Index 
Proces-verbal
PDF 252kWORD 74k
Joi, 30 noiembrie 2017 - Bruxelles
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență ***I (dezbatere)
 3.Reluarea ședinței
 4.Implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități (dezbatere)
 5.Urări de bun venit
 6.Implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități (continuarea dezbaterii)
 7.Declarația Președintelui
 8.Votare
  8.1.Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.2.Proiect de buget rectificativ nr. 6/2017 - Reducerea creditelor de plată și de angajament în conformitate cu previziunile actualizate de cheltuieli și cu actualizarea veniturilor (resurse proprii și amenzi) (vot)
  8.3.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2018 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.4.Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (vot)
  8.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/003 GR/Attica retail (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.6.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/005 FI/Comerț cu amănuntul (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.7.Procedura bugetară 2018 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.8.Cerere de ridicare a imunității Anei Gomes (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.9.Modificările resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială și a resurselor pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.10.Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Egipt: participarea Egiptului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.11.Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Algeria: participarea Algeriei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.12.Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Iordania: participarea Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.13.Aderarea Republicii Chile, a Republicii Islanda și a Republicii Bahamas la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.14.Aderarea Republicii Panama, a Republicii Uruguay, a Republicii Columbia și a Republicii El Salvador la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.15.Aderarea Republicii San Marino la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.16.Aderarea Georgiei și a Africii de Sud la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.17.Aranjamentele tranzitorii pentru diminuarea impactului introducerii IFRS 9 ***I (vot)
  8.18.Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace ***I (vot)
  8.19.Rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență ***I (vot)
  8.20.Anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță * (vot)
  8.21.Cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată * (vot)
  8.22.Situația din Yemen (vot)
  8.23.Implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Decizii privind anumite documente
 12.Transferuri de credite
 13.Depunere de documente
 14.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 15.Calendarul următoarelor ședințe
 16.Închiderea lucrărilor ședinței
 17.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Lucrările ședinței au fost deschise la ora 9.00.


2. Rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

Gunnar Hökmark și-a prezentat raportul.

A intervenit Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Pedro Silva Pereira, în numele Grupului S&D, Brian Hayes, în numele Grupului PPE, Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, Paul Tang, Pirkko Ruohonen-Lerner, Bernard Monot, Neena Gill, Notis Marias și Pervenche Berès.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jean-Paul Denanot și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Jyrki Katainen și Gunnar Hökmark.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.19 al PV din 30.11.2017.

(Ședința a fost suspendată la ora 9.38.)


3. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 9.48.

A intervenit Rosa Estaràs Ferragut cu privire la desfășurarea ședinței.


4. Implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități (dezbatere)

Raport referitor la implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități [2017/2127(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Helga Stevens (A8-0339/2017)

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Helga Stevens și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Rosa Estaràs Ferragut (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Julie Ward (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT) și Marek Plura, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Angelo Ciocca, în numele Grupului ENF, și Sotirios Zarianopoulos, neafiliat.

(Urmarea dezbaterii: punctul 6 al PV din 30.11.2017)


5. Urări de bun venit

Președintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegației Parlamentului Republicii Uzbekistan, condusă de către senatorul Alișer Kurmanov, care a luat loc în tribuna oficială.


6. Implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități (continuarea dezbaterii)

(Începerea dezbaterii: punctul 4 al PV din 30.11.2017)

Au intervenit: Heinz K. Becker, Agnes Jongerius, Arne Gericke, Morten Løkkegaard, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Tim Aker, Gilles Lebreton, Lampros Fountoulis, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Davor Škrlec, Rolandas Paksas, Dieter-Lebrecht Koch, Brando Benifei, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Csaba Sógor, Soledad Cabezón Ruiz, Krzysztof Hetman, Biljana Borzan, Lara Comi, Francesc Gambús și Ivica Tolić.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Monika Beňová, Notis Marias, Jiří Maštálka, Lefteris Christoforou, Caterina Chinnici și Nicola Caputo.

Au intervenit Marianne Thyssen și Helga Stevens.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.23 al PV din 30.11.2017.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


7. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație cu privire la recentele atentate teroriste din Egipt și a transmis condoleanțele și solidaritatea Parlamentului familiilor victimelor.

El a subliniat că lupta împotriva terorismului este o cauză comună a Europei și a Africii, după cum s-a subliniat la summitul UA-UE care a avut loc ieri și azi la Abidjan.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.

°
° ° °

A intervenit Doru-Claudian Frunzulică, cu privire la comemorarea zilei de 1 decembrie, Ziua națională a României.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2017/344 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017 [COM(2017)0900 - C8-0408/2017 - 2017/2265(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Jens Geier (A8-0372/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0452)


8.2. Proiect de buget rectificativ nr. 6/2017 - Reducerea creditelor de plată și de angajament în conformitate cu previziunile actualizate de cheltuieli și cu actualizarea veniturilor (resurse proprii și amenzi) (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2017 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017: reducerea creditelor de plată și de angajament în funcție de previziunile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii și amenzi) [14275/2017 - C8-0417/2017- 2017/2217(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Jens Geier (A8-0379/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE și AMENDAMENTE

Adoptat (P8_TA(2017)0453)


8.3. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2018 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2018 [COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Inese Vaidere (A8-0371/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0454)


8.4. Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității [COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0455)


8.5. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/003 GR/Attica retail (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Greciei – EGF/2017/003 GR/Attica retail [COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0456)


8.6. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/005 FI/Comerț cu amănuntul (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Finlanda – EGF/2017/005 FI/Comerț cu amănuntul) [COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Răzvan Popa (A8-0366/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0457)


8.7. Procedura bugetară 2018 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 aprobat de Comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Delegația Parlamentului European la Comitetul de conciliere bugetară. Raportori: Siegfried Mureşan și Richard Ashworth (A8-0359/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECTUL COMUN

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0458)

Intervenții

Bruno Gollnisch cu privire la procedura aplicată cererilor privind ridicarea imunității deputaților și votul următor asupra raportului Laura Ferrara - A8-0363/2017 (Președintele a reamintit că Parlamentul va vota asupra raportului).

Günther Oettinger (membru al Comisiei) și Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului), după vot, asupra exercițiului bugetar 2018.

Înainte de semnarea bugetului pentru exercițiul financiar 2018, Președintele a făcut următoarea declarație:

„Textul comun care a fost convenit în cadrul comitetului de conciliere la 18 noiembrie 2017 a fost aprobată atât de către Parlament, cât și de către Consiliu. Procedura bugetară a fost pusă în aplicare în conformitate cu articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Procedura bugetară pentru exercițiul financiar 2018 poate fi astfel considerat încheiată. Declar că bugetul Uniunii pentru exercițiul financiar 2018 a fost adoptat în mod definitiv.”

Președintele a procedat la semnarea bugetului în prezența lui Jean Arthuis, președintele Comisiei BUDG, precum și a lui Siegfried Mureşan, Richard Ashworth și Jens Geier, raportori pentru bugetul general.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă


8.8. Cerere de ridicare a imunității Anei Gomes (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității Anei Gomes [2017/2096(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Laura Ferrara (A8-0363/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0459)


8.9. Modificările resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială și a resurselor pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește modificările resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială și a resurselor pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană [COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE A COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0460)


8.10. Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Egipt: participarea Egiptului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) [11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0461)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.11. Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Algeria: participarea Algeriei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Algeriene Democratice și Populare la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) [11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Sofia Sakorafa (A8-0354/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0462)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.12. Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Iordania: participarea Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Regatului Hașemit al Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) [11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Sofia Sakorafa (A8-0355/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0463)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.13. Aderarea Republicii Chile, a Republicii Islanda și a Republicii Bahamas la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii Chile, a Republicii Islanda și a Republicii Bahamas la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0464)


8.14. Aderarea Republicii Panama, a Republicii Uruguay, a Republicii Columbia și a Republicii El Salvador la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii Panama, a Republicii Uruguay, a Republicii Columbia și a Republicii El Salvador la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0465)


8.15. Aderarea Republicii San Marino la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Croației, Portugaliei, României și Țărilor de Jos să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii San Marino la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0466)


8.16. Aderarea Georgiei și a Africii de Sud la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Luxemburgului și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Georgiei și a Africii de Sud la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0467)


8.17. Aranjamentele tranzitorii pentru diminuarea impactului introducerii IFRS 9 ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărțile centrale, expunerile față de organismele de plasament colectiv, expunerile mari, cerințele de raportare și publicare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Peter Simon (A8-0255/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0468)


8.18. Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace. [COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0469


8.19. Rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0470)


8.20. Anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță [COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2017)0471)


8.21. Cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentulu (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată [COM(2016)0755 - C8-0003/2017 - 2016/0371(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2017)0472)


8.22. Situația din Yemen (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017 și B8-0656/2017 (2017/2849(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0649/2017

(care înlocuiește B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017 și B8-0655/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis și Daniel Caspar, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis și Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato și Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0473)

(Propunerea de rezoluție B8-0656/2017 a devenit caducă.)

Intervenții

Tunne Kelam a prezentat un amendament oral la considerentul M. Având în vedere că peste 40 de deputați s-au opus luării în considerare a acestui amendament oral, acesta nu a fost reținut.


8.23. Implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități (vot)

Raport referitor la implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități [2017/2127(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Helga Stevens (A8-0339/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0474)


9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Siegfried Mureşan și Richard Ashworth - A8-0359/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Jiří Payne, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly și Stanislav Polčák

Raport Arnaud Danjean - A8-0261/2017
Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly și Stanislav Polčák

Propunere de rezoluție referitoare la situația din Yemen (2017/2849(RSP)) (B8-0649/2017)
Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Jan Zahradil, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins și Seán Kelly

Raport Helga Stevens - A8-0339/2017
Alex Mayer, Krisztina Morvai, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil și Notis Marias.


10. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


11. Decizii privind anumite documente

Decizie de retragere a unui raport din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

Comisia CONT a hotărât să retragă următorul raport INI:

- Controlul bugetar al finanțării ONG-urilor din bugetul UE (2015/2345(INI))
avis: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Sesizarea comisiilor (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

LIBE

- Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (2017/2216(INI))
retrimis comisiei competente: CONT
aviz: LIBE

AFET

- Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))
retrimis comisiei competente: INTA
aviz: AFET

CONT

- Situația din Ungaria (în urma Rezoluției Parlamentului European din 17 mai 2017) (2017/2131(INL))
retrimis comisiei competente: LIBE
aviz: FEMM, AFCO, CULT, CONT


12. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferurilor de credite DEC 21/2017, DEC 23/2017, DEC 24/2017, DEC 28/2017 DEC 29/2017 și DEC 30/2017 — Secțiunea III — Comisia

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 28/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017 și DEC 33/2017— Secțiunea III — Comisia

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu prezinte obiecții față de transferurile de credite ale Curții de Justiție INF 7/2017 și INF 8/2017

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu prezinte obiecții față de transferurile de credite ale Curții de Conturi Europene nr. V/AB-11/C/17, V/AB-12/C/17, V/AB-13/C/17 și V/AB-14/C/17.


13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de transfer de credite INF 8/2017 - Secțiunea IV - Curtea de Justiție (N8-0086/2017 - C8-0403/2017 - 2017/2261(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 33/2017 - Sectiunea III - Comisie (N8-0088/2017 - C8-0405/2017 - 2017/2262(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite nr. 2/2017 - Secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (N8-0089/2017 - C8-0406/2017 - 2017/2263(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

2) de către deputați:, propunere de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Salvatore Domenico Pogliese. Propunere de rezoluție referitoare la o Carte verde pentru valorizarea identității europene comune (B8-0591/2017)

retrimis

comisiei competente :

CULT

- Konstantinos Papadakis Sotirios Zarianopoulos. Propunere de rezoluție referitoare la compensarea integrală și imediată a gospodăriilor, a agricultorilor mici și mijlocii și a micilor întreprinzători afectați de catastrofe naturale (B8-0592/2017)

retrimis

comisiei competente :

REGI

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la paradisurile fiscale (B8-0598/2017)

retrimis

comisiei competente :

ECON

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluție referitoare la apărarea creștinilor persecutați în țările majoritar musulmane (B8-0599/2017)

retrimis

comisiei competente :

AFET


14. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe și procesul-verbal al ședinței precedente vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


15. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 11 și 14 decembrie 2017.


16. Închiderea lucrărilor ședinței

Lucrările ședinței au fost închise la ora 12.43.


17. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Coelho, Crowley, Händel, Karlsson, Lalonde, Matias, Punset

Aviz juridic - Politica de confidențialitate