Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία ***I (συζήτηση)
 3.Επανάληψη της συνόδου
 4.Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (συζήτηση)
 5.Υποδοχή
 6.Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Δήλωση της Προεδρίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2017: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε συνάρτηση με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις των δαπανών, και επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι και πρόστιμα) (ψηφοφορία)
  
8.3.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2018 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας (ψηφοφορία)
  
8.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/003 GR/Attica retail (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/005 FI/Retail (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.7.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2018 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.8.Αίτηση άρσης της ασυλίας της Ana Gomes (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.9.Αλλαγές σχετικά με τους πόρους για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.10.Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Αιγύπτου: συμμετοχή της Αιγύπτου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.11.Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Αλγερίας: συμμετοχή της Αλγερίας στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.12.Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Ιορδανίας: συμμετοχή της Ιορδανίας στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.13.Προσχώρηση της Χιλής, της Ισλανδίας και των Μπαχαμών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.14.Προσχώρηση του Παναμά, της Ουρουγουάης, της Κολομβίας και του Ελ Σαλβαδόρ στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.15.Προσχώρηση του Αγίου Μαρίνου στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.16.Προσχώρηση της Γεωργίας και της Νότιας Αφρικής στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.17.Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 ***I (ψηφοφορία)
  
8.18.Θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη ***I (ψηφοφορία)
  
8.19.Κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία ***I (ψηφοφορία)
  
8.20.Υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθεμένης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως * (ψηφοφορία)
  
8.21.Διοικητική συνεργασία και καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας * (ψηφοφορία)
  
8.22.Κατάσταση στην Υεμένη (ψηφοφορία)
  
8.23.Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 12.Μεταφορές πιστώσεων
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Λήξη της συνεδρίασης
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (183 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (90 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1014 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (81 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (36 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (59 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (273 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (530 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1107 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου