Indekss 
Protokols
PDF 251kWORD 74k
Ceturtdiena, 2017. gada 30. novembris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāte maksātnespējas hierarhijā ***I (debates)
 3.Sēdes atsākšana
 4.Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošana (debates)
 5.Oficiāla sveikšana
 6.Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošana (debašu turpinājums)
 7.Priekšsēdētāja paziņojums
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2017. gadā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.2.Budžeta grozījuma Nr. 6/2017 projekts "Maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums atbilstīgi izdevumu atjauninātajām prognozēm un ieņēmumu atjauninājumam (pašu resursi un naudas sodi)" (balsošana)
  8.3.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2018. gada vispārējā budžetā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.4.Elastības instrumenta izmantošana, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (balsošana)
  8.5.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/003 GR/Attica retail (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.6.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/005 FI/Retail (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.7.2018. gada budžeta procedūra (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.8.Pieprasījums atcelt Ana Gomes imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.9.Izmaiņas resursos, kas paredzēti ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un resursos, kas paredzēti mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.10.ES un Ēģiptes nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: Ēģiptes dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.11.ES un Alžīrijas nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: Alžīrijas dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.12.ES un Jordānijas nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: Jordānijas dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.13.Čīles, Islandes un Bahamu Salu pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.14.Panamas, Urugvajas, Kolumbijas un Salvadoras pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.15.Sanmarīno pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.16.Gruzijas un Dienvidāfrikas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.17.Pārejas noteikumi, kurus paredz, lai mazinātu 9. SFPS ieviešanas ietekmi ***I (balsošana)
  8.18.Stabilitātes un miera veicināšanas instruments ***I (balsošana)
  8.19.Nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāte maksātnespējas hierarhijā ***I (balsošana)
  8.20.Pievienotās vērtības nodokļa saistības pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā * (balsošana)
  8.21.Administratīvā sadarbība un krāpšanas apkarošana pievienotās vērtības nodokļa jomā * (balsošana)
  8.22.Stāvoklis Jemenā (balsošana)
  8.23.Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošana (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 12.Apropriāciju pārvietojumi
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 15.Nākamo sēžu datumi
 16.Sēdes slēgšana
 17.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāte maksātnespējas hierarhijā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES groza attiecībā uz nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāti maksātnespējas hierarhijā [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017).

Gunnar Hökmark iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Pedro Silva Pereira S&D grupas vārdā, Brian Hayes PPE grupas vārdā, Stanisław Ożóg ECR grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Marco Zanni ENF grupas vārdā, Paul Tang, Pirkko Ruohonen-Lerner, Bernard Monot, Neena Gill, Notis Marias un Pervenche Berès.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jean-Paul Denanot un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Jyrki Katainen un Gunnar Hökmark.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 30.11.2017. protokola 8.19. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 9.38.)


3. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 9.48.

Uzstājās Rosa Estaràs Ferragut par sēdes norisi.


4. Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošana (debates)

Ziņojums par Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošanu [2017/2127(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Helga Stevens (A8-0339/2017).

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Helga Stevens iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Rosa Estaràs Ferragut (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Julie Ward (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja) un Marek Plura PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā, Czesław Hoc ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Angelo Ciocca ENF grupas vārdā un Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts.

(Debašu turpinājums: 30.11.2017. protokola 6. punkts)


5. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Uzbekistānas parlamenta delegāciju, kuru vadīja senators Alisher Kurmanov un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


6. Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošana (debašu turpinājums)

(Debašu sākums: 30.11.2017. protokola 4. punkts)

Uzstājās Heinz K. Becker, Agnes Jongerius, Arne Gericke, Morten Løkkegaard, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Tim Aker, Gilles Lebreton, Lampros Fountoulis, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Davor Škrlec, Rolandas Paksas, Dieter-Lebrecht Koch, Brando Benifei, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Csaba Sógor, Soledad Cabezón Ruiz, Krzysztof Hetman, Biljana Borzan, Lara Comi, Francesc Gambús un Ivica Tolić.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Monika Beňová, Notis Marias, Jiří Maštálka, Lefteris Christoforou, Caterina Chinnici un Nicola Caputo.

Uzstājās Marianne Thyssen un Helga Stevens.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 30.11.2017. protokola 8.23. punkts.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


7. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu par nesenajiem teroristu uzbrukumiem Ēģiptē un izteica līdzjūtību upuru ģimenēm, kā arī apliecināja Parlamenta solidaritāti ar Ēģiptes iedzīvotājiem.

Viņš atgādināja, ka cīņa pret terorismu ir Eiropai un Āfrikai kopīgs jautājums, kā ticis uzsvērts ĀS un ES augstākā līmeņa sanāksmē Abidžanā.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.

°
° ° °

Uzstājās Doru-Claudian Frunzulică par 1. decembra — Rumānijas valsts svētku — atzīmēšanu.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2017. gadā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. decembra Lēmumu (ES) 2017/344 par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2017. gadā [COM(2017)0900 - C8-0408/2017 - 2017/2265(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jens Geier (A8-0372/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0452).


8.2. Budžeta grozījuma Nr. 6/2017 projekts "Maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums atbilstīgi izdevumu atjauninātajām prognozēm un ieņēmumu atjauninājumam (pašu resursi un naudas sodi)" (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2017 projektu: maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums atbilstīgi izdevumu atjauninātajām prognozēm un ieņēmumu atjauninājumam (pašu resursi un naudas sodi) [14275/2017 - C8-0417/2017- 2017/2217(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jens Geier (A8-0379/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts (P8_TA(2017)0453).


8.3. Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2018. gada vispārējā budžetā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2018. gada vispārējā budžetā [COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Inese Vaidere (A8-0371/2017).

(Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0454).


8.4. Elastības instrumenta izmantošana, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas [COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017).

(Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0455).


8.5. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/003 GR/Attica retail (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu Grieķijas pieteikumam — EGF/2017/003 GR/Attica retail [COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017).

(Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0456).


8.6. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/005 FI/Retail (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2017/005 FI/Retail) [COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Răzvan Popa (A8-0366/2017).

(Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0457).


8.7. 2018. gada budžeta procedūra (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras laikā apstiprināto kopīgo dokumentu par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Eiropas Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā budžeta jautājumos. Referenti: Siegfried Mureşan un Richard Ashworth (A8-0359/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOPĪGAIS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0458).

Uzstāšanās

Bruno Gollnisch uzstājās par deputātu imunitātes atcelšanas pieprasījumiem piemēroto procedūru un nākamo balsojumu par Laura Ferrara ziņojumu - A8-0363/2017 (priekšsēdētājs atgādināja, ka Parlaments balsos par ziņojumu).

Günther Oettinger (Komisijas loceklis) un Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) uzstājās pēc balsošanas par 2018. finanšu gadu.

Pirms 2018. finanšu gada budžeta parakstīšanas priekšsēdētājs sniedza šādu paziņojumu:

Kopīgo dokumentu, par ko tika panākta vienošanās Samierināšanas komitejā 2017. gada 18. novembrī, ir vienlaikus apstiprinājis gan Parlaments, gan Padome. Budžeta procedūra tika īstenota saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu. Līdz ar to 2018. finanšu gada budžeta procedūra ir uzskatāma par pabeigtu. Paziņoju, ka Savienības 2018. finanšu gada budžets ir pieņemts galīgajā variantā.”

Priekšsēdētājs parakstīja budžetu, klātesot BUDG komitejas priekšsēdētājam Jean Arthuis un referentiem par vispārējo budžetu Siegfried Mureşan, Richard Ashworth un Jens Geier.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece


8.8. Pieprasījums atcelt Ana Gomes imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Ana Gomes imunitāti [2017/2096(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Laura Ferrara (A8-0363/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0459).


8.9. Izmaiņas resursos, kas paredzēti ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un resursos, kas paredzēti mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz izmaiņām resursos, kas paredzēti ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un resursos, kas paredzēti mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” [COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0460).


8.10. ES un Ēģiptes nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: Ēģiptes dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku, kurā paredzēti noteikumi Ēģiptes Arābu Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) [11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0461).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.11. ES un Alžīrijas nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: Alžīrijas dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, kurā paredzēti noteikumi Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) [11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Sofia Sakorafa (A8-0354/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0462).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.12. ES un Jordānijas nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: Jordānijas dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, kurā paredzēti noteikumi Jordānijas Hāšimītu Karalistes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) [11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Sofia Sakorafa (A8-0355/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0463).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.13. Čīles, Islandes un Bahamu Salu pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro Rumāniju Eiropas Savienības interesēs akceptēt Čīles, Islandes un Bahamu Salu pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referents: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0464).


8.14. Panamas, Urugvajas, Kolumbijas un Salvadoras pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro Austriju un Rumāniju Eiropas Savienības interesēs akceptēt Panamas, Urugvajas, Kolumbijas un Salvadoras pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referents: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0465).


8.15. Sanmarīno pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro Horvātiju, Nīderlandi, Portugāli un Rumāniju Eiropas Savienības interesēs akceptēt Sanmarīno pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referents: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0466).


8.16. Gruzijas un Dienvidāfrikas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro Luksemburgu un Rumāniju Eiropas Savienības interesēs akceptēt Gruzijas un Dienvidāfrikas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referents: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0467).


8.17. Pārejas noteikumi, kurus paredz, lai mazinātu 9. SFPS ieviešanas ietekmi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, ziņošanas un informācijas atklāšanas prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Peter Simon (A8-0255/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0468).


8.18. Stabilitātes un miera veicināšanas instruments ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regulu (ES) Nr. 230/2014, ar ko izveido stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu [COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)] - Ārlietu komiteja. Referents: Arnaud Danjean (A8-0261/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0469.


8.19. Nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāte maksātnespējas hierarhijā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES groza attiecībā uz nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāti maksātnespējas hierarhijā [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0470).


8.20. Pievienotās vērtības nodokļa saistības pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā [COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2017)0471).


8.21. Administratīvā sadarbība un krāpšanas apkarošana pievienotās vērtības nodokļa jomā * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā [COM(2016)0755 - C8-0003/2017 - 2016/0371(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2017)0472).


8.22. Stāvoklis Jemenā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 un B8-0656/2017 (2017/2849(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0649/2017

(aizstāj B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 un B8-0655/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis un Daniel Caspar PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis un Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato un Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0473).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0656/2017 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Tunne Kelam ierosināja mutisku grozījumu M apsvērumam. Tā kā vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret šā mutiskā grozījuma ņemšanu vērā, to nepieņēma.


8.23. Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošanu [2017/2127(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Helga Stevens (A8-0339/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0474).


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Siegfried Mureşan un Richard Ashworth ziņojums - A8-0359/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Jiří Payne, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly un Stanislav Polčák

Arnaud Danjean ziņojums - A8-0261/2017
Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly un Stanislav Polčák

Rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Jemenā (2017/2849(RSP)) (B8-0649/2017)
Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Jan Zahradil, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins un Seán Kelly

Helga Stevens ziņojums - A8-0339/2017
Alex Mayer, Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil un Notis Marias


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


11. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums atcelt patstāvīgu ziņojumu (Reglamenta 52. pants)

CONT komiteja ir nolēmusi atcelt šādu patstāvīgu ziņojumu:

- Budžeta kontrole attiecībā uz NVO finansēšanu no ES budžeta (2015/2345(INI))
atzinums: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (Reglamenta 54. pants)

Nodošana komitejām (Reglamenta 53. pants)

LIBE komiteja

- 2016. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību: cīņa pret krāpšanu (2017/2216(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: CONT
atzinums: LIBE

AFET komiteja

- Turpmāka makrofinansiāla palīdzība Gruzijai (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: AFET

CONT komiteja

- Stāvoklis Ungārijā (saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūciju) (2017/2131(INL))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: FEMM, AFCO, CULT, CONT


12. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 21/2017, DEC 23/2017, DEC 24/2017, DEC 28/2017, DEC 29/2017 un DEC 30/2017, III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 28/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017 un DEC 33/2017, III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Tiesas apropriāciju pārvietojumiem INF 7/2017 un INF 8/2017.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Revīzijas palātas apropriāciju pārvietojumiem V/AB-11/C/17, V/AB-12/C/17, V/AB-13/C/17 un V/AB-14/C/17.


13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 8/2017, IV iedaļa — Tiesa (N8-0086/2017 - C8-0403/2017 – 2017/2261(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 33/2017 - III iedaļa - Komisija (N8-0088/2017 - C8-0405/2017 – 2017/2262(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 2/2017 — IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (N8-0089/2017 - C8-0406/2017 – 2017/2263(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Salvatore Domenico Pogliese. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par zaļo grāmatu attiecībā uz Eiropas kopīgās identitātes sekmēšanu (B8-0591/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Konstantinos Papadakis un Sotirios Zarianopoulos. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pilnu un tūlītēju kompensāciju piešķiršanu strādnieku mājsaimniecībām, mazām un vidējām lauku saimniecībām un pašnodarbinātām personām, ko skārušas dabas katastrofas (B8-0592/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nodokļu oāzēm (B8-0598/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Lorenzo Fontana. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kristiešu vajāšanu valstīs, kuru iedzīvotāju lielākā daļa ir musulmaņi (B8-0599/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET


14. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu un iepriekšējās dienas sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


15. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2017. gada 11. decembra līdz 2017. gada 14. decembrim.


16. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 12.43.


17. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Coelho, Crowley, Händel, Karlsson, Lalonde, Matias, Punset

Juridisks paziņojums - Privātuma politika