Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2127(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0339/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0339/2017

Συζήτηση :

PV 30/11/2017 - 4
PV 30/11/2017 - 6
CRE 30/11/2017 - 4
CRE 30/11/2017 - 6

Ψηφοφορία :

PV 30/11/2017 - 8.23
CRE 30/11/2017 - 8.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0474

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 - Βρυξέλλες

4. Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία [2017/2127(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Helga Stevens (A8-0339/2017)

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Η Helga Stevens παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Rosa Estaràs Ferragut (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Julie Ward (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT) και Marek Plura, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Angelo Ciocca, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.11.2017)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου