Index 
Notulen
PDF 255kWORD 74k
Donderdag 30 november 2017 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde ***I (debat)
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps (debat)
 5.Welkomstwoord
 6.Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps (voortzetting van het debat)
 7.Verklaring van de Voorzitter
 8.Stemmingen
  
8.1.Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen en geldboeten) (stemming)
  
8.3.Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting voor 2018 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de aanhoudende uitdagingen met betrekking tot migratie, de instroom van vluchtelingen en veiligheidsdreigingen (stemming)
  
8.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/003 GR/Attica detailhandel (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/005 FI/Detailhandel (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.7.Begrotingsprocedure 2018 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.8.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ana Gomes (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.9.Wijzigingen in de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en in de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.10.Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Egypte: deelname van Egypte aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.11.Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Algerije: deelname van Algerije aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.12.Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Jordanië: deelname van Jordanië aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.13.Toetreding van Chili, IJsland en de Bahama's tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.14.Toetreding van Panama, Uruguay, Colombia en El Salvador tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.15.Toetreding van San Marino tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.16.Toetreding van Georgië en Zuid-Afrika tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.17.Overgangsregelingen ter beperking van de gevolgen van de invoering van IFRS 9 ***I (stemming)
  
8.18.Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede ***I (stemming)
  
8.19.Rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde ***I (stemming)
  
8.20.Btw-verplichtingen voor de verlening van diensten en de verkoop van goederen op afstand * (stemming)
  
8.21.Administratieve samenwerking en bestrijding van fraude op het gebied van belasting over de toegevoegde waarde * (stemming)
  
8.22.De situatie in Jemen (stemming)
  
8.23.Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Besluiten inzake bepaalde documenten
 12.Kredietoverschrijvingen
 13.Ingekomen stukken
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 15.Rooster van de volgende vergaderingen
 16.Sluiting van de vergadering
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

Gunnar Hökmark leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pedro Silva Pereira, namens de S&D-Fractie, Brian Hayes, namens de PPE-Fractie, Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Paul Tang, Pirkko Ruohonen-Lerner, Bernard Monot, Neena Gill, Notis Marias en Pervenche Berès.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jean-Paul Denanot en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Gunnar Hökmark.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.19 van de notulen van 30.11.2017.

(De vergadering wordt om 09.38 uur onderbroken.)


3. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 09.48 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Rosa Estaràs Ferragut over het verloop van de vergadering.


4. Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps [2017/2127(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Helga Stevens (A8-0339/2017)

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Helga Stevens leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Rosa Estaràs Ferragut (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Julie Ward (rapporteur voor advies van de Commissie CULT) en Marek Plura, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Angelo Ciocca, namens de ENF-Fractie, en Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid.

(Vervolg van het debat: punt 6 van de notulen van 30.11.2017)


5. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement de door senator Alisher Koermanov geleide delegatie van het Parlement van de Republiek Oezbekistan, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


6. Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps (voortzetting van het debat)

(Begin van het debat: punt 4 van de notulen van 30.11.2017)

Het woord wordt gevoerd door Heinz K. Becker, Agnes Jongerius, Arne Gericke, Morten Løkkegaard, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Tim Aker, Gilles Lebreton, Lampros Fountoulis, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Davor Škrlec, Rolandas Paksas, Dieter-Lebrecht Koch, Brando Benifei, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Csaba Sógor, Soledad Cabezón Ruiz, Krzysztof Hetman, Biljana Borzan, Lara Comi, Francesc Gambús en Ivica Tolić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Monika Beňová, Notis Marias, Jiří Maštálka, Lefteris Christoforou, Caterina Chinnici en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Helga Stevens.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.23 van de notulen van 30.11.2017.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


7. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de recente terreuraanslagen in Egypte en uit namens het Parlement zijn medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers en zijn solidariteit met de Egyptische bevolking.

Hij herinnert eraan dat de strijd tegen terreur een gezamenlijke zaak is van Europa en Afrika, zoals benadrukt tijdens de topontmoeting tussen de AU en de EU in Abidjan.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, over de herdenkingen van 1 december, de nationale feestdag van Roemenië.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2017/344 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 over de gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 [COM(2017)0900 - C8-0408/2017 - 2017/2265(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jens Geier (A8-0372/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0452)


8.2. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen en geldboeten) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen en geldboeten) [14275/2017 - C8-0417/2017- 2017/2217(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jens Geier (A8-0379/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen (P8_TA(2017)0453)


8.3. Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting voor 2018 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2018 [COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Inese Vaidere (A8-0371/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0454)


8.4. Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de aanhoudende uitdagingen met betrekking tot migratie, de instroom van vluchtelingen en veiligheidsdreigingen (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen [COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0455)


8.5. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/003 GR/Attica detailhandel (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Griekenland – EGF/2017/003 GR/Attica detailhandel) [COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0456)


8.6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/005 FI/Detailhandel (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ingevolge een aanvraag van Finland – EGF/2017/005 FI/Detailhandel [COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Răzvan Popa (A8-0366/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0457)


8.7. Begrotingsprocedure 2018 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het gemeenschappelijk ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, goedgekeurd door het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure. Rapporteurs: Siegfried Mureşan en Richard Ashworth (A8-0359/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEMEENSCHAPPELIJKE ONTWERPTEKST

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0458)

Het woord werd gevoerd door:

Bruno Gollnisch over de procedure die wordt toegepast op verzoeken om opheffing van de immuniteit van leden van het Parlement en over de komende stemming over het verslag Laura Ferrara - A8-0363/2017 (de Voorzitter brengt in herinnering dat het Parlement over het verslag zal stemmen).

Günther Oettinger (lid van de Commissie) en Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad), na de stemming, over de begrotingsprocedure 2018.

Alvorens de begroting voor het begrotingsjaar 2018 te ondertekenen, legt de Voorzitter de volgende verklaring af:

"De gemeenschappelijke tekst die is opgesteld in het bemiddelingscomité op 18 november 2017, is goedgekeurd door zowel het Parlement als de Raad. De begrotingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De begrotingssprocedure voor het begrotingsjaar 2018 wordt dus geacht te zijn afgesloten. Ik verklaar dat de begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2018 definitief is aangenomen."

De Voorzitter gaat over tot de ondertekening van de begroting in aanwezigheid van Jean Arthuis, voorzitter van de Commissie BUDG, alsook van Siegfried Mureşan, Richard Ashworth en Jens Geier, rapporteurs voor de algemene begroting.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter


8.8. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ana Gomes (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ana Gomes [2017/2096(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0363/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0459)


8.9. Wijzigingen in de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en in de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de wijzigingen in de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en in de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" [COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0460)


8.10. Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Egypte: deelname van Egypte aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Arabische Republiek Egypte, waarin de voorwaarden voor de deelname van de Arabische Republiek Egypte aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld [11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0461)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.11. Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Algerije: deelname van Algerije aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Democratische Volksrepubliek Algerije, waarin de voorwaarden voor de deelname van de Democratische Volksrepubliek Algerije aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld [11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Sofia Sakorafa (A8-0354/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0462)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.12. Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Jordanië: deelname van Jordanië aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, waarin de voorwaarden voor de deelname van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld [11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Sofia Sakorafa (A8-0355/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0463)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.13. Toetreding van Chili, IJsland en de Bahama's tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Roemenië wordt gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Chili, IJsland en de Bahama's tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden [COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

WETGEVENDE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0464)


8.14. Toetreding van Panama, Uruguay, Colombia en El Salvador tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Panama, Uruguay, Colombia en El Salvador tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden [COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

WETGEVENDE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0465)


8.15. Toetreding van San Marino tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Kroatië, Nederland, Portugal en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van San Marino tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden [COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

WETGEVENDE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0466)


8.16. Toetreding van Georgië en Zuid-Afrika tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Luxemburg en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Georgië en Zuid-Afrika tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden [COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

WETGEVENDE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0467)


8.17. Overgangsregelingen ter beperking van de gevolgen van de invoering van IFRS 9 ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 met betrekking tot de hefboomratio, de netto stabiele financieringsratio, de behoefte aan eigen vermogen en in aanmerking komende passiva, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Peter Simon (A8-0255/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0468)


8.18. Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 230/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede [COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0469


8.19. Rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0470)


8.20. Btw-verplichtingen voor de verlening van diensten en de verkoop van goederen op afstand * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen [COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2017)0471)


8.21. Administratieve samenwerking en bestrijding van fraude op het gebied van belasting over de toegevoegde waarde * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde [COM(2016)0755 - C8-0003/2017 - 2016/0371(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2017)0472)


8.22. De situatie in Jemen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 en B8-0656/2017 (2017/2849(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0649/2017

(ter vervanging van B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 en B8-0655/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis en Daniel Caspar, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis en Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato en Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0473)

(Ontwerpresolutie B8-0656/2017 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Tunne Kelam dient een mondeling amendement in op overweging M. Aangezien meer dan 40 parlementsleden zich verzetten tegen de inoverwegingneming van dit mondeling amendement, wordt het niet aanvaard.


8.23. Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps [2017/2127(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Helga Stevens (A8-0339/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0474)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Siegfried Mureşan en Richard Ashworth - A8-0359/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Jiří Payne, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly en Stanislav Polčák

Verslag Arnaud Danjean - A8-0261/2017
Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly en Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie over de situatie in Jemen (2017/2849(RSP)) (B8-0649/2017)
Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Jan Zahradil, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins en Seán Kelly

Verslag Helga Stevens - A8-0339/2017
Alex Mayer, Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil en Notis Marias.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


11. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit een initiatiefverslag terug te trekken (artikel 52 van het Reglement)

De Commissie CONT besluit het volgende initiatiefverslag terug te trekken:

- De begrotingscontrole van uit de EU-begroting gefinancierde ngo's (2015/2345(INI))
advies: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (artikel 54 van het Reglement)

Aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie LIBE

- Jaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (2017/2216(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: CONT
advies: LIBE

Commissie AFET

- Verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: INTA
advies: AFET

Commissie CONT

- De situatie in Hongarije (naar aanleiding van de resolutie van het Europees Parlement van 17 mei 2017) (2017/2131(INL))
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE
advies: FEMM, AFCO, CULT, CONT


12. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van de kredietoverschrijdingen DEC 21/2017, DEC 23/2017, DEC 24/2017, DEC 28/2017 DEC 29/2017 en DEC 30/2017 - Afdeling III - Commissie

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten kredietoverschrijvingen van de Europese Commissie DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 28/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017 en DEC 33/2017 - Afdeling III – Commissie, goed te keuren

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijvingen van het Hof van Justitie INF 7/2017 en INF 8/2017

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijvingen van het Europese Rekenkamer V/AB-11/C/17, V/AB-12/C/17, V/AB-13/C/17 en V/AB-14/C/17.


13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor kredietoverschrijving INF 8/2017 - Afdeling IV - Hof van Justitie (N8-0086/2017 - C8-0403/2017 - 2017/2261(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 33/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0088/2017 - C8-0405/2017 - 2017/2262(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving nr. 2/2017 - Afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (N8-0089/2017 - C8-0406/2017 - 2017/2263(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

2) van de leden, ontwerpresolutie (artikel 133 van het Reglement)

- Salvatore Domenico Pogliese. Ontwerpresolutie over een groenboek inzake de opwaardering van de gemeenschappelijke Europese identiteit (B8-0591/2017)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Konstantinos Papadakis en Sotirios Zarianopoulos. Ontwerpresolutie over volledige en directe vergoedingen voor arbeidersgezinnen, kleine en middelgrote landbouwondernemingen en kleine zelfstandigen die getroffen zijn door natuurrampen (B8-0592/2017)

verwezen naar

bevoegd :

REGI

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over belastingparadijzen (B8-0598/2017)

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over de bescherming van vervolgde christenen in landen met een islamitische meerderheid (B8-0599/2017)

verwezen naar

bevoegd :

AFET


14. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering en de notulen van de vergadering van gisteren aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


15. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 11 t/m 14 december 2017.


16. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.43 uur gesloten.


17. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Coelho, Crowley, Händel, Karlsson, Lalonde, Matias, Punset

Juridische mededeling - Privacybeleid