Indeks 
Protokół
PDF 257kWORD 74k
Czwartek, 30 listopada 2017 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Stopień uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym ***I (debata)
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (debata)
 5.Oficjalne powitanie
 6.Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (ciąg dalszy debaty)
 7.Oświadczenie Przewodniczącego
 8.Głosowanie
  
8.1.Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Projekt budżetu korygującego nr 6/2017: Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne i grzywny) (głosowanie)
  
8.3.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej do celów płatności zaliczkowych w ramach budżetu ogólnego Unii na rok 2018 (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących stawieniu czoła obecnym wyzwaniom związanym z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami dla bezpieczeństwa (głosowanie)
  
8.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Grecji nr EGF/2017/003 GR/Attica retail (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.6.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię EGF/2017/005 FI/Retail (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.7.Procedura budżetowa na rok 2018 (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.8.Wniosek o uchylenie immunitetu Any Gomes (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.9.Zmiany w zakresie zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, inwestycji na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz celu „Europejska współpraca terytorialna” ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.10.Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu, określająca warunki uczestnictwa Arabskiej Republiki Egiptu w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.11.Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, określająca warunki uczestnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.12.Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, określająca warunki uczestnictwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.13.Przystąpienie Chile, Islandii i Bahamów do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.14.Przystąpienie Panamy, Urugwaju, Kolumbii i Salwadoru do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.15.Przystąpienie San Marino do Konwencji haskiej z 1980r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.16.Przystąpienie Gruzji i Republiki Południowej Afryki do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.17.Okres przejściowy w celu złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 ***I (głosowanie)
  
8.18.Ustanowienie Instrumentu na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju ***I (głosowanie)
  
8.19.Stopień uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym ***I (głosowanie)
  
8.20.Zobowiązania wynikające z podatku od wartości dodanej od świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość * (głosowanie)
  
8.21.Współpraca administracyjna oraz zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej * (głosowanie)
  
8.22.Sytuacja w Jemenie (głosowanie)
  
8.23.Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 12.Przesunięcie środków
 13.Składanie dokumentów
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Zamknięcie posiedzenia
 17.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Stopień uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

Gunnar Hökmark przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Pedro Silva Pereira w imieniu grupy S&D, Brian Hayes w imieniu grupy PPE, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Paul Tang, Pirkko Ruohonen-Lerner, Bernard Monot, Neena Gill, Notis Marias i Pervenche Berès.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jean-Paul Denanot i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Jyrki Katainen i Gunnar Hökmark.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.19 protokołu z dnia 30.11.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 9.38.)


3. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 9.48.

Głos zabrała Rosa Estaràs Ferragut w sprawie przebiegu posiedzenia.


4. Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (debata)

Sprawozdanie z wdrażania europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności [2017/2127(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Helga Stevens (A8-0339/2017)

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Helga Stevens przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Rosa Estaràs Ferragut (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Julie Ward (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT) i Marek Plura w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Angelo Ciocca w imieniu grupy ENF, i Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 6 protokołu z dnia 30.11.2017)


5. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację parlamentu Republiki Uzbekistanu pod przewodnictwem senatora Aliszera Kurmanowa. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.


6. Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (ciąg dalszy debaty)

(Poczatek debaty: pkt 4 protokołu z dnia 30.11.2017)

Głos zabrali: Heinz K. Becker, Agnes Jongerius, Arne Gericke, Morten Løkkegaard, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Tim Aker, Gilles Lebreton, Lampros Fountoulis, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Davor Škrlec, Rolandas Paksas, Dieter-Lebrecht Koch, Brando Benifei, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Csaba Sógor, Soledad Cabezón Ruiz, Krzysztof Hetman, Biljana Borzan, Lara Comi, Francesc Gambús i Ivica Tolić.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Monika Beňová, Notis Marias, Jiří Maštálka, Lefteris Christoforou, Caterina Chinnici i Nicola Caputo.

Głos zabrały: Marianne Thyssen i Helga Stevens.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.23 protokołu z dnia 30.11.2017.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


7. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie w sprawie niedawnych ataków terrorystycznych w Egipcie oraz skierował do rodzin ofiar wyrazy współczucia i w imieniu Parlamentu wyraził solidarność z ludem egipskim.

Przypomniał, że walka z terroryzmem jest wspólnym wyzwaniem Europy i Afryki, co podkreślono podczas szczytu UA-UE w Abidżanie.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

°
° ° °

Głos zabrał Doru-Claudian Frunzulică, w sprawie obchodów rocznicy 1 grudnia, święta narodowego Rumunii.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/344 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. [COM(2017)0900 - C8-0408/2017 - 2017/2265(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0372/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0452)


8.2. Projekt budżetu korygującego nr 6/2017: Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne i grzywny) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017: Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne i grzywny) [14275/2017 - C8-0417/2017- 2017/2217(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0379/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI i POPRAWKI

Przyjęto (P8_TA(2017)0453)


8.3. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej do celów płatności zaliczkowych w ramach budżetu ogólnego Unii na rok 2018 (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej do celów płatności zaliczkowych w ramach budżetu ogólnego Unii na rok 2018 [COM(2017)0270 - C8-0161/2017- 2017/2076(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Inese Vaidere (A8-0371/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0454)


8.4. Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących stawieniu czoła obecnym wyzwaniom związanym z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami dla bezpieczeństwa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących stawieniu czoła obecnym wyzwaniom związanym z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami dla bezpieczeństwa [COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0455)


8.5. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Grecji nr EGF/2017/003 GR/Attica retail (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Grecji nr EGF/2017/003 GR/Attica retail [COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0456)


8.6. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię EGF/2017/005 FI/Retail (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczacego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię EGF/2017/005 FI/Retail [COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Răzvan Popa (A8-0366/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0457)


8.7. Procedura budżetowa na rok 2018 (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do budżetowego komitetu pojednawczego. Współsprawozdawcy: Siegfried Mureşan i Richard Ashworth (A8-0359/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0458)

Wystąpienia

Bruno Gollnisch w sprawie procedury stosowanej do wniosków o uchylenie immunitetu posłów i nadchodzącego głosowania nad sprawozdaniem Laury Ferrary - A8-0363/2017 (Przewodniczący przypomniał, że Parlament będzie głosował nad sprawozdaniem).

Günther Oettinger (członek Komisji) i Matti Maasikas (Urzędujący Przewodniczący Rady), po głosowaniu, w sprawie roku budżetowego 2018.

Przed podpisaniem budżetu na rok budżetowy 2018 Przewodniczący złożył następujące oświadczenie:

Wspólny tekst uzyskany przez komitet pojednawczy w dniu 18 listopada 2017 r. został zatwierdzony zarówno przez Parlament, jak i przez Radę. Procedurę budżetową przeprowadzono zgodnie z art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Procedurę budżetową na rok budżetowy 2018 można więc uznać za zakończoną. Niniejszym ogłaszam, że budżet Unii na rok budżetowy 2018 został ostatecznie przyjęty.”

Przewodniczący przystąpił do podpisania budżetu w obecności Jeana Arthuis, przewodniczącego komisji BUDG, oraz Siegfrieda Mureşana, Richarda Ashwortha i Jensa Geiera, sprawozdawców ds. budżetu ogólnego.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca


8.8. Wniosek o uchylenie immunitetu Any Gomes (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Any Gomes [2017/2096(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0363/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0459)


8.9. Zmiany w zakresie zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, inwestycji na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz celu „Europejska współpraca terytorialna” ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zmian zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zasobów na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i na cel „Europejska współpraca terytorialna” [COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0460)


8.10. Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu, określająca warunki uczestnictwa Arabskiej Republiki Egiptu w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu, określającej warunki uczestnictwa Arabskiej Republiki Egiptu w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) [11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0461)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.11. Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, określająca warunki uczestnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, określającej warunki uczestnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) [11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Sofia Sakorafa (A8-0354/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0462)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.12. Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, określająca warunki uczestnictwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, określającej warunki uczestnictwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w partnerstwie dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) [11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Sofia Sakorafa (A8-0355/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0463)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.13. Przystąpienie Chile, Islandii i Bahamów do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Chile, Islandii i Bahamów do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0464)


8.14. Przystąpienie Panamy, Urugwaju, Kolumbii i Salwadoru do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Panamy, Urugwaju, Kolumbii i Salwadoru do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0465)


8.15. Przystąpienie San Marino do Konwencji haskiej z 1980r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Królestwo Niderlandów, Portugalię i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie San Marino do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0466)


8.16. Przystąpienie Gruzji i Republiki Południowej Afryki do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Luksemburg i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Gruzji i Republiki Południowej Afryki do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0467)


8.17. Okres przejściowy w celu złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Peter Simon (A8-0255/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0468)


8.18. Ustanowienie Instrumentu na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 230/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju [COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0469


8.19. Stopień uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0470)


8.20. Zobowiązania wynikające z podatku od wartości dodanej od świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych zobowiązań wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość [COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono w formie poprawionej (P8_TA(2017)0471)


8.21. Współpraca administracyjna oraz zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej [COM(2016)0755 - C8-0003/2017 - 2016/0371(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono w formie poprawionej (P8_TA(2017)0472)


8.22. Sytuacja w Jemenie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 i B8-0656/2017 (2017/2849(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0649/2017

(zastępujący B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 i B8-0655/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis i Daniel Caspar, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Knut Fleckenstein, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis i Maria Lidia Senra Rodríguez, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato i Alyn Smith, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0473)

(Projekt rezolucji B8-0656/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Tunne Kelam złożył poprawkę ustną do motywu M. Jako że uwzględnieniu tej poprawki ustnej sprzeciwiło się ponad 40 posłów, nie została ona przyjęta.


8.23. Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (głosowanie)

Sprawozdanie z wdrażania europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności [2017/2127(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Helga Stevens (A8-0339/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0474)


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Siegfried Mureşan i Richard Ashworth - A8-0359/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Jiří Payne, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Arnaud Danjean - A8-0261/2017
Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly i Stanislav Polčák

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Jemenie (2017/2849(RSP)) (B8-0649/2017)
Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Jan Zahradil, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Sprawozdanie Helga Stevens - A8-0339/2017
Alex Mayer, Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil i Notis Marias.


10. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


11. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie wycofania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

Komisja CONT postanowiła wycofać następujące sprawozdanie INI:

- Kontrola budżetowa finansowania organizacji pozarządowych z budżetu UE (2015/2345(INI))
opinia: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (art. 54 Regulaminu)

Przekazanie komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja LIBE

- Sprawozdanie roczne za rok 2016 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (2017/2216(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. CONT
opinia: LIBE

komisja AFET

- Dalsza pomoc makrofinansowa dla Gruzji (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. INTA
opinia: AFET

komisja CONT

- Sytuacja na Węgrzech (w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2017 r.) (2017/2131(INL))
odesłano do komisji przedm. właśc. LIBE
opinia: FEMM, AFCO, CULT, CONT


12. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięć środków DEC 21/2017, DEC 23/2017, DEC 24/2017, DEC 28/2017 DEC 29/2017 i DEC 30/2017 - Sekcja III - Komisja

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcia środków Komisji Europejskiej DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 28/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017 i DEC 33/2017 - Sekcja III - Komisja

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie wyrażać sprzeciwu w związku z przesunięciem środków Trybunału Sprawiedliwości INF 7/2017 i INF 8/2017

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie wyrażać sprzeciwu w związku z przesunięciem środków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego V/AB-11/C/17, V/AB-12/C/17, V/AB-13/C/17 i V/AB-14/C/17.


13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 8/2017 - Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości (N8-0086/2017 - C8-0403/2017 - 2017/2261(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 33/2017 - Sekcja III - Komisja (N8-0088/2017 - C8-0405/2017 - 2017/2262(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 2/2017 - Sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych (N8-0089/2017 - C8-0406/2017 - 2017/2263(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez posłów, projekt rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Salvatore Domenico Pogliese. Projekt rezolucji w sprawie zielonej księgi podkreślającej wartość wspólnej tożsamości europejskiej (B8-0591/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Konstantinos Papadakis i Sotirios Zarianopoulos. Projekt rezolucji w sprawie bezzwłocznych i pełnych odszkodowań dla robotniczych gospodarstw domowych, małych i średnich gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw indywidualnych dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych (B8-0592/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie rajów podatkowych (B8-0598/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Lorenzo Fontana. Projekt rezolucji w sprawie obrony chrześcijan prześladowanych w krajach, w których większość stanowią muzułmanie (B8-0599/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET


14. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia wraz z protokołem wczorajszego posiedzenia zostaną poddane pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


15. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 11 do 14 grudnia 2017 r.


16. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.43.


17. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Coelho, Crowley, Händel, Karlsson, Lalonde, Matias, Punset

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności