2229(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajkyňa: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich s migráciou, prílevmi utečencov a bezpečnostnými hrozbami (COM(2017)0271 – C8-0163/2017 – 2017/2077(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2018 (COM(2017)0270 – C8-0161/2017 – 2017/2076(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajkyňa: Inese Vaidere (A8-0371/2017)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/344 zo 14. decembra 2016 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2017 (COM(2017)0900 – C8-0408/2017 – 2017/2265(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Jens Geier (A8-0372/2017)

– Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2017 na rozpočtový rok 2017: Zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné príjmy a pokuty) (14275/2017 – C8-0417/2017 – 2017/2217(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Jens Geier (A8-0379/2017)


15. Program práce

Vystúpili títo poslanci::

– Doru-Claudian Frunzulică o nových ukrajinských právnych predpisoch týkajúcich sa vyučovania menšinových jazykov,

– Dubravka Šuica o dnešnej samovražde bývalého vedúceho bosnianskych Chorvátov Slobodana Praljaka v rokovacej sále Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) v Haagu,

– Sophia in 't Veld, ktorá odsúdila šírenie fiktívnych obrázkov obesenia šiestich poľských európskych poslancov na internete a požiadala predsedu Parlamentu, aby zaistil bezpečnosť týchto poslancov. Na túto tému vystúpili aj William (The Earl of) Dartmouth, Rebecca Harms a Zdzisław Krasnodębski,

– Ivo Vajgl k uväzneniu dvoch bývalých európskych poslancov v Španielsku.

°
° ° °

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnych rokovaní druhej novembrovej schôdze 2017 (PE 614.424/PDOJ).

Predsedajúca navrhla po porade s politickými skupinami tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Streda:

Vyhlásenie Komisie „Rozhodnutie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení pre spravodlivé zdaňovanie“ sa odkladá (bod 8 konečného návrhu programu schôdze).

Ako tretí bod programu bolo zaradené vyhlásenie Komisie „Smrtiace povodne v Atike a pomoc pri zmierňovaní následkov katastrof“.

Štvrtok:

Správa, ktorú predložil Jens Geier, o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2017 (A8-0372/2017) bola zaradená do hlasovania.

Hlasovanie o správe, ktorú predložila Sofia Sakorafa, o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Libanonskou republikou, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Libanonskej republiky na partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA), (A8-0352/2017) bolo odložené.

Parlament schválil uvedené zmeny.

Okrem toho bola vo výbore JURI schválená správa, ktorú predložila Laura Ferrara (A8-0363/2017), a následne zaradená do hlasovania v súlade s článkom 9 ods. 9 rokovacieho poriadku.

Týmto bol stanovený program práce.


16. Rozpočtový postup na rok 2018 (rozprava)

Správa o spoločnom texte návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu [11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD)] – Delegácia Európskeho parlamentu v rozpočtovom Zmierovacom výbore. Spravodajcovia: Siegfried Mureşan a Richard Ashworth (A8-0359/2017)

V rozprave vystúpil Jean Arthuis (predseda výboru BUDG).

Siegfried Mureşan a Richard Ashworth predstavili správu.

V rozprave vystúpili: Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig v mene skupiny PPE, Daniele Viotti v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Siegfried Mureşan, Michał Marusik v mene skupiny ENF, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk, Anneli Jäätteenmäki, Jonathan Arnott, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, André Elissen, Inese Vaidere, Eider Gardiazabal Rubial, Jan Huitema, Marco Zanni, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, a Jan Olbrycht.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Manuel dos Santos, Lefteris Christoforou, Jens Geier, Seán Kelly, Vladimír Maňka a Jean-Paul Denanot.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili John Howarth, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Monika Beňová, Notis Marias, Tibor Szanyi a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpili: Günther Oettinger, Matti Maasikas a Jean Arthuis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 30.11.2017.


17. Rozhodnutie prijaté v súvislosti so stavom energetickej únie na rok 2017 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie prijaté v súvislosti so stavom energetickej únie na rok 2017 (2017/2856(RSP))

Miguel Arias Cañete (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Krišjānis Kariņš v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Kaja Kallas v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Bullock v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gunnar Hökmark, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Gunnar Hökmark, Dan Nica, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Paloma López Bermejo, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil José Blanco López, Florent Marcellesi, Auke Zijlstra, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski a Fredrick Federley.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Xabier Benito Ziluaga, Jakop Dalunde, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, Kateřina Konečná, Bendt Bendtsen, Martina Werner, Jadwiga Wiśniewska, Paul Rübig, José Blanco López, Arne Gericke, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche a Ruža Tomašić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Notis Marias, Jiří Maštálka, Davor Škrlec, Rosa D'Amato, Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides, Arndt Kohn a Monika Beňová.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete.

Rozprava sa skončila.


18. Smrtiace povodne v Atike a pomoc pri zmierňovaní následkov katastrof (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Smrtiace povodne v Atike a pomoc pri zmierňovaní následkov katastrof (2017/2992(RSP))

Corina Crețu (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manolis Kefalogiannis v mene skupiny PPE, Nikos Androulakis v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Lambert van Nistelrooij, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Eleftherios Synadinos, Elisabetta Gardini, Demetris Papadakis, Maria Spyraki a Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Kostadinka Kuneva a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Rozprava sa skončila.


19. Zloženie delegácií

Na základe žiadosti skupiny PPE Parlament schválil menovanie:

Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a s Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye): Francis Zammit Dimech.


20. Prechodné opatrenia na zmiernenie vplyvu zavedenia IFRS 9 ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Peter Simon (A8-0255/2017)

Peter Simon uviedol správu.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Theodor Dumitru Stolojan, Andrea Cozzolino a Joachim Starbatty.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Jyrki Katainen a Peter Simon.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.17 zápisnice zo dňa 30.11.2017.


21. Nástroj na podporu stability a mieru ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 230/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru [COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)] – Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Arnaud Danjean uviedol správu.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Anna Elżbieta Fotyga, Gilles Lebreton, Željana Zovko, Arne Lietz, Soraya Post, Soraya Post, Tonino Picula, Eugen Freund a Francisco Assis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Lampros Fountoulis a Csaba Sógor

V rozprave vystúpili: Christos Stylianides a Arnaud Danjean.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.18 zápisnice zo dňa 30.11.2017.


22. Situácia v Jemene (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Jemene (2017/2849(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Franz Obermayr v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franz Obermayr, Cécile Kashetu Kyenge, Anna Elżbieta Fotyga, Lars Adaktusson, Julie Ward a Mark Demesmaeker.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Georgios Epitideios a Konstantinos Papadakis.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Charles Tannock, v mene skupiny ECR, o situácii v Jemene (2017/2849(RSP)) (B8-0649/2017);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE, o situácii v Jemene (2017/2849(RSP)) (B8-0650/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o humanitárnej situácii v Jemene (2017/2849(RSP)) (B8-0651/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Knut Fleckenstein, v mene skupiny S&D, o situácii v Jemene (2017/2849(RSP)) (B8-0652/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez a João Pimenta Lopes, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Jemene (2017/2849(RSP)) (B8-0653/2017);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato a Alyn Smith, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Jemene (2017/2849(RSP)) (B8-0654/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis a Daniel Caspary, v mene skupiny PPE, o situácii v Jemene (2017/2849(RSP)) (B8-0655/2017);

—   Harald Vilimsky, v mene skupiny ENF, o situácii v Jemene (2017/2849(RSP)) (B8-0656/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.22 zápisnice zo dňa 30.11.2017.


23. Rokovania o dohovore o zriadení mnohostranného súdu na urovnávanie investičných sporov (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000084/2017), ktorú položil Bernd Lange pre Komisiu: Rokovania o dohovore o zriadení mnohostranného súdu na urovnávanie investičných sporov (MIC) (2017/2924(RSP)) (B8-0611/2017)

Bernd Lange rozvinul otázku.

Cecilia Malmström (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Anne-Marie Mineur v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Karoline Graswander-Hainz, Helmut Scholz a Pedro Silva Pereira.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Rozprava sa skončila.


24. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Jiří Pospíšil, Răzvan Popa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Davor Škrlec, Laurenţiu Rebega, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Marek Jurek, Kostas Chrysogonos, Rory Palmer, Cristian Dan Preda, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras a Maria Lidia Senra Rodríguez.


25. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 614.424/OJJE).


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.55 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Evans, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Coelho, Crowley, Händel, Matias, Maydell, Punset

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia