Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 273kWORD 81k
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία ***I (συζήτηση)
 3.Επανάληψη της συνόδου
 4.Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (συζήτηση)
 5.Υποδοχή
 6.Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Δήλωση της Προεδρίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2017: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε συνάρτηση με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις των δαπανών, και επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι και πρόστιμα) (ψηφοφορία)
  8.3.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2018 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.4.Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας (ψηφοφορία)
  8.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/003 GR/Attica retail (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.6.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/005 FI/Retail (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.7.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2018 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.8.Αίτηση άρσης της ασυλίας της Ana Gomes (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.9.Αλλαγές σχετικά με τους πόρους για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.10.Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Αιγύπτου: συμμετοχή της Αιγύπτου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.11.Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Αλγερίας: συμμετοχή της Αλγερίας στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.12.Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Ιορδανίας: συμμετοχή της Ιορδανίας στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.13.Προσχώρηση της Χιλής, της Ισλανδίας και των Μπαχαμών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.14.Προσχώρηση του Παναμά, της Ουρουγουάης, της Κολομβίας και του Ελ Σαλβαδόρ στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.15.Προσχώρηση του Αγίου Μαρίνου στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.16.Προσχώρηση της Γεωργίας και της Νότιας Αφρικής στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.17.Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 ***I (ψηφοφορία)
  8.18.Θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη ***I (ψηφοφορία)
  8.19.Κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία ***I (ψηφοφορία)
  8.20.Υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθεμένης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως * (ψηφοφορία)
  8.21.Διοικητική συνεργασία και καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας * (ψηφοφορία)
  8.22.Κατάσταση στην Υεμένη (ψηφοφορία)
  8.23.Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 12.Μεταφορές πιστώσεων
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Λήξη της συνεδρίασης
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

Ο Gunnar Hökmark παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pedro Silva Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Brian Hayes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Paul Tang, Pirkko Ruohonen-Lerner, Bernard Monot, Neena Gill, Νότης Μαριάς και Pervenche Berès.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jean-Paul Denanot και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Gunnar Hökmark.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.11.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 9.38.)


3. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 9.48.

Παρεμβαίνει η Rosa Estaràs Ferragut σχετικά με τη διεξαγωγή της συνεδρίασης.


4. Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία [2017/2127(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Helga Stevens (A8-0339/2017)

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Η Helga Stevens παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Rosa Estaràs Ferragut (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Julie Ward (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT) και Marek Plura, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Angelo Ciocca, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.11.2017)


5. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του κοινοβουλίου της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, υπό τον Alisher Kurmanov, μέλος της Γερουσίας, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


6. Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (συνέχεια της συζήτησης)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.11.2017)

Παρεμβαίνουν οι Heinz K. Becker, Agnes Jongerius, Arne Gericke, Morten Løkkegaard, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Tim Aker, Gilles Lebreton, Λάμπρος Φουντούλης, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Davor Škrlec, Rolandas Paksas, Dieter-Lebrecht Koch, Brando Benifei, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Csaba Sógor, Soledad Cabezón Ruiz, Krzysztof Hetman, Biljana Borzan, Lara Comi, Francesc Gambús και Ivica Tolić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Monika Beňová, Νότης Μαριάς, Jiří Maštálka, Λευτέρης Χριστοφόρου, Caterina Chinnici και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Helga Stevens.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.11.2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος


7. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Αίγυπτο, και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη του Σώματος προς τον αιγυπτιακό λαό.

Υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί κοινό στόχο της Ευρώπης και της Αφρικής, όπως επισημάνθηκε στη σύνοδο κορυφής ΑΕ-ΕΕ στο Αμπιτζάν.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Doru-Claudian Frunzulică, σχετικά με τις εορταστικές εκδηλώσεις της 1ης Δεκεμβρίου, εθνικής εορτής της Ρουμανίας.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


8.1. Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 [COM(2017)0900 - C8-0408/2017 - 2017/2265(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jens Geier (A8-0372/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0452)


8.2. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2017: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε συνάρτηση με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις των δαπανών, και επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι και πρόστιμα) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε συνάρτηση με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις των δαπανών, και επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι και πρόστιμα) [14275/2017 - C8-0417/2017- 2017/2217(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jens Geier (A8-0379/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0453)


8.3. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2018 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2018 [COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Inese Vaidere (A8-0371/2017)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0454)


8.4. Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων όσον αφορά τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας [COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0455)


8.5. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/003 GR/Attica retail (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κατόπιν αίτησης της Ελλάδας – EGF/2017/003 GR/Attica retail [COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0456)


8.6. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/005 FI/Retail (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία – EGF/2017/005 FI/Retail) [COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Răzvan Popa (A8-0366/2017)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0457)


8.7. Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2018 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό. Συνεισηγητές: Siegfried Mureşan και Richard Ashworth (A8-0359/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0458)

Παρεμβάσεις

Ο Bruno Gollnisch σχετικά με τη διαδικασία που εφαρμόζεται για τις αιτήσεις άρσης της βουλευτικής ασυλίας και την επικείμενη ψηφοφορία επί της έκθεσης της Laura Ferrara - A8-0363/2017 (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι το Σώμα θα ψηφίσει επί της έκθεσης).

Οι Günther Oettinger (μέλος της Επιτροπής) και Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), μετά την ψηφοφορία, σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2018.

Πριν από την ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018, ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση:

"Το κοινό κείμενο που προέκυψε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 18 Νοεμβρίου 2017 εγκρίθηκε ταυτόχρονα από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Η διαδικασία του προϋπολογισμού τέθηκε σε εφαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 μπορεί επομένως να θεωρηθεί περατωθείσα. Ανακοινώνω ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 εγκρίνεται οριστικά."

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην υπογραφή του προϋπολογισμού παρουσία του Jean Arthuis, προέδρου της επιτροπής BUDG, καθώς και των Siegfried Mureşan, Richard Ashworth και Jens Geier, εισηγητών για τον γενικό προϋπολογισμό.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος


8.8. Αίτηση άρσης της ασυλίας της Ana Gomes (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ana Gomes [2017/2096(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0363/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0459)


8.9. Αλλαγές σχετικά με τους πόρους για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τις αλλαγές σχετικά με τους πόρους για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» [COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0460)


8.10. Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Αιγύπτου: συμμετοχή της Αιγύπτου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) [11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Σοφία Σακοράφα (A8-0353/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0461)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.11. Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Αλγερίας: συμμετοχή της Αλγερίας στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) [11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Σοφία Σακοράφα (A8-0354/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0462)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.12. Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Ιορδανίας: συμμετοχή της Ιορδανίας στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) [11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Σοφία Σακοράφα (A8-0355/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0463)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.13. Προσχώρηση της Χιλής, της Ισλανδίας και των Μπαχαμών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Ρουμανία να αποδεχθεί, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Χιλής, της Ισλανδίας και των Μπαχαμών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών [COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0464)


8.14. Προσχώρηση του Παναμά, της Ουρουγουάης, της Κολομβίας και του Ελ Σαλβαδόρ στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία και η Ρουμανία, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποδεχθούν την προσχώρηση του Παναμά, της Ουρουγουάης, της Κολομβίας και του Ελ Σαλβαδόρ στη Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών [COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0465)


8.15. Προσχώρηση του Αγίου Μαρίνου στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Κροατία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία και η Ρουμανία να αποδεχτούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση του Αγίου Μαρίνου στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών [COM(2017)0359 - C8-0232/2017 – 2017/0149(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0466)


8.16. Προσχώρηση της Γεωργίας και της Νότιας Αφρικής στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία να αποδεχτούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Γεωργίας και της Νότιας Αφρικής στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών [COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0467)


8.17. Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Peter Simon (A8-0255/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0468)


8.18. Θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη [COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0469


8.19. Κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0470)


8.20. Υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθεμένης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως [COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2017)0471)


8.21. Διοικητική συνεργασία και καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας [COM(2016)0755 - C8-0003/2017 - 2016/0371(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2017)0472)


8.22. Κατάσταση στην Υεμένη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 και B8-0656/2017 (2017/2849(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0649/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 και B8-0655/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Μανώλης Κεφαλογιάννης και Daniel Caspar, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Νικόλαος Χουντής και Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato και Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0473)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0656/2017 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Ο Tunne Kelam προτείνει προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη ΙΓ. Δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές εκφράζουν αντίρρηση, αυτή η προφορική τροπολογία δεν κρατείται.


8.23. Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία [2017/2127(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Helga Stevens (A8-0339/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0474)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Siegfried Mureşan και Richard Ashworth - A8-0359/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Jiří Payne, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly και Stanislav Polčák

Έκθεση Arnaud Danjean - A8-0261/2017
Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly και Stanislav Polčák

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP)) (B8-0649/2017)
Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Jan Zahradil, Νότης Μαριάς, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins και Seán Kelly

Έκθεση Helga Stevens - A8-0339/2017
Alex Mayer, Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil και Νότης Μαριάς.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


11. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για την απόσυρση έκθεσης πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

Η επιτροπή CONT αποφάσισε να αποσύρει την ακόλουθη έκθεση πρωτοβουλίας:

- Έλεγχος του προϋπολογισμού όσον αφορά τη χρηματοδότηση ΜΚΟ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (2015/2345(INI))
γνωμοδότηση: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού)

Παραπομπή στις επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή LIBE

- Ετήσια έκθεση του 2016 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης (2017/2216(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: CONT
γνωμοδότηση: LIBE

επιτροπή AFET

- Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: AFET

επιτροπή CONT

- Η κατάσταση στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017) (2017/2131(INL))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: FEMM, AFCO, CULT, CONT


12. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για την έγκριση των μεταφορών πιστώσεων DEC 21/2017, DEC 23/2017, DEC 24/2017, DEC 28/2017 DEC 29/2017 και DEC 30/2017 - Τμήμα III - Επιτροπή

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 28/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017 και DEC 33/2017- Τμήμα III - Επιτροπή

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στις μεταφορές πιστώσεων του Δικαστηρίου INF 7/2017 και INF 8/2017

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στις μεταφορές πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου V/AB-11/C/17, V/AB-12/C/17, V/AB-13/C/17 και V/AB-14/C/17.


13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 8-INF/2017 - Τμήμα IV - Δικαστήριο (N8-0086/2017 - C8-0403/2017 - 2017/2261(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 33/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0088/2017 - C8-0405/2017 - 2017/2262(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 2/2017 - Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (N8-0089/2017 - C8-0406/2017 - 2017/2263(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Salvatore Domenico Pogliese. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια Πράσινη Βίβλο για την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας (B8-0591/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Κωνσταντίνος Παπαδάκης και Σωτήριος Ζαριανόπουλος. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την άμεση και πλήρη αποζημίωση των λαϊκών νοικοκυριών, των μικρομεσαίων αγροτών και των μικροεπαγγελματιών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές (B8-0592/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους φορολογικούς παραδείσους (B8-0598/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προάσπιση των διωκόμενων χριστιανών σε μουσουλμανικές χώρες (B8-0599/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET


14. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης και τα Συνοπτικά Πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


15. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 11 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2017.


16. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.43.


17. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Coelho, Crowley, Händel, Karlsson, Lalonde, Matias, Punset

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου