Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 245kWORD 73k
Torstai 30. marraskuuta 2017 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Vakuudettomien velkainstrumenttien maksukyvyttömyyttä koskeva ensisijaisuusjärjestykseen sijoittaminen ***I (keskustelu)
 3.Istunnon jatkaminen
 4.Euroopan vammaisstrategian täytäntöönpano (keskustelu)
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Euroopan vammaisstrategian täytäntöönpano (jatkoa keskustelulle)
 7.Puhemiehen julkilausuma
 8.Äänestykset
  
8.1.Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.2.Lisätalousarvioesitys nro 6/2017: Maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen menoja koskevien päivitettyjen ennakkoarvioiden sekä tulojen tarkistamisen (omat varat ja sakot) mukaisesti (äänestys)
  
8.3.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2018 yleisestä talousarviosta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.4.Joustovälineen varojen käyttöönotto muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten (äänestys)
  
8.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/003 GR/Attica retail (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.6.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/005 FI/Retail (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.7.Vuoden 2018 talousarviomenettely (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.8.Ana Gomesin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.9.Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahojen sekä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen määrärahojen muuttaminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.10.EU:n ja Egyptin sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä: Egyptin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.11.EU:n ja Algerian sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä: Algerian osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.12.EU:n ja Jordanian sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä: Jordanian osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.13.Chilen, Islannin ja Bahaman liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.14.Panaman, Uruguayn, Kolumbian ja El Salvadorin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.15.San Marinon liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.16.Georgian ja Etelä-Afrikan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.17.Siirtymäjärjestelyt, joilla lievennetään IFRS 9 -standardin käyttöönoton vaikutusta ***I (äänestys)
  
8.18.Vakautta ja rauhaa edistävä väline ***I (äänestys)
  
8.19.Vakuudettomien velkainstrumenttien maksukyvyttömyyttä koskeva ensisijaisuusjärjestykseen sijoittaminen ***I (äänestys)
  
8.20.Palvelujen suorituksia ja tavaroiden etämyyntiä koskevat arvonlisäverovelvoitteet * (äänestys)
  
8.21.Hallinnollinen yhteistyö ja petosten torjunta arvonlisäverotuksen alalla * (äänestys)
  
8.22.Jemenin tilanne (äänestys)
  
8.23.Euroopan vammaisstrategian täytäntöönpano (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 12.Määrärahojen siirrot
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu
 16.Istunnon päättäminen
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vakuudettomien velkainstrumenttien maksukyvyttömyyttä koskeva ensisijaisuusjärjestykseen sijoittaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta kattamattomien velkainstrumenttien maksukyvyttömyyttä koskevaan ensisijaisuusjärjestykseen sijoittamisen osalta [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

Gunnar Hökmark esitteli mietinnön.

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pedro Silva Pereira S&D-ryhmän puolesta, Brian Hayes PPE-ryhmän puolesta, Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, Paul Tang, Pirkko Ruohonen-Lerner, Bernard Monot, Neena Gill, Notis Marias ja Pervenche Berès.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jean-Paul Denanot ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen ja Gunnar Hökmark.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.11.2017, kohta 8.19.

(Istunto keskeytettiin klo 9.38.)


3. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 9.48.

Rosa Estaràs Ferragut käytti puheenvuoron istunnon kulusta.


4. Euroopan vammaisstrategian täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö Euroopan vammaisstrategian täytäntöönpanosta [2017/2127(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Helga Stevens (A8-0339/2017)

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Helga Stevens esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Rosa Estaràs Ferragut (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Julie Ward (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Marek Plura PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Angelo Ciocca ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 30.11.2017, kohta 6)


5. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Uzbekistanin valtuuskunnan, jota johti senaattori Alisher Kurmanov.


6. Euroopan vammaisstrategian täytäntöönpano (jatkoa keskustelulle)

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 30.11.2017, kohta 4)

Puheenvuorot: Heinz K. Becker, Agnes Jongerius, Arne Gericke, Morten Løkkegaard, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Tim Aker, Gilles Lebreton, Lampros Fountoulis, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Davor Škrlec, Rolandas Paksas, Dieter-Lebrecht Koch, Brando Benifei, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Csaba Sógor, Soledad Cabezón Ruiz, Krzysztof Hetman, Biljana Borzan, Lara Comi, Francesc Gambús ja Ivica Tolić.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Monika Beňová, Notis Marias, Jiří Maštálka, Lefteris Christoforou, Caterina Chinnici ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Helga Stevens.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.11.2017, kohta 8.23.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


7. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman viimeaikaisista terrori-iskuista Egyptissä ja esitti surunvalittelunsa uhrien perheille sekä toi julki parlamentin myötätunnon Egyptin kansaa kohtaan.

Hän muistutti, että terrorismin torjunta on Euroopan ja Afrikan yhteinen päämäärä, kuten Abidjanissa pidetyssä EU-Afrikka-huippukokouksessa korostettiin.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.

°
° ° °

Doru-Claudian Frunzulică käytti puheenvuoron 1. joulukuuta vietettävän Romanian kansallispäivän juhlallisuuksista.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 14. joulukuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2017/344 muuttamisesta [COM(2017)0900 - C8-0408/2017 - 2017/2265(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A8-0372/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0452)


8.2. Lisätalousarvioesitys nro 6/2017: Maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen menoja koskevien päivitettyjen ennakkoarvioiden sekä tulojen tarkistamisen (omat varat ja sakot) mukaisesti (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2017 varainhoitovuodeksi 2017: Maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen menoja koskevien päivitettyjen ennakkoarvioiden sekä tulojen tarkistamisen (omat varat ja sakot) mukaisesti [14275/2017 - C8-0417/2017- 2017/2217(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A8-0379/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0453)


8.3. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2018 yleisestä talousarviosta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2018 yleisestä talousarviosta [COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Inese Vaidere (A8-0371/2017)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0454)


8.4. Joustovälineen varojen käyttöönotto muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten [COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0455)


8.5. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/003 GR/Attica retail (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Kreikan hakemuksen johdosta (hakemus EGF/2017/003 GR/Attica retail) [COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0456)


8.6. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/005 FI/Retail (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Suomen hakemus – EGF/2017/005 FI/Retail) [COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Răzvan Popa (A8-0366/2017)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0457)


8.7. Vuoden 2018 talousarviomenettely (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä Euroopan unionin yleistä talousarviota varainhoitovuodeksi 2018 koskevasta yhteisestä tekstistä [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Euroopan parlamentin valtuuskunta talousarviomenettelyn sovittelukomiteassa. Esittelijät: Siegfried Mureşan ja Richard Ashworth (A8-0359/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN TEKSTI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0458)

Puheenvuorot:

Bruno Gollnisch jäsenten koskemattomuuden pidättämistä koskeviin pyyntöihin sovellettavasta menettelystä ja Laura Ferraran mietinnöstä (A8-0363/2017) seuraavaksi toimitettavasta äänestyksestä (puhemies totesi, että parlamentti äänestää tästä mietinnöstä);

äänestyksen jälkeen Günther Oettinger (komission jäsen) ja Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) vuoden 2018 talousarviota koskevasta menettelystä.

Ennen varainhoitovuoden 2018 talousarvion allekirjoittamista puhemies antoi seuraavan julkilausuman:

"Sekä parlamentti että neuvosto ovat hyväksyneet 18. marraskuuta 2017 pidetyssä sovittelukomitean kokouksessa laaditun yhteisen tekstin. Talousarviomenettely on pantu täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 mukaisesti. Varainhoitovuoden 2018 talousarviomenettely voidaan katsoa saatetuksi päätökseen. Julistan Euroopan unionin talousarvion varainhoitovuodeksi 2018 lopullisesti hyväksytyksi."

Puhemies allekirjoitti talousarvion BUDG-valiokunnan puheenjohtajan Jean Arthuis'n sekä yleisen talousarvion esittelijöiden Siegfried Mureşanin, Richard Ashworthin ja Jens Geierin läsnä ollessa.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME


8.8. Ana Gomesin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Ana Gomesin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2017/2096(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0363/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0459)


8.9. Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahojen sekä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen määrärahojen muuttaminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahojen sekä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen määrärahojen muuttamisesta [COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0460)


8.10. EU:n ja Egyptin sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä: Egyptin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Egyptin arabitasavallan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavan Euroopan unionin ja Egyptin arabitasavallan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä [11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0461)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.11. EU:n ja Algerian sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä: Algerian osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Algerian demokraattisen kansantasavallan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavan Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä [11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Sofia Sakorafa (A8-0354/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0462)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.12. EU:n ja Jordanian sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä: Jordanian osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavan Euroopan unionin ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä [11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Sofia Sakorafa (A8-0355/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0463)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.13. Chilen, Islannin ja Bahaman liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Chilen, Islannin ja Bahaman liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta [COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0464)


8.14. Panaman, Uruguayn, Kolumbian ja El Salvadorin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Itävallalle ja Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Panaman, Uruguayn, Kolumbian ja El Salvadorin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta [COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0465)


8.15. San Marinon liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Alankomaille, Kroatialle, Portugalille ja Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti San Marinon liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta [COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0466)


8.16. Georgian ja Etelä-Afrikan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Luxemburgille ja Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Georgian ja Etelä-Afrikan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta [COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0467)


8.17. Siirtymäjärjestelyt, joilla lievennetään IFRS 9 -standardin käyttöönoton vaikutusta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien ja raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta [COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Peter Simon (A8-0255/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0468)


8.18. Vakautta ja rauhaa edistävä väline ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 230/2014 muuttamisesta [COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0469


8.19. Vakuudettomien velkainstrumenttien maksukyvyttömyyttä koskeva ensisijaisuusjärjestykseen sijoittaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta kattamattomien velkainstrumenttien maksukyvyttömyyttä koskevaan ensisijaisuusjärjestykseen sijoittamisen osalta [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0470)


8.20. Palvelujen suorituksia ja tavaroiden etämyyntiä koskevat arvonlisäverovelvoitteet * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY ja direktiivin 2009/132/EY muuttamisesta palvelujen suorituksia ja tavaroiden etämyyntiä koskevien tiettyjen arvonlisäverovelvoitteiden osalta [COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2017)0471)


8.21. Hallinnollinen yhteistyö ja petosten torjunta arvonlisäverotuksen alalla * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla annetun asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta [COM(2016)0755 - C8-0003/2017 - 2016/0371(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2017)0472)


8.22. Jemenin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 ja B8-0656/2017 (2017/2849(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0649/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 ja B8-0655/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis ja Daniel Caspar PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis ja Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato ja Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0473)

(Päätöslauselmaesitys B8-0656/2017 raukesi.)

Puheenvuorot:

Tunne Kelam esitti johdanto-osan M kappaleeseen suullisen tarkistuksen. Koska yli 40 jäsentä vastusti suullisen tarkistuksen käsiteltäväksi ottamista, sitä ei hyväksytty.


8.23. Euroopan vammaisstrategian täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö Euroopan vammaisstrategian täytäntöönpanosta [2017/2127(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Helga Stevens (A8-0339/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0474)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Siegfried Mureşan ja Richard Ashworth - A8-0359/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Jiří Payne, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly ja Stanislav Polčák

Mietintö Arnaud Danjean - A8-0261/2017
Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly ja Stanislav Polčák

Päätöslauselmaesitys Jemenin tilanteesta (2017/2849(RSP)) (B8-0649/2017)
Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Jan Zahradil, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Mietintö Helga Stevens - A8-0339/2017
Alex Mayer, Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil ja Notis Marias.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


11. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös peruuttaa valiokunta-aloitteinen mietintö (työjärjestyksen 52 artikla)

CONT-valiokunta on päättänyt peruuttaa seuraavan valiokunta-aloitteisen mietinnön:

- Kansalaisjärjestöille EU:n talousarviosta myönnettävän rahoituksen valvonta (2015/2345(INI))
lausuntoa varten: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (työjärjestyksen 54 artikla)

Valiokuntaan lähettäminen (työjärjestyksen 53 artikla)

LIBE-valiokunta

- Vuosikertomus 2016: Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta (2017/2216(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CONT
lausuntoa varten: LIBE

AFET-valiokunta

- Makrotaloudellisen lisäavun myöntäminen Georgialle (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: AFET

CONT-valiokunta

- Unkarin tilanne (17. toukokuuta 2017 hyväksytyn Euroopan parlamentin päätöslauselman johdosta) (2017/2131(INL))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: FEMM, AFCO, CULT, CONT


12. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirtoesitykset DEC 21/2017, DEC 23/2017, DEC 24/2017, DEC 28/2017 DEC 29/2017 ja DEC 30/2017 – Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä komission määrärahasiirtoesitykset DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 28/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017 ja DEC 33/2017 – Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta unionin tuomioistuimen määrärahasiirtoesityksiä INF 7/2017 ja INF 8/2017.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta tilintarkastustuomioistuimen määrärahasiirtoesityksiä V/AB-11/C/17, V/AB-12/C/17, V/AB-13/C/17 ja V/AB-14/C/17.


13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Määrärahasiirtoesitys INF 8/2017 – Pääluokka IV – Euroopan unionin tuomioistuin (N8-0086/2017 - C8-0403/2017 - 2017/2261(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 33/2017 - Pääluokka III – Komissio (N8-0088/2017 - C8-0405/2017 - 2017/2262(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys no 2/2017 - Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (N8-0089/2017 - C8-0406/2017 - 2017/2263(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Salvatore Domenico Pogliese. Päätöslauselmaesitys yhteisen eurooppalaisen identiteetin edistämistä koskevasta vihreästä kirjasta (B8-0591/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Konstantinos Papadakis ja Sotirios Zarianopoulos. Päätöslauselmaesitys välittömästä ja täysimittaisesta korvauksesta luonnonkatastrofeista kärsineille työväen kotitalouksille, pienille ja keskisuurille maataloustuottajille ja pienyrittäjille (B8-0592/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys veroparatiiseista (B8-0598/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Lorenzo Fontana. Päätöslauselmaesitys muslimienemmistöisissä maissa vainottujen kristittyjen puolustamisesta (B8-0599/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET


14. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän ja eilisen istunnon pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


15. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 11. - 14. joulukuuta 2017.


16. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 12.43.


17. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Coelho, Crowley, Händel, Karlsson, Lalonde, Matias, Punset

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö