Показалец 
Протокол
PDF 280kWORD 78k
Четвъртък, 30 ноември 2017 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Ред на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност ***I (разискване)
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания (разискване)
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания (продължeние на разискването)
 7.Изявление на председателството
 8.Време за гласуване
  
8.1.Mобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Проект на коригиращ бюджет № 6/2017: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси и глоби) (гласуване)
  
8.3.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2018 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците от бежанци и заплахите за сигурността (гласуване)
  
8.5.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция — EGF/2017/003 GR/Attica retail (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/005 FI/Retail (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.Бюджетна процедура за 2018 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.8.Искане за снемане на имунитета на Ана Гомеш (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.9.Промени в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“ ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.10.Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Египет: участие на Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.11.Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Алжир: участие на Алжир в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.12.Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Йордания: участие на Йордания в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.13.Присъединяване на Чили, Исландия и Бахамските острови към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.14.Присъединяване на Панама, Уругвай, Колумбия и Ел Салвадор към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.15.Присъединяване на Сан Марино към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.16.Присъединяване на Грузия и Южна Африка към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.17.Преходен период за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 ***I (гласуване)
  
8.18.Инструмент, допринасящ за стабилността и мира ***I (гласуване)
  
8.19.Ред на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност ***I (гласуване)
  
8.20.Задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки * (гласуване)
  
8.21.Административно сътрудничество и борба с измамите в областта на данъка върху добавената стойност * (гласуване)
  
8.22.Положението в Йемен (гласуване)
  
8.23.Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Решения относно някои документи
 12.Трансфери на бюджетни кредити
 13.Внесени документи
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 15.График на следващите заседания
 16.Закриване на заседанието
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Ред на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

Gunnar Hökmark представи доклада.

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Pedro Silva Pereira, от името на групата S&D, Brian Hayes, от името на групата PPE, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, David Coburn, от името на групата EFDD, Marco Zanni, от името на групата ENF, Paul Tang, Pirkko Ruohonen-Lerner, Bernard Monot, Neena Gill, Notis Marias и Pervenche Berès.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jean-Paul Denanot и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Jyrki Katainen и Gunnar Hökmark.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.19 от протокола от 30.11.2017 г.

(Заседанието беше прекъснато в 9.38 ч.)


3. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 9.48 ч.

Изказа се Rosa Estaràs Ferragut относно протичането на заседанието.


4. Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания (разискване)

Доклад относно изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания [2017/2127(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Helga Stevens (A8-0339/2017)

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Helga Stevens представи доклада.

Изказаха се: Rosa Estaràs Ferragut (докладчик по становището на комисията FEMM), Julie Ward (докладчик по становището на комисията CULT) и Marek Plura, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Angelo Ciocca, от името на групата ENF, и Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП.

(Продължание на разискването: точка 6 от протокола от 30.11.2017 г)


5. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошли членовете на делегацията на Парламента на Република Узбекистан, водена от члена на сената Alisher Kurmanov, които заеха място на официалната трибуна.


6. Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания (продължeние на разискването)

(Начало на разискването: точка 4 от протокола от 30.11.2017 г.)

Изказаха се: Heinz K. Becker, Agnes Jongerius, Arne Gericke, Morten Løkkegaard, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Tim Aker, Gilles Lebreton, Lampros Fountoulis, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Davor Škrlec, Rolandas Paksas, Dieter-Lebrecht Koch, Brando Benifei, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Csaba Sógor, Soledad Cabezón Ruiz, Krzysztof Hetman, Biljana Borzan, Lara Comi, Francesc Gambús и Ivica Tolić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Monika Beňová, Notis Marias, Jiří Maštálka, Lefteris Christoforou, Caterina Chinnici и Nicola Caputo.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Helga Stevens.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.23 от протокола от 30.11.2017 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


7. Изявление на председателството

Председателят направи изявление относно последните терористични атентати в Египет и изрази своите съболезнования на семействата на жертвите и солидарността на Парламента с египетския народ.

Той припомни, че борбата с тероризма е обща кауза за Европа и Африка, както беше подчертано на срещата на върха АС-ЕС в Абиджан.

Парламентът запази едноминутно мълчание.

°
° ° °

Изказа се Doru-Claudian Frunzulică, относно честването на 1 декември, националния празник на Румъния.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Mобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2017/344 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. [COM(2017)0900 - C8-0408/2017 - 2017/2265(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jens Geier (A8-0372/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0452)


8.2. Проект на коригиращ бюджет № 6/2017: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси и глоби) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси и глоби) [14275/2017 - C8-0417/2017- 2017/2217(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jens Geier (A8-0379/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0453)


8.3. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2018 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2018 г. [COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Inese Vaidere (A8-0371/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0454)


8.4. Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците от бежанци и заплахите за сигурността (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността [COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0455)


8.5. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция — EGF/2017/003 GR/Attica retail (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция – EGF/2017/003 GR/Attica retail [COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0456)


8.6. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/005 FI/Retail (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия – EGF/2017/005 FI/търговия на дребно) [COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Răzvan Popa (A8-0366/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0457)


8.7. Бюджетна процедура за 2018 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет за бюджета. Докладчици: Siegfried Mureşan и Richard Ashworth (A8-0359/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0458)

Изказвания

Bruno Gollnisch относно прилаганата процедура към исканията за снемане на имунитет на членовете на ЕП и предстоящото гласуване на доклада Laura Ferrara - A8-0363/2017 (Председателят припомни, че Парламентът ще гласува доклада).

Günther Oettinger (член на Комисията) и Matti Maasikas (действащ председател на Съвета), след гласуването, относно бюджетната процедура за 2018 г.

Преди да подпише бюджета за финансовата 2018 година, Председателят направи следното изявление:

Общият текст, с който помирителният комитет излезе на 18 ноември 2017 г., беше одобрен и от Парламента и от Съвета. Бюджетната процедура беше проведена в съответствие с член 314 от Договора за функционирането на европейския съюз. Във връзка с това бюджетната процедура за финансовата 2018г. може да се счете за приключена. Обявявам бюджета на Съюза за финансовата 2018г. за окончателно одобрен.“

Председателят пристъпи към подписване на бюджета в присъствието на Jean Arthuis, председател на комисията BUDG, както и на Siegfried Mureşan, Richard Ashworth и Jens Geier, докладчици за общия бюджет.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател


8.8. Искане за снемане на имунитета на Ана Гомеш (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Ана Гомеш [2017/2096(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Laura Ferrara (A8-0363/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0459)


8.9. Промени в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“ ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно промените в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“ [COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Искра Михайлова (A8-0358/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0460)


8.10. Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Египет: участие на Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Арабска република Египет, в което се определят редът и условията за участието на Арабска република Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) [11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0461)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.11. Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Алжир: участие на Алжир в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Алжирската народнодемократична република, в което се определят редът и условията за участието на Алжирската народнодемократична република в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) [11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Sofia Sakorafa (A8-0354/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0462)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.12. Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Йордания: участие на Йордания в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Хашемитско кралство Йордания, в което се определят редът и условията за участието на Хашемитско кралство Йордания в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) [11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Sofia Sakorafa (A8-0355/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0463)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.13. Присъединяване на Чили, Исландия и Бахамските острови към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Румъния да приеме, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Чили, Исландия и Бахамските острови към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца [COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0364/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0464)


8.14. Присъединяване на Панама, Уругвай, Колумбия и Ел Салвадор към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Австрия и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Панама, Уругвай, Колумбия и Ел Салвадор към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца [COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0362/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0465)


8.15. Присъединяване на Сан Марино към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Нидерландия, Португалия, Румъния и Хърватия да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Сан Марино към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца [COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0360/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0466)


8.16. Присъединяване на Грузия и Южна Африка към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Люксембург и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Грузия и Южна Африка към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца [COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0361/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0467)


8.17. Преходен период за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи пасиви, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Peter Simon (A8-0255/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0468)


8.18. Инструмент, допринасящ за стабилността и мира ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира [COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0469


8.19. Ред на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0470)


8.20. Задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки [COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2017)0471)


8.21. Административно сътрудничество и борба с измамите в областта на данъка върху добавената стойност * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност [COM(2016)0755 - C8-0003/2017 - 2016/0371(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2017)0472)


8.22. Положението в Йемен (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 и B8-0656/2017 (2017/2849(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0649/2017

(за замяна на B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 и B8-0655/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis и Daniel Caspar, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Knut Fleckenstein, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis и Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato и Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2017)0473)

(Предложението за резолюция B8-0656/2017 отпада.)

Изказвания

Tunne Kelam представи предложение за устно изменение на съображение М. Тъй като повече от 40 члена на ЕП се противопоставиха на разглеждането на това предложение за устно изменение, то не беше прието.


8.23. Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания (гласуване)

Доклад относно изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания [2017/2127(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Helga Stevens (A8-0339/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0474)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Siegfried Mureşan и Richard Ashworth - A8-0359/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Jiří Payne, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly и Stanislav Polčák

Доклад Arnaud Danjean - A8-0261/2017
Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly и Stanislav Polčák

Предложение за резолюция относно положението в Йемен (2017/2849(RSP)) (B8-0649/2017)
Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Jan Zahradil, Notis Marias, Ангел Джамбазки, Andrejs Mamikins и Seán Kelly

Доклад Helga Stevens - A8-0339/2017
Alex Mayer, Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil и Notis Marias.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


11. Решения относно някои документи

Решение за оттегляне на доклад по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

Комисията CONT реши да оттегли следния доклад по собствена инициатива:

- Бюджетен контрол върху финансирането на НПО от бюджета на ЕС (2015/2345(INI))
подпомагаща: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (член 54 от Правилника за дейността)

Сезиране на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия LIBE

- Годишен доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите (2017/2216(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: CONT
подпомагаща: LIBE

комисия AFET

- Допълнителна макрофинансова помощ за Грузия (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: AFET

комисия CONT

- Положението в Унгария (съгласно резолюцията на Европейския парламент от 17 май 2017 г.) (2017/2131(INL))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: FEMM, AFCO, CULT, CONT


12. Трансфери на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз уведоми бюджетния орган за одобрението на трансферите на бюджетни кредити DEC 21/2017, DEC 23/2017, DEC 24/2017, DEC 28/2017 DEC 29/2017 и DEC 30/2017 - Раздел III - Комисия

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 28/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017 и DEC 33/2017- Раздел III - Комисия

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не внесе възражения срещу трансферите на бюджетни кредити на Съда на ЕС INF 7/2017 и INF 8/2017

В съответствие с член 25, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не внесе възражения срещу трансферите на бюджетни кредити на Европейската сметна палата V/AB-11/C/17, V/AB-12/C/17, V/AB-13/C/17 и V/AB-14/C/17.


13. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 8/2017 - Раздел IV - Съд на ЕС (N8-0086/2017 - C8-0403/2017 - 2017/2261(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 33/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0088/2017 - C8-0405/2017 - 2017/2262(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № 2/2017 - Раздел IX - Европейски надзорен орган по защита на данните (N8-0089/2017 - C8-0406/2017 - 2017/2263(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Salvatore Domenico Pogliese. Предложение за резолюция относно Зелена книга за придаването на стойност на общата европейска идентичност (B8-0591/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Konstantinos Papadakis Sotirios Zarianopoulos. Проект на предложение за резолюция относно пълното и незабавно обезщетяване на домакинствата от работническата класа, малките и средните земеделски стопанства и дребните предприемачи, засегнати от природни бедствия (B8-0592/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно данъчните убежища (B8-0598/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Lorenzo Fontana. Предложение за резолюция относно защитата на християните, преследвани заради вярата си в държави с мюсюлманско мнозинство (B8-0599/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET


14. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание и протоколът от вчерашното заседание ще бъдат предложени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


15. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 11 до 14 декември 2017 г.


16. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 12.43 ч.


17. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Rainer Wieland

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Coelho, Crowley, Händel, Karlsson, Lalonde, Matias, Punset

Правна информация - Политика за поверителност