Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 30 november 2017 - Brussel

8. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2017/344 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 over de gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 [COM(2017)0900 - C8-0408/2017 - 2017/2265(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jens Geier (A8-0372/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0452)


8.2. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen en geldboeten) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen en geldboeten) [14275/2017 - C8-0417/2017- 2017/2217(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jens Geier (A8-0379/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen (P8_TA(2017)0453)


8.3. Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting voor 2018 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2018 [COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Inese Vaidere (A8-0371/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0454)


8.4. Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de aanhoudende uitdagingen met betrekking tot migratie, de instroom van vluchtelingen en veiligheidsdreigingen (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen [COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0455)


8.5. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/003 GR/Attica detailhandel (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Griekenland – EGF/2017/003 GR/Attica detailhandel) [COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0456)


8.6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/005 FI/Detailhandel (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ingevolge een aanvraag van Finland – EGF/2017/005 FI/Detailhandel [COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Răzvan Popa (A8-0366/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0457)


8.7. Begrotingsprocedure 2018 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het gemeenschappelijk ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, goedgekeurd door het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure. Rapporteurs: Siegfried Mureşan en Richard Ashworth (A8-0359/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEMEENSCHAPPELIJKE ONTWERPTEKST

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0458)

Het woord werd gevoerd door:

Bruno Gollnisch over de procedure die wordt toegepast op verzoeken om opheffing van de immuniteit van leden van het Parlement en over de komende stemming over het verslag Laura Ferrara - A8-0363/2017 (de Voorzitter brengt in herinnering dat het Parlement over het verslag zal stemmen).

Günther Oettinger (lid van de Commissie) en Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad), na de stemming, over de begrotingsprocedure 2018.

Alvorens de begroting voor het begrotingsjaar 2018 te ondertekenen, legt de Voorzitter de volgende verklaring af:

"De gemeenschappelijke tekst die is opgesteld in het bemiddelingscomité op 18 november 2017, is goedgekeurd door zowel het Parlement als de Raad. De begrotingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De begrotingssprocedure voor het begrotingsjaar 2018 wordt dus geacht te zijn afgesloten. Ik verklaar dat de begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2018 definitief is aangenomen."

De Voorzitter gaat over tot de ondertekening van de begroting in aanwezigheid van Jean Arthuis, voorzitter van de Commissie BUDG, alsook van Siegfried Mureşan, Richard Ashworth en Jens Geier, rapporteurs voor de algemene begroting.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter


8.8. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ana Gomes (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ana Gomes [2017/2096(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0363/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0459)


8.9. Wijzigingen in de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en in de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de wijzigingen in de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en in de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" [COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0460)


8.10. Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Egypte: deelname van Egypte aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Arabische Republiek Egypte, waarin de voorwaarden voor de deelname van de Arabische Republiek Egypte aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld [11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0461)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.11. Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Algerije: deelname van Algerije aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Democratische Volksrepubliek Algerije, waarin de voorwaarden voor de deelname van de Democratische Volksrepubliek Algerije aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld [11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Sofia Sakorafa (A8-0354/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0462)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.12. Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Jordanië: deelname van Jordanië aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, waarin de voorwaarden voor de deelname van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld [11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Sofia Sakorafa (A8-0355/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0463)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.13. Toetreding van Chili, IJsland en de Bahama's tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Roemenië wordt gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Chili, IJsland en de Bahama's tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden [COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

WETGEVENDE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0464)


8.14. Toetreding van Panama, Uruguay, Colombia en El Salvador tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Panama, Uruguay, Colombia en El Salvador tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden [COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

WETGEVENDE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0465)


8.15. Toetreding van San Marino tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Kroatië, Nederland, Portugal en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van San Marino tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden [COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

WETGEVENDE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0466)


8.16. Toetreding van Georgië en Zuid-Afrika tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Luxemburg en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Georgië en Zuid-Afrika tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden [COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

WETGEVENDE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0467)


8.17. Overgangsregelingen ter beperking van de gevolgen van de invoering van IFRS 9 ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 met betrekking tot de hefboomratio, de netto stabiele financieringsratio, de behoefte aan eigen vermogen en in aanmerking komende passiva, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Peter Simon (A8-0255/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0468)


8.18. Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 230/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede [COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0469


8.19. Rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0470)


8.20. Btw-verplichtingen voor de verlening van diensten en de verkoop van goederen op afstand * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen [COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2017)0471)


8.21. Administratieve samenwerking en bestrijding van fraude op het gebied van belasting over de toegevoegde waarde * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde [COM(2016)0755 - C8-0003/2017 - 2016/0371(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2017)0472)


8.22. De situatie in Jemen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 en B8-0656/2017 (2017/2849(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0649/2017

(ter vervanging van B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 en B8-0655/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis en Daniel Caspar, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis en Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato en Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0473)

(Ontwerpresolutie B8-0656/2017 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Tunne Kelam dient een mondeling amendement in op overweging M. Aangezien meer dan 40 parlementsleden zich verzetten tegen de inoverwegingneming van dit mondeling amendement, wordt het niet aanvaard.


8.23. Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps [2017/2127(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Helga Stevens (A8-0339/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0474)

Juridische mededeling - Privacybeleid