Seznam 
Zápis
PDF 250kWORD 74k
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii ***I (rozprava)
 3.Pokračování denního zasedání
 4.Provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením (rozprava)
 5.Přivítání
 6.Provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením (pokračování rozpravy)
 7.Prohlášení předsednictví
 8.Hlasování
  
8.1.Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2017: snížení prostředků na platby a na závazky v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a aktualizací příjmů (vlastních zdrojů a pokut) (hlasování)
  
8.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2018 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (hlasování)
  
8.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/003 GR/Attica retail (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/005 FI/Retail (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.7.Rozpočtový proces na rok 2018 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.8.Žádost, aby byla Ana Gomesová zbavena imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.9.Změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráce ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.10.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Egyptem: účast Egypta na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.11.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Alžírskem: účast Alžírska na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.12.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Jordánskem: účast Jordánska na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.13.Přistoupení Chile, Islandu a Baham k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.14.Přistoupení Panamy, Uruguaye, Kolumbie a Salvadoru k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.15.Přistoupení San Marina k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.16.Přistoupení Gruzie a Jižní Afriky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.17.Přechodná opatření pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 ***I (hlasování)
  
8.18.Nástroj přispívající ke stabilitě a míru ***I (hlasování)
  
8.19.Pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii ***I (hlasování)
  
8.20.Povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku * (hlasování)
  
8.21.Správní spolupráce a boj proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty * (hlasování)
  
8.22.Situace v Jemenu (hlasování)
  
8.23.Provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 12.Převody prostředků
 13.Předložení dokumentů
 14.Předání textů přijatých během zasedání
 15.Termíny příštích zasedání
 16.Ukončení denního zasedání
 17.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

Gunnar Hökmark uvedl zprávu.

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Pedro Silva Pereira za skupinu S&D, Brian Hayes za skupinu PPE, Stanisław Ożóg za skupinu ECR, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, David Coburn za skupinu EFDD, Marco Zanni za skupinu ENF, Paul Tang, Pirkko Ruohonen-Lerner, Bernard Monot, Neena Gill, Notis Marias a Pervenche Berès.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jean-Paul Denanot a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Gunnar Hökmark.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.19 zápisu ze dne 30.11.2017.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 9:38.)


3. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 9:48.

Vystoupila Rosa Estaràs Ferragut k průběhu denního zasedání.


4. Provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením (rozprava)

Zpráva o provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením [2017/2127(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Helga Stevens (A8-0339/2017)

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Helga Stevens uvedla zprávu.

Vystoupili: Rosa Estaràs Ferragut (zpravodajka výboru FEMM), Julie Ward (zpravodajka výboru CULT) a Marek Plura za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D, Czesław Hoc za skupinu ECR, Marian Harkin za skupinu ALDE, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Angelo Ciocca za skupinu ENF, a Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec.

(pokračování rozpravy: bod 6 zápisu ze dne 30.11.2017)


5. Přivítání

Předsedající jménem Parlamentu přivítal členy delegace parlamentu Republiky Uzbekistán, kterou vede senátor Ališer Kurmanov. Členové delegace usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


6. Provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením (pokračování rozpravy)

(začátek rozpravy: bod 4 zápisu ze dne 30.11.2017)

Vystoupili: Heinz K. Becker, Agnes Jongerius, Arne Gericke, Morten Løkkegaard, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Tim Aker, Gilles Lebreton, Lampros Fountoulis, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Davor Škrlec, Rolandas Paksas, Dieter-Lebrecht Koch, Brando Benifei, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Csaba Sógor, Soledad Cabezón Ruiz, Krzysztof Hetman, Biljana Borzan, Lara Comi, Francesc Gambús a Ivica Tolić.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Monika Beňová, Notis Marias, Jiří Maštálka, Lefteris Christoforou, Caterina Chinnici a Nicola Caputo.

Vystoupily: Marianne Thyssen a Helga Stevens.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.23 zápisu ze dne 30.11.2017.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


7. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení k nedávným teroristickým útokům v Egyptě a vyjádřil soustrast rodinám obětí a solidaritu Parlamentu s egyptským lidem.

Připomněl, že boj proti terorismu je společným zájmem jak Evropy, tak Afriky, jak bylo zůrazněno na summitu AU-EU v Abidžanu.

Parlament držel minutu ticha.

°
° ° °

Vystoupil Doru-Claudian Frunzulică k oslavě státního svátku Rumunska, který připadá na 1. prosince.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/344 ze dne 14. prosince 2016 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017 [COM(2017)0900 - C8-0408/2017- 2017/2265(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jens Geier (A8-0372/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0452)


8.2. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2017: snížení prostředků na platby a na závazky v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a aktualizací příjmů (vlastních zdrojů a pokut) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2017 na rozpočtový rok 2017: snížení prostředků na platby a na závazky v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a aktualizací příjmů (vlastních zdrojů a pokut) [14275/2017 - C8-0417/2017- 2017/2217(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jens Geier (A8-0379/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat (P8_TA(2017)0453)


8.3. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2018 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2018 [COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Inese Vaidere (A8-0371/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0454)


8.4. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami [COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0455)


8.5. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/003 GR/Attica retail (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na žádost Řecka – EGF/2017/003 GR/Attica retail [COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0456)


8.6. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/005 FI/Retail (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost z Finska – EGF/2017/005 FI/Retail) [COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Răzvan Popa (A8-0366/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0457)


8.7. Rozpočtový proces na rok 2018 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru pro rozpočet. Zpravodajové: Siegfried Mureşan a Richard Ashworth (A8-0359/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

SPOLEČNÝ NÁVRH

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0458)

Vystoupení

Bruno Gollnisch k postupu uplatňovanému na žádosti, aby byli poslanci zbaveni imunity, a k nadcházejícímu hlasování o zprávě Laura Ferrara - A8-0363/2017 (předseda připomněl, že Parlament bude o věci hlasovat nezávisle).

Günther Oettinger (člen Komise) a Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) po hlasování k rozpočtovému procesu na rok 2018.

Před podepsáním rozpočtu na rozpočtový rok 2018 učinil předseda toto prohlášení:

„Znění společného návrhu vypracovaného dohodovacím výborem dne 18. listopadu 2017 bylo schváleno Parlamentem i Radou. Rozpočtový proces byl uplatněn v souladu s článkem 314 Smlouvy o fungování Evropské unie. Rozpočtový proces na rozpočtový rok 2018 lze tudíž považovat za ukončený. Prohlašuji, že souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 byl schválen s konečnou platností.“

Předseda podepsal rozpočet za přítomnosti předsedy výboru BUDG Jeana Arthuise, jakož i zpravodajů pro souhrnný rozpočet Siegfrieda Mureşana, Richarda Ashwortha a Jense Geiera.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně


8.8. Žádost, aby byla Ana Gomesová zbavena imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byla Ana Gomesová zbavena imunity [2017/2096(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0363/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0459)


8.9. Změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráce ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráce [COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0460)


8.10. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Egyptem: účast Egypta na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Egyptské arabské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) [11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0461)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.11. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Alžírskem: účast Alžírska na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Alžírské demokratické a lidové republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) [11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Sofia Sakorafa (A8-0354/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0462)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.12. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Jordánskem: účast Jordánska na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Jordánského hášimovského království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) [11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Sofia Sakorafa (A8-0355/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0463)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.13. Přistoupení Chile, Islandu a Baham k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rumunsko opravňuje, aby v zájmu Evropské unie přijalo přistoupení Chile, Islandu a Baham k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 [COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0464)


8.14. Přistoupení Panamy, Uruguaye, Kolumbie a Salvadoru k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rakousko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Panamy, Uruguaye, Kolumbie a Salvadoru k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 [COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0465)


8.15. Přistoupení San Marina k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Chorvatsko, Nizozemsko, Portugalsko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení San Marina k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 [COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0466)


8.16. Přistoupení Gruzie a Jižní Afriky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Lucembursko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Gruzie a Jižní Afriky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 [COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0467)


8.17. Přechodná opatření pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Peter Simon (A8-0255/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0468)


8.18. Nástroj přispívající ke stabilitě a míru ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru [COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0469


8.19. Pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0470)


8.20. Povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku [COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2017)0471)


8.21. Správní spolupráce a boj proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty [COM(2016)0755 - C8-0003/2017 - 2016/0371(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2017)0472)


8.22. Situace v Jemenu (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 a B8-0656/2017 (2017/2849(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0649/2017

(nahrazující B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 a B8-0655/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis a Daniel Caspar za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Knut Fleckenstein za skupinu S&D;

—   Charles Tannock za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl a Hilde Vautmans za skupinu ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis a Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato a Alyn Smith za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0473)

(Návrh usnesení B8-0656/2017 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Tunne Kelam předložil ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění M. Tento ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.


8.23. Provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením (hlasování)

Zpráva o provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením [2017/2127(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Helga Stevens (A8-0339/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0474)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Siegfried Mureşan a Richard Ashworth - A8-0359/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Jiří Payne, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly a Stanislav Polčák

zpráva Arnaud Danjean - A8-0261/2017
Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly a Stanislav Polčák

návrh usnesení o situaci v Jemenu (2017/2849(RSP)) (B8-0649/2017)
Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Jan Zahradil, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

zpráva Helga Stevens - A8-0339/2017
Alex Mayer, Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil a Notis Marias.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


11. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí vzít zpět zprávu z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

Výbor CONT se rozhodl vzít zpět tuto zprávu z vlastního podnětu:

- Rozpočtová kontrola financování nevládních organizací z rozpočtu EU (2015/2345(INI))
stanovisko: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (článek 54 jednacího řádu)

Postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor LIBE

- Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2016 – boj proti podvodům (2017/2216(INI))
předáno příslušnému výboru: CONT
stanovisko: LIBE

výbor AFET

- Další makrofinanční pomoc pro Gruzii (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))
předáno příslušnému výboru: INTA
stanovisko: AFET

výbor CONT

- Situace v Maďarsku (podle usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. května 2017) (2017/2131(INL))
předáno příslušnému výboru: LIBE
stanovisko: FEMM, AFCO, CULT, CONT


12. Převody prostředků

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 21/2017, DEC 23/2017, DEC 24/2017, DEC 28/2017 DEC 29/2017 a DEC 30/2017 - oddíl III - Komise

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 28/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017a DEC 33/2017- oddíl III - Komise

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s článekm 25 finančního nařízení nevznést námitky k převodům prostředků Soudního dvora INF 7/2017 a INF 8/2017

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s čl. 25 odst. 1 finančního nařízení nevznést námitky k převodům prostředků Evropského účetního dvora V/AB-11/C/17, V/AB-12/C/17, V/AB-13/C/17 a V/AB-14/C/17.


13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh na převod prostředků č. 8-INF/2017 – oddíl IV – Soudní dvůr (N8-0086/2017 - C8-0403/2017 - 2017/2261(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 33/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0088/2017 - C8-0405/2017 - 2017/2262(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 2/2017 - Oddíl IX - Evropský inspektor ochrany údajů (N8-0089/2017 - C8-0406/2017 - 2017/2263(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Salvatore Domenico Pogliese. Návrh usnesení o zelené knize o zhodnocení společné evropské identity (B8-0591/2017)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Konstantinos Papadakis a Sotirios Zarianopoulos. Návrh usnesení o plné a okamžité náhradě škod pro domácnosti pracujících lidí, malá a středně velká zemědělská hospodářství a vlastníky-provozovatele postižené přírodními katastrofami (B8-0592/2017)

předáno

příslušný výbor :

REGI

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o daňových rájích (B8-0598/2017)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Lorenzo Fontana. Návrh usnesení o ochraně křesťanů pronásledovaných v převážně muslimských zemích (B8-0599/2017)

předáno

příslušný výbor :

AFET


14. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis ze včerejšího a dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


15. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 11. do 14. prosince 2017.


16. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 12:43.


17. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Coelho, Crowley, Händel, Karlsson, Lalonde, Matias, Punset

Právní upozornění - Ochrana soukromí