Rodyklė 
Protokolas
PDF 253kWORD 75k
Ketvirtadienis, 2017 m. lapkričio 30 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Neužtikrintų skolos priemonių eiliškumas nemokumo atveju ***I (diskusijos)
 3.Posėdžio atnaujinimas
 4.Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimas (diskusijos)
 5.Oficialus pasveikinimas
 6.Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimas (diskusijų tęsinys)
 7.Pirmininko pareiškimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2017 m. (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.2.Taisomojo biudžeto Nr. 6/2017 projektas. Mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintas išlaidų prognozes ir atnaujintas įplaukas (nuosavus išteklius ir baudas) (balsavimas)
  8.3.Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant 2018 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.4.Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (balsavimas)
  8.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Graikijos paraiška „EGF/2017/003 GR/Attica retail“) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.6.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Suomijos paraišką „EGF/2017/005 FI/Retail“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.7.2018 m. biudžeto procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.8.Prašymas atšaukti Anos Gomes (Ana Gomes) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.9.Lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir lėšų investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui pakeitimai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.10.ES ir Egipto susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje: Egipto dalyvavimas Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.11.ES ir Alžyro susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje: Alžyro dalyvavimas Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.12.ES ir Jordanijos susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje: Jordanijos dalyvavimas Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.13.Čilės, Islandijos ir Bahamų prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.14.Panamos, Urugvajaus, Kolumbijos ir Salvadoro prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.15.San Marino prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.16.Gruzijos ir Pietų Afrikos Respublikos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.17.Pereinamojo laikotarpio priemonės, skirtos 9-ojo TFAS įdiegimo poveikiui mažinti ***I (balsavimas)
  8.18.Priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos ***I (balsavimas)
  8.19.Neužtikrintų skolos priemonių eiliškumas nemokumo atveju ***I (balsavimas)
  8.20.Pridėtinės vertės mokesčio prievolės, taikomos paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis * (balsavimas)
  8.21.Administracinis bendradarbiavimas ir kova su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje * (balsavimas)
  8.22.Padėtis Jemene (balsavimas)
  8.23.Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimas (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 12.Asignavimų perkėlimas
 13.Gauti dokumentai
 14.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 15.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 16.Posėdžio pabaiga
 17.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Neužtikrintų skolos priemonių eiliškumas nemokumo atveju ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl neužtikrintų skolos priemonių eiliškumo nemokumo atveju [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

Gunnar Hökmark pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Pedro Silva Pereira S&D frakcijos vardu, Brian Hayes PPE frakcijos vardu, Stanisław Ożóg ECR frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Marco Zanni ENF frakcijos vardu, Paul Tang, Pirkko Ruohonen-Lerner, Bernard Monot, Neena Gill, Notis Marias ir Pervenche Berès.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jean-Paul Denanot ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Jyrki Katainen ir Gunnar Hökmark.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 11 30 protokolo 8.19 punktas

(Posėdis sustabdytas 09.38 val.)


3. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 09.48 val.

Kalbėjo Rosa Estaràs Ferragut dėl posėdžio eigos.


4. Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimo [2017/2127(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Helga Stevens (A8-0339/2017)

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Helga Stevens pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Rosa Estaràs Ferragut (FEMM komiteto nuomonės referentė), Julie Ward (CULT komiteto nuomonės referentė) ir Marek Plura PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Vilija Blinkevičiūtė S&D frakcijos vardu, Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Angelo Ciocca ENF frakcijos vardu, ir Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys.

(Diskusijų tęsinys: 2017 11 30 protokolo 6 punktas)


5. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius senatoriaus Alishero Kurmanovo vadovaujamos delegacijos narius iš Uzbekistano Respublikos Parlamento.


6. Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimas (diskusijų tęsinys)

(Diskusijų pradžia: 2017 11 30 protokolo 4 punktas)

Kalbėjo: Heinz K. Becker, Agnes Jongerius, Arne Gericke, Morten Løkkegaard, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Tim Aker, Gilles Lebreton, Lampros Fountoulis, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Davor Škrlec, Rolandas Paksas, Dieter-Lebrecht Koch, Brando Benifei, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Csaba Sógor, Soledad Cabezón Ruiz, Krzysztof Hetman, Biljana Borzan, Lara Comi, Francesc Gambús ir Ivica Tolić.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Monika Beňová, Notis Marias, Jiří Maštálka, Lefteris Christoforou, Caterina Chinnici ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Marianne Thyssen ir Helga Stevens.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 11 30 protokolo 8.23 punktas

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


7. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl neseniai Egipte įvykdytų teroristinių išpuolių ir išreiškė užuojautą aukų šeimoms bei Parlamento solidarumą su Egipto žmonėmis.

Jis priminė, kad kova su terorizmu yra bendras Europos ir Afrikos tikslas, kaip buvo pažymėta Abidžane vykusiame AS ir ES aukščiausiojo lygio susitikime.

Parlamentas pagerbė tylos minute.

°
° ° °

Kalbėjo Doru-Claudian Frunzulică dėl gruodžio 1 d., Rumunijos nacionalinės šventės, minėjimo.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2017 m. (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2017/344 dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2017 m. [COM(2017)0900 - C8-0408/2017 - 2017/2265(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jens Geier (A8-0372/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0452)


8.2. Taisomojo biudžeto Nr. 6/2017 projektas. Mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintas išlaidų prognozes ir atnaujintas įplaukas (nuosavus išteklius ir baudas) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 6/2017 projekto: mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintas išlaidų prognozes ir atnaujintas įplaukas (nuosavus išteklius ir baudas) [14275/2017 - C8-0417/2017- 2017/2217(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jens Geier (A8-0379/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS ir PAKEITIMAI

Priimta (P8_TA(2017)0453)


8.3. Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant 2018 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2018 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti [COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Inese Vaidere (A8-0371/2017)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0454)


8.4. Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti [COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0455)


8.5. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Graikijos paraiška „EGF/2017/003 GR/Attica retail“) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo, Graikijai pateikus paraišką „EGF/2017/003 GR/Attica retail“ [COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0456)


8.6. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Suomijos paraišką „EGF/2017/005 FI/Retail“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2017/005 FI/Retail“) [COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Răzvan Popa (A8-0366/2017)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0457)


8.7. 2018 m. biudžeto procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžeto procedūrą [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete biudžeto klausimais. Pranešėjai: Siegfried Mureşan ir Richard Ashworth (A8-0359/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

BENDRAS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0458)

Kalbėjo:

Bruno Gollnisch dėl prašymams atšaukti Parlamento nario imunitetą taikomos procedūros ir būsimo balsavimo dėl Laura Ferrara pranešimo – A8-0363/2017 (pirmininkas priminė, kad Parlamentas balsuos dėl pranešimo).

Günther Oettinger (Komisijos narys) ir Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) po balsavimo dėl 2018 finansinių metų.

Prieš pasirašydamas 2018 finansinių metų biudžetą Pirmininkas padarė tokį pareiškimą:

„2017 m. lapkričio 18 d. Parlamentas ir Taryba patvirtino bendrą tekstą, dėl kurio buvo pasiektas susitarimas taikinimo komitete. Biudžeto procedūra įvykdyta laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio. Taigi galima laikyti, kad 2018 finansinių metų biužeto procedūra yra baigta. Skelbiu, kad 2018 finansinių metų Sąjungos biudžeta yra galutinai patvirtintas.“

Pirmininkas pasirašė biudžetą dalyvaujant BUDG komiteto pirmininkui Jean Arthuis ir pranešėjams dėl bendrojo biudžeto Siegfried Mureşan, Richard Ashworth ir Jens Geier.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja


8.8. Prašymas atšaukti Anos Gomes (Ana Gomes) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Anos Gomes (Ana Gomes) imunitetą [2017/2096(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0363/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0459)


8.9. Lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir lėšų investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui pakeitimai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir lėšų investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui pakeitimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 [COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0460)


8.10. ES ir Egipto susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje: Egipto dalyvavimas Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Egipto Arabų Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Egipto Arabų Respublikos dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo projekto [11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0461)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.11. ES ir Alžyro susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje: Alžyro dalyvavimas Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo projekto [11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Sofia Sakorafa (A8-0354/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0462)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.12. ES ir Jordanijos susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje: Jordanijos dalyvavimas Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Jordanijos Hašimitų Karalystės dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo projekto [11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Sofia Sakorafa (A8-0355/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0463)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.13. Čilės, Islandijos ir Bahamų prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Rumunija įgaliojama dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Čilės, Islandijos ir Bahamų prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų [COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS LÉGISLATIVE

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0464)


8.14. Panamos, Urugvajaus, Kolumbijos ir Salvadoro prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija ir Rumunija įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Panamos, Urugvajaus, Kolumbijos ir Salvadoro prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų [COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS LÉGISLATIVE

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0465)


8.15. San Marino prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Kroatija, Nyderlandai, Portugalija ir Rumunija įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti San Marino prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų [COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0466)


8.16. Gruzijos ir Pietų Afrikos Respublikos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Liuksemburgas ir Rumunija įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Gruzijos ir Pietų Afrikos Respublikos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų [COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS LÉGISLATIVE

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0467)


8.17. Pereinamojo laikotarpio priemonės, skirtos 9-ojo TFAS įdiegimo poveikiui mažinti ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento, grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų, sandorio šalies kredito rizikos, rinkos rizikos, pagrindinių sandorio šalių pozicijų, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijų, didelių pozicijų, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Peter Simon (A8-0255/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0468)


8.18. Priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 230/2014, kuriuo nustatoma priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos [COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0469


8.19. Neužtikrintų skolos priemonių eiliškumas nemokumo atveju ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl neužtikrintų skolos priemonių eiliškumo nemokumo atveju [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0470)


8.20. Pridėtinės vertės mokesčio prievolės, taikomos paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB ir Direktyvos 2009/132/EB nuostatos, susijusios su tam tikromis pridėtinės vertės mokesčio prievolėmis, taikomomis paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis [COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta su pakeitimais (P8_TA(2017)0471)


8.21. Administracinis bendradarbiavimas ir kova su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje [COM(2016)0755 - C8-0003/2017 - 2016/0371(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta su pakeitimais (P8_TA(2017)0472)


8.22. Padėtis Jemene (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 ir B8-0656/2017 (2017/2849(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0649/2017

(keičia B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 ir B8-0655/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis ir Daniel Caspar PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis ir Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato ir Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0473)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0656/2017 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Tunne Kelam pateikė žodinį M konstatuojamosios dalies pakeitimą. Šis žodinis pakeitimas nebuvo priimtas, nes daugiau kaip 40 Parlametno narių atsisakė jį svarstyti.


8.23. Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimo [2017/2127(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Helga Stevens (A8-0339/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas ENF frakcijos)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0474)


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Siegfried Mureşan ir Richard Ashworth - A8-0359/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Jiří Payne, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Arnaud Danjean - A8-0261/2017
Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly ir Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Jemene (2017/2849(RSP)) (B8-0649/2017)
Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Jan Zahradil, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins ir Seán Kelly

Pranešimas: Helga Stevens - A8-0339/2017
Alex Mayer, Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil ir Notis Marias.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


11. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas atsiimti pranešimą savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

CONT komitetas nusprendė atsiimti šį pranešimą savo iniciatyva:

- Iš ES biudžeto finansuojamų NVO biudžeto kontrolė (2015/2345(INI))
Nuomonė: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Perdavimas komitetams (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

LIBE komitetas

- 2016 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (2017/2216(INI))
Perduota atsakingam komitetui: CONT
Nuomonė: LIBE

AFET komitetas

- Tolesnė makrofinansinė parama Gruzijai (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))
Perduota atsakingam komitetui: INTA
Nuomonė: AFET

CONT komitetas

- Padėtis Vengrijoje (pagal Europos Parlamento 2017 m. gegužės 17 d. rezoliuciją) (2017/2131(INL))
Perduota atsakingam komitetui: LIBE
Nuomonė: FEMM, AFCO, CULT, CONT


12. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie asiganavimų perkėlimų DEC 21/2017, DEC 23/2017, DEC 24/2017, DEC 28/2017 DEC 29/2017 ir DEC 30/2017 patvirtinimą – III skirsnis – Komisija

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimus DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 28/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017et DEC 33/2017– III skirsnis – Komisija

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Teisingumo Teismo asignavimų perkėlimų Nr. INF 7/2017 ir INF 8/2017

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Europos Audito Rūmų asignavimų perkėlimų Nr. V/AB-11/C/17, V/AB-12/C/17, V/AB-13/C/17 ir V/AB-14/C/17.


13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 8/2017. IV skirsnis - Teisingumo Teismas (N8-0086/2017 - C8-0403/2017 - 2017/2261(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 33/2017. III skirsnis - Komisija (N8-0088/2017 - C8-0405/2017 - 2017/2262(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 2/2017. IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (N8-0089/2017 - C8-0406/2017 - 2017/2263(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Salvatore Domenico Pogliese. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žaliosios knygos dėl bendros Europos tapatybės stiprinimo (B8-0591/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Konstantinos Papadakis ir Sotirios Zarianopoulos. Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas dėl visapusiškų ir neatidėliotinų kompensacijų nuo gaivalinių nelaimių nukentėjusiems darbininkų klasės namų ūkiams, smulkiems ir vidutinio dydžio ūkiams ir individualią veiklą vykdantiems asmenims (B8-0592/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mokesčių rojų (B8-0598/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Lorenzo Fontana. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl šalyse, kuriose tikinčiųjų daugumą sudaro musulmonai, persekiojamų krikščionių apsaugos (B8-0599/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET


14. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos ir vakar dienos posėdžių protokolai bus pateikti Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


15. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2017 m. gruodžio 11–14 d.


16. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 12.43 val.


17. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Coelho, Crowley, Händel, Karlsson, Lalonde, Matias, Punset

Teisinė informacija - Privatumo politika