Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0371(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0306/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0306/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 30/11/2017 - 8.21

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0472

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 - Βρυξέλλες

8.21. Διοικητική συνεργασία και καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας [COM(2016)0755 - C8-0003/2017 - 2016/0371(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2017)0472)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου